Assistent Aygün Cəfərova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Aygün Cəfərova Mirdamət qızı

2

İxtisas

həkim - fizioloq

3

Vəzifə

assistent

4

Şöbə

Normal fiziologiya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2000-2006

həkim

N.Nərimanov adına ATİ

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-2007

Həkim (praktikant)

A.F. Garayev adına 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanası

Baki şəh.

2

2008-2010

Baş laborant

ATU? Normal fiziologiya kafedrası

Baki şəh.

3

2010-

assistent

N.Nərimanov adına ATU-nin normal fiziologiya kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

İdmancı və qeyri idmancı tələbələrdə emosional gərginlik və fiziki yüklənmə şəraitində EKQ- dispersiya dalğalarının  tədqiqi.

A.M.Cəfərova

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU – da keçirilən elmi- praktik konfransının materialları.Bakı, 2017. S. 402-403

2

ЭЭГ показатели у здоровых юношей при различных эмо-циогенных воздействиях.

 

А.Г.Казымов, Д.М.Алиева, А.М.Джафарова, Ф.И.Ганиева.

ХХ111 Всемирный конгресс по клинической медицине и иммунореабилитации. Баку. 2017.

3

Исследования психофизио-логических и дисперсионных ЭКГ показателей индикатора миокарда на фоне психоэ-моционального напряжения человека

A.M.Məmmədov, A.X.Əliyev,

Q.İ.Pənahova, A.M.Cəfərova, R.K.Abasov

Национальная Академия Авиации, Баку.

 

4

Комплексные исследования артериального давления, ин-дикатора миокарда, индекса массы тела и толщины кожно-жирового слоя у 11-14-летних школьников обоего пола

А.М.Мамедов, А.Х.Алиев, Г.И.Панахова, А.М.Джафарова

Журнал «Естественные и технические науки». Москва. 2017 стр. 56-61

 

5

Increase of blood pressure values, dispersions of the myocardial indicator, body mass index and thickness of the skin fat-layer in 15-17 year old schoolchildren

Mammadov A.M.,

Aliyev A.Kh.,

Panahova G.I.,

Jafarova A.M.

South Asian Journal Of Experimental Biology (SAJEB). 2017. Vol. 7, Issue 2, Page 69-73

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

1

Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyəti

2

Amerika Fizioloqlar Cəmiyyəti