Ədəbiyyat siyahısı

1.“Normal fiziologiya” A.M.Məmmədov, K.V.Sudakov. 2012

2. Нормальная физиология» под редакцией акад. К.В.Судакова. 2012, 2018

3. «Tibbi fiziologiya» dərslik. R.M.Mahmudov, 2017

4. Нормальная физиология. Пособие для поступающих в резидентуру.З.Т.Бахшиева, А.Ш.Рустамзаде, А.Х.Алиев, Г.А.Гасанова. 2019

5. “Normal fiziologiyadan təcrübə məşğələləri” dərslik. A.M.Məmmədov, S.H.Hüseynov, Z.T. Əlizadə, G.Ə.Həsənova, A.E.Vələdov. 2014

6. Normal fiziologiya üzrə testlər. Azərbaycan və rus dillərində. Bakı, “Təbib” nəşr-2010, 2013, 2015, Məmmədov A.M., Z.T. Əlizadə, Ə.Ş.Rüstəmzadə.

7.  Normal fiziologiya üzrə testlər. Ingilis dilində. Bakı, “Təbib” nəşr-2015, Məmmədov A.M., G.Ə.Həsənova, Z.T.Əlizadə, Ə.Ş.Rüstəmzadə.

8.«Инсан физиологиjасы»  Ф.И. Джафаров, Бакы 2001

9. «Normal fiziologiya» əczaçılıq fakultəsi üçün dərslik. A.M.Məmmədov, Ə.H.Kazımov, Ə.X.Əliyev. 2019

10.«Физиология человека» Г.И. Косицкого. М., «Медицина», 1985 г.

11.«Физиология  человека» 1,2т. В.М. Покровский, 1998.

12.«Физиология  человека» Е.В. Бабский, 1966- 1972.

13.Физиология основы и функциональные системы. Курс лекции. К.В. Судаков, 2000

14.Normal fiziologiya fənni üzrə dərs vəsaiti. A.M.Məmmədov, Z.T. Əlizadə, G.Ə.Həsənova, A.E.Vələdov. 2013.

15.Нормальная физиология. Практикум под редакцией академика РАМН К.В.Судакова, 2008

16..Руководство к практическим занятиям под. Ред. Г.И. Косицкого и В.А. Полянцева. М., «Медицина», 1988 г.

17.Практикум по физиологии под. Ред. К.М. Куланды. М., «Медицина», 1970 г.

18.«Физиология человека» под. Ред. Р.Ф. Шмидта и Г. Тевса. Перевод с английского в четырех томах. М., «Мир», 1985 – 1996 г.

19.«Tibbi fiziologiya» Gayton və Holl.