Elmi işlər

 1. Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev, Gəray Çingiz oğlu Gəraybəyli, Arif Məmməd oğlu Məmmədov, Bala Müşgül oğlu Mirzəyev, Aqil Xosrov oğlu Əliyev, Ramiz Kazım oğlu Abasov, Aygün Mirdamət qızı Cəfərova “Aviadispetçerlərin psixofizioloji göstəricilərinin tədqiqi”. III. International Congress of Applied Sciences “Year of Shusha – 2022”. June 7-10, 2022. Proceeding book volume – II. Səh 245-250.
 2. Arif Mir Jalal oglu Pashayev, Garay Chingiz oglu Garaybayli, Arif Mammad oglu Mammadov, Agil Khosrov oglu Aliyev, Aygun Mirdamat gizi Jafarova “The Human Factor In Aviation”. Karabakh II. International Congress of Applied Sciences Azerbaijan National Academy of Sciences. 8-10 November 2021. Azerbaijan. Proceeding book. Səh-74
 3. . A.M.Pashayev, A.M.Mammedov Psychophysiological characteristics of air traffic controllers of ATC. Control and correction of psychophysiological parametrs of human factor in air navigation. // Lambert Academik  Publishing. Printed by Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany. 2020, p.157. 

 4. А.М.Пашаев, А.М.Мамедов.«Психифизиологические характеристики УВД» Lambert Academik  Publishing. Printed by Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany. 2019. Стр.215.

 5. R.M.Mahmudov, A.M.Cəfərova, A.M.Məmmədov, T.M.İsmayılov Tibbi fiziologiyadan izahlı atlas. Dərs vəsaiti. Azərbaycan Tibb Universitetinin Elmi Şurasının 31 yanvar 2023-cü il tarixli iclasının 04 №li protokolu ilə təsdiq olunmuşdur. Bakı-2023, 327 səh. 

 6. Arif Məmməd oğlu Məmmədov, Aqil Xosrov oğlu Əliyev, Aygün Mirdamət qızı Cəfərova, Günay Aqil qızı Eminova “Mürəkkəb uçuş şəraitində aviadispetçerlərdə yaranan emosional gərginliyin psixofizioloji göstəriciləri". “Şuşa və ətraf ərazilərin biomüxtəlifliyi, torpaq və su ehtiyatları: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq konfrans. 22-23 sentyabr 2022-ci il
 7. Məmmədov A.M., Əliyev A.X., Eyvazova Ş.R., Abasov R.K., Simulyatorlarda pilotların sadə video-motor reaksiyalarının tədqiqatları. ―Fevral məruzələri 2023: Aviakosmik məsələlərin həllində gənclərin yaradıcı potensialı‖ VIII Beynəlxalq elmi-praktiki gənclər konfransının materiallari. Bakı, Milli Aviasiya Akademiyası, 1-3 fevral 2023-ci il. Səh-240. 

 8. Ə.H.Kazımov Normal fiziologiya əczaçı tələbələri üçün dərslik, Bakı şəh. 2022, “Təbib” nəşriyatı, 350 səh.

 9. А.Ф.Рустамова., А.Ш.Рустамзаде, Г.А.Гасанова, З.Т.Бахшиева, “Физиология крови и кровообращения”,Учебное пособие “Təbib” nəşriyyatı.,Bakı., 2022., 108 səh.
 10. A.F.Rüstəmova, Ə.Ş.Rüstəmzadə, G.Ə.Həsənova, Z.T.Baxşıyeva “Qan və qan dövranının fiziologiyası”.  Dərs vəsaiti. “Təbib” nəşriyyatı.,Bakı., 2022., 108 səh.
 11.  A.F.Rustamova, G.A.Hasanova, A.SH.Rustamzada, Z.T.Bakhshıyeva “Physiology of blood and blood circulation”. Study manual. “Təbib” nəşriyyatı.,Bakı., 2022., 99 səh.
 12. А.Ф.Рустамова, А.Ш.Рустамзаде, Г.А. Гасанова, З.Т.Бахшиева.Физиология выделительной и дыхательной систем. Логическиеиситуационныезадачи, тесты, вопросы.Учебное методическое пособие (для практических занятий) “Təbib” nəşriyyatı. Bakı.2022. 57səh.
 13. A.F.Rüstəmova, Ə.Ş.Rüstəmzadə, G.Ə.Həsənova, Z.T.Baxşıyeva “İfrağat və tənəffüs sisteminin fiziologiyası”.  Tədris metodik vəsait. “Təbib” nəşriyyatı.Bakı.2022.57səh
 14. A.F.Rustamova, G.A.Hasanova, Z.T.Bakhshıyeva, A.SH.Rustamzada, “Physiology of excretory and respiratory systems”. Logical and situational tasks, tests, questions, study manual. “Təbib” nəşriyyatı.,Bakı., 2022., 99 səh.
 15. А.Ш.Рустамзаде, Г.Д.Велиева, З.Т.Бахшиева. А.А.Рустамзаде Нормальная физиология. (для студентов стоматологического факультета медицинских вузов). Dərslik ATU-nun Nəşriyyat-Poliqrafiya şöbəsində nəşr olunmuşdur. Баку 2022. Стр.467.
 16. Ə.Ş.Rüstəmzadə, G.C.Vəliyeva,  Z.T.Baxşıyeva, A.A.Rüstəmzadə “Normal fiziologiya (stomotologiya fakultəsinin tələbələri üçün)”. Dərslik. ATU-nun Nəşriyyat-Poliqrafiya şöbəsində nəşr olunmuşdur. Баку 2022. Стр.467
 17. Qəniyeva F.İ. Sinir prosesləri plastikliyinin formalaşmasının neyrofizioloji əsasları. Psixofiziologiyanın aktual problemləri, Yeni perspektivlər,  Yeni mülahizələr və Yeni düşüncələr. Beynəlxalq Konfrans, 19-20.iyun 2021. Bakı,Azərbaycan. Kaspian Universiteti Elmi Əsərlər toplusu. səh.275-277
 18. Cəfərova A.M;  Eminova G.A. Correlation indicators of EEG potentials of various brain formations in a conditions of non-signal situation - factor of randomity./5-th international conference on innovative studies of contemporary sciences. 14-16 yanvar, 2022. Tokyo, Yaponiya.
 19. Cəfərova A.M;   “Correlation indicators of EEG spatio-temporal analysis of various brain formations in a condition of a "non - signal" and “signal” situation”// 7 th International New York Conference on Interdisciplinary Studies. Səh.740-746. NY. Manhettan, 2022
 20. Cəfərova A.M; “Aviadispetçerlərin psixiofizioloji göstəricilərinin tədqiqi”// III İnternational congress of applied sciences Year of Shusha-2022. Qarabağ, Azərbaycan, 2022. Səh. 245-250
 21. Hashimova A.R. Importance of diet therapy in patients with metabolic disease Proceedings of the VII International Scientific and practical conference// “Global and regional aspects of sustainable development”.  Copenhagen, Denmark , July 2022
 22. Hashimova A.R, Hagverdiyeva R.R.  M694V, R761H, E148Q, E148V mutations in Azerbaijanian children with idiopathic arthritis //XII International Scientific and practical conference “Scientific horizon in the context of social crises” Japan, Tokyo, September 2022.