Elmi istiqamət

ATU-nin A.İ.Qarayev adına “Normal fiziologiya” kafedrasının və P.K. Anoxin adına “Sistem fiziologiya” problem laboratoriyasının 2023 I və II rüb üçün elmi- tədqiqat işlərinin planı.

Mövzu: Emosional gərgin  vəziyyətlərin mərkəzi və periferik  mexanizmlərində  psixofizioloji koqnitiv göstəriciləri  ilə vegetativ dəyişikliklərin qarşılıqlı əlaqələrinin sistem tədqiqi.

İcra    

müddəti:

İşin rəhbəri: REA xarici üzvü;

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d.

prof. A.M.Məmmədov

İş 1. Beyinin  qabıq və qabıqaltı  strukturlarında EEQ-nin faza sürüşmələrinin korrelyasiya əlaqələrinin sistem tədqiqi.

 2021-2025

b.e.d. prof. A.M.Məmmədov

t.ü.f.d dos. Ə.Ş.Rüstəmzadə

ass.A.M.Cəfərova

Mərhələ 1.: EEQ-nin krosskorelyasiya  ilə EKQ-nin dispersiya göstəriciləri əlaqələrinin tədqiqi və təhlili.

2023-2023

t.ü.f.d. S.H.Yusifova

b.ü.f.d.dos.G.C.Vəliyev

b.ü.f.d.dos.A.H.Ağayeva

t.ü.f.d.ass.A.F.Rüstəmova

Mərhələ.2. Müxtəlif qeyrimedikamentoz korreksiyaedici tədbirlərin aviamütəxəsislərin emosional gərgin iş şəraitində  psixofizioloji göstəricilərin dəyişikliyi ilə əlaqədar tədbiqi.

2023-2023

T.e.n. dos. R.M.Mahmudov

 b.ü.f.d.dos. G.Ə.Həsənova

ass. F.İ.Qəniyeva

müəl.M.Seyidbəyli.

Mövzu: Stimulyatorlarda Azərbaycanın hava məkanının ötürücülük qabiliyyətinin və Uçuş təhlükəsizliyinin artırılmasında insan amilinin audiomotor reaksiyaların rolu.

2023-2023

REA xarici üzvü; AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. prof. A.M.Məmmədov

İş 1. Hava məkanının ötürücülük qabiliyyətinin  təyin edilməsində  audiomotor və ortakvadratik reaksiyaların tədqiqi.

2023-2023

b.ü.f.d.dos. A.X.Əliyev

T.ü.e.d. prof. Ə.H. Kazımov

t.ü.f.d dos. Z.T.Baxşıyeva

Mərhələ1.Trenajorlarda aviamütəxəsislərin audiomotor və ortakvadratik  göstəricilərin tədqiqatları. Diqqətin “rezervinin” təyini.

2023-2023

T.ü.e.d. prof. Ə.H. Kazımov

t.ü.f.d.b/m.S.İ.Əliyeva

müəl. A.A.Bayramov.

müəl.Ş.Eyvazova

Mərhələ2. Pilot-dispetçer əlaqələrinin effektivliyini təmin edən audiomotor mexanizmlərinin sistem tədqiqi və nəticələrin komputer, qrafik və diaqramlarında təhlili..

2023-2023

t.ü.f.d.dos.T.M.İsmayılov

ass.G.A.Eminova

ass.A.A.Rüstəmzadə

müəl.G.İ.Nəsirova

Mərhələ3. Pilotların, real iş şəraitində stimulyatorlarda audiomotor və ortakvadratik göstəricilərin tədqiqi və korreksiyası

2023-2023

b.e.d. prof. A.M.Məmmədov

b.ü.f.d.dos. A.X.Əliyev

ass.G.A.Eminova

müəl.Ş.Eyvazova

baş müəl.R.K.Abasov

                  

 

 

ATU-nin A.İ.Qarayev adına “Normal fiziologiya” kafedrasının və P.K. Anoxin adına “Sistem fiziologiya” problem laboratoriyasının 2023 III və IV rüb üçün elmi- tədqiqat işlərinin planı.

Mövzu: Emosional gərgin  vəziyyətlərin mərkəzi və periferik  mexanizmlərində psixofizioloji, koqnitiv EEQ  və EKQ göstəriciləri  ilə vegetativ dəyişikliklərin qarşılıqlı əlaqələrinin tədqiqi.

İcra    

müddəti:

İşin rəhbəri: REA xarici üzvü;

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d.

prof. A.M.Məmmədov

İş 1. Müxtəlif emosional gərgin  vəziyyətlərdə beyinin  qabıq və qabıqaltı  strukturlarında EEQ-nin faza sürüşmələrinin tədqiqi.

 2021-2025

b.e.d. prof. A.M.Məmmədov

t.ü.f.d dos. Ə.Ş.Rüstəmzadə

 b.ü.f.d.dos.G.C.Vəliyeva

Ass.A.M.Cəfərova

Mərhələ 1.: EEQ-nin krosskorelyasya  ilə EKQ-nin dispersiya göstəricilərinin qarşılıqlı əlaqələrinin sistem tədqiqi və təhlili.

2023-2023

t.ü.f.d. S.H.Yusifova

b.ü.f.d.dos.A.H.Ağayeva

Ass.A.M.Cəfərova

Mərhələ.2.Müxtəlif qeyrimedikamentoz korreksiyaedici tədbirlərin emosional gərgin vəziyyətlərə tədbiqi.EEQ krosskorrelasiya və EKQ dispersiya üsulların tədbiqi ilə  əlaqədar tədqiqatların təhlili.

2023-2023

T.e.n. dos. R.M.Mahmudov

 b.ü.f.d.dos. G.Ə.Həsənova

ass. F.İ.Qəniyeva

müəl.M.Seyidbəyli.

Mövzu: Pilotların təyyarə trenajorlarında audiomotor göstəricilərin tədqiqi ilə əlaqədar verilən səs stumullarının seçimi və diqqətin “rezervinin” təyini.

2023-2023

REA xarici üzvü; AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d. prof. A.M.Məmmədov

İş 1. Uçuş təhlükəsizliyini və hava məkanının ötürücülük qabiliyyətinin təyin edilməsində psixofızioloji, o cümlədən, audiomotor və ortakvadratik reaksiyaların tədqiqi.

2023-2023

b.ü.f.d.dos. A.X.Əliyev

T.ü.e.d. prof. Ə.H. Kazımov

t.ü.f.d dos. Z.T.Baxşıyeva

Mərhələ1. Aviamütəxəssislərin stumulyatorlarda psixofızioloji, audiomotor, ortakvadratik və vegetativ dəyişikliklərin tədqiqatları və diqqətin “rezervinin” təyini.

2023-2023

T.ü.e.d. prof. Ə.H. Kazımov

t.ü.f.d.b/m.S.İ.Əliyeva

müəl. A.A.Bayramov.

müəl.Ş.Eyvazova

Mərhələ2. Pilot stimulyatorlarında uçuşun effektivliyinin təyin edilməsində psixofizioloji, audiomotor reaksiyaların və Xolter-monitorinq üsulu ilə alınan arterial təzyiqin və EKG dispersiyasının sistem tədqiqi və təhlili.

2023-2023

t.ü.f.d.dos.T.M.İsmayılov

ass.G.A.Eminova

ass.A.A.Rüstəmzadə

müəl.G.İ.Nəsirova