Dosent Aqil Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Aqil Əliyev Xosrov oğlu

2

İxtisas

həkim, fizioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972-1978

həkim

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1994-2015

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

1996-2004

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

3

1984-1996

assistent

N.Nərimanov adına ATİ-nin normal fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri

4

1981-1984

aspirant

N.Nərimanov adına ATİ-nin normal fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri

5

1980-1981

institut LKGİ

komitəsinin

katib müavini

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı şəhəri

6

1976-1980

Fakültə LKGİ

bürosunun katib

N.Nərimanov adına ATİ-nin Sanitariya -gigiyena fakültəsi

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Aviadispeçerlərdə emosional strs zamanı miokardın “keçici işemiyası” fonunda arterial təzyiqin ritmik komponentlərinin pozuntuları

A.M. Məmmədov

A.X. Əliyev

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri. İSSN 2073-2651 Rüblük elmi-praktik jurnal № 4, 2015 (çap üçün qəbul olunmuşdu

2

Complex investigations of blood pressure, dispersions of the myocardial indicator, body mass index and thickness of the skin-fat-layer in 11-14 year old schoolchildren both sexes.

 

A.M.Mamedov,

A.X.Aliyev, 

G.I.Panahova.

South Asian Journal Of Experimental Biology (SAJEB). 2017.

 

 

3

Dərslik.  Normal fiziologiya

 

A.M.Məmmədov

A.X.Əliyev.

ATU Bakı 2016. 514. səh.

4

Комплексные исследования арте-риального давления, индикатора мио-карда, индекса массы тела и толщины кожно-жирового слоя у 11-14-летних школьников обоего пола.

А.М.Мамедов,

А.Х.Алиев,

Г.И.Панахова.

Журнал «Естественные и технические науки». Москва. 2017

5

Исследования психофизиологических и дисперсионных ЭКГ показателей индикатора миокарда на фоне психоэмоционального напряжения человека.

А.М.Мамедов,

А.Х.Алиев,

Г.И.Панахова,

Р.К.Абасов. 

Национальная Академия Авиации, Баку. 2017

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azerbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti