Baş müəllim Şahmar Məmmədov

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Şahmar Məmmədov Əjdər o.

2

İxtisas

fizioloq

3

Vəzifə

baş müəllim

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

bioloq

S.M. Kirov ad. Bakı Dövlət universiteti

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007- hal hazıra kimi

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

2

1993-2007

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

3

1974-1993

Laborant,

kicik elmi işçi

Azərbaycan Tibb Universiteti

METL

Baki şəh.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Biologiya-İnsan.Laboratoriya işləri

 

Baki

2

Ümumi biologiyadan dərs vəsaiti

 

Baki

3

Biologiyadan məsələ və calışmalar.

Orta məktəblər ücün dərs vəsaiti

 

Baki

4

Изучение вегетативной сферы юно-шей и девушек 17-18 лет с невро-тическими нарушениями при раз-личных эмоциогенных воздействиях

Казымов А.Г.

Алиев А.Х.

Гасанова Г.А.

Велиева Г.Дж.

Мамедов Ш.А.

Джафарова С.Ш

Сборник материалов международной научной конференции, посвящен-ной 95-летнему юбилею кафедры анатомии чело-века Азмедуниверситета, Баку, 2014, с.213-220

5

Психофизиологические и вегета-тивные показатели эмоциогенного воздействия музыки на девушек с невротическими нарушениями

Казымов А.Г.

Мамедов А.М.

Алиева Д.М.

Джафарова С.Ш

Мамедов Ш.А.

Научные труды съезда фи-зиологов СНГ. Сочи-Дагомыс, Россия 8-12 октября 2014, с.72

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti