Baş laborant Bəsti Qasımova

 

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımova B.O.

2

İxtisas

Tarixçi, tarix müəllimi

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1993

Tarix

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-cü ildən

Baş laborant

ATU

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Milli mənlik şüuruna neokonservativist yanaşma ə Azərbaycan gerçəkliyi

Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2016, c.64, №2

2

Гасымова Б. Особенности развития национального самосознания в реалиях глобализирующегося мира и Азербайджанская модель мультикультурализма (Особливості розвитку національної самосвідомості в реаліях глобалізованого світу і Азербайджанська модель мультикультуралізму). "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2017. Випуск 117 – 2017. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. С. 222-226

http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=141

3 Qasımova B.O. Tarixi yaddaş problemi.  Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemlıəri-2023" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konqres. 3-6 may 2023. səh. 383 DOI 10.28942/amuj.v4i1
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Milli mənlik şüurun neokonservatist yanaşma və Azərbaycan gerçəkliyi

 

Pedaqoji Universitetin xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2016, c. 64, № 2, s. 141-148

2

Neokonservatizm və azərbaycançılıq: milli inkişaf modelinin elmi-nəzəri əsasları kimi

 

"Mədəniyyət dünyası", Elmi nəzəri məcmuə, Azərbaycan Dövlət mədəniyyə və incəsənət universiteti, XXXII buraxılış, Bakı, 2016, səh. 136-143

3

Azərbaycan milli inikişaf modeli kimi

 

AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları". Azərbaycan Tibb Universiteti, B., 2016, səh. 81-85

4

Роль социокультурных ценностей в формировании национального самосознания

 

Громадьска органiзация "Пригорноморский центр дослiджень проблем суспiльства". Збiрник тез наукових робыт учасникiв мiжнародноiнауково-практичноiконференцii "Сустльне науки:виклики i съегодения. М., Одеса, 9-10 червня 2017 р, стрю 68-70

5

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideyası

 

Haydar Aliyev: Çok kültürlük ve Hoşgörü İdeolojisi çerçevesinde Azərbaycanın Korucusu haydar Aliyevin Doğumunun 95 Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Adlı Uluslararası Sempozyum (13-14 Nisan 2018, Erzurum/Tükriye), səh. 80-81