Dosent Əzizə Rüstəm-zadə

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əzizə Rüstəm-zadə Şükür q. 

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

dosent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

  

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1963-1969

həkim

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki səh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1972- hal – hazira kimi

 

assistent,-

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki səh.

2

1969-1972

aspirant

N.Nərimanov ad. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Baki səh.

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

29. III -24. IV 1976

Достижения медицинской био-физики и медицинской кибер-нетики

Москва. Институт Усовер-шенствования врачей

2

21.X-9.XI

1977

Курсы повышения квалификации преподавателей

Москва. I Московский меди-цинский институт им. И.М. Сеченова Кафедра нормаль-ной физиологии

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələrhaqqındaqısaməlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Normal fiziologiya üzrə testlər

Məmmədov A.M.

Baxşiyeva Z.T.

Rüstəm-zadə Ə. Ş.

ATU-nun “Təbib nəşriy-yati”. Baki. 2015. 469s.

2

Тесты по нормальной физиологии

Мамедов А.М.

Рустам-заде А.Ш.

Бахшиева З.Т.

ATU-nun “Təbib nəşriy-yati”. Baki. 2015. 469s

3

Химическая специфика интегративной деятельности нейронов и нейронных сетей коры мозге.

 

А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева, 

Г.А.Гасанова,

Г.Дж.Велиева.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Баку  2017.

4

Электроэнцефолографические харак-теристики различные  функциональных состояний мозге у детей и подростков в норме и при неврозах.

 

Г.Дж.Велиева,  Г.А.Гасанова,  А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева, А.Ф.Рустамова.

Surxay  Heydər oğlu Axundovun anadan olmasının 120 illik yubileyi. Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı 2017.

5

Холинергическая природа нейронов коры головного мозга.

 

Г.А.Гасанова,  А.Ш.Ибрагимова, З.Т.Бахшиева, А.Ф.Рустамова

Материалы V съезда Азерб. физиологов посвященная 50-летию института фи-зиологии А.И.Караева. Баку, 2017.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti