Dosent Dilarə Əliyeva

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Dilarə Əliyeva Maqsud qizi

2

İxtisas

fiziolog

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1991

biolog

S.M. Kirov ad. Bakı Dövlət universiteti

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

 Müəssisənin ünvanı

1

2008-hal hazıra kimi

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

2001-2008

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

3

1991-2001

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

4

1981-1991

kiçik elmi işçi

EA-nın Fiziologiya institutu

Baki şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Особенности электроэнцефалографи-ческих и психофизиологических харак-теристик у лиц юношеского возраста.

 

А.Г.Казымов,

Д.М.Алиева,

Л.А.Казымова, С.Ш.Джафарова.

Материалы V съезда Азерб. физиологов посвященная 50-летию института физиологии им. А.И.Караева. ст.66-67. Баку 2017.

2

Влияние музыкальных воздействий на психофизиологические показатели у юношей с невротическими расс-тройствами.

 

Казымов А.Г.

Алиева Д.М.

Джафарова С.Ш.

Surxay Heydər oğlu Axundovun anadan ol-masının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. səh.203-211. Bakı 2017.

3

Lipid peroxides oxidation and antioxidati-veensymes activities in miotoniyacon-genita

Hasanov K.

Shiraliyeva R.

Aliyev R.

Aliyeva D.

Journal of the Neurological Sciences 381 (2017), p.267

4

Электроэнцефалографические кор-реляты у здоровых юношей при раз-личных эмоциогенных воздействиях

Казымов А.Г.

Джафарова С.Ш.

Казымова Л.А.

Алиева Д.М.

Гасанов Х.И.

Milli Nevrologiya Jurnalı, 2016 №1(9), 75-83

5

Влияние музыкальных терапевтических воздействий на психофизиологические и вегетативные показатели у юношей с  пограничными расстройствами.

Казымов А.Г.,

Алиева Д.М.,

Казымова Л.А.

V Съезд физиологов СНГ, V Съезд био-химиков России. Сочи Россия 4-8 октября 2016. ст. 176.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti