Dosent Gülnarə Vəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülnarə Vəliyeva Cəfər qızı

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1982

bioloq

S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti

Baki şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-hal hazıra kimi

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

1993-2004

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

3

1988-1993

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

4

1982-1988

kicik elmi işci

EA-nın Fiziologiya institutu

Baki şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Химическая специфика интегра-тивной деятельности нейронов и нейронных сетей коры мозге.

 

А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева, 

Г.А.Гасанова,

Г.Дж.Велиева

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Баку 2017.

2

Электроэнцефолографические ха-рактеристики различные функцио-нальных состояний мозге у детей и подростков в норме и при неврозах.

 

Г.Дж.Велиева, 

Г.А.Гасанова,  А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева,

А.Ф.Рустамова.

Surxay  Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2017.

3

Нейрофизиологические и нейрохи-мические механизмы формиро-вания пищевой мотивации.

 

З.Т.Бахшиева, А.Ш.Рустамзаде, Г.Дж.Велиева, 

Г.А.Гасанова, 

А.Ф.Рустамова.

XXIII Всемирный конгрессе по Клинической медицине и иммунореабилитации. Нью-Йорк, с.292. 2017.

4

Изменение ингибирования и акти-вирования функции эпифиза на удельную активность моноами-ноксидазы в тканях гипоталамуса крыс в период постнатального онтогенеза

 

Н.А. Мусаева,

Г.Д.Велиева,

Г.А.Гасанова,

А.Ш. Рустамзаде, З.Т.Бахшиева .

« Аллергология и имму-нология», 2016, т. 17. N 1.

5

Психофизиологические корреляты эффектов музыкальных терапев-тических воздействий у юношей с пограничными расстройствами

 

Kазымов А.Г.,

Казымова Л.А.,

Гасанова Г.А.,

Велиева Г.Д.,

Ибрагимова А.Ш.,

Бахшиева З.Т

XXI Всемирный конгресс ро реабилитации и имму-нореабилитации. Сингапур. 2015, т. 16№3, с.305.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti