Mühazirə dərslərinin təqvim-mövzu planı.

2022-2023-cü dərs ili üçün “Əczaçılıq kimyası-I” fənni üzrə mühazirə dərslərinin təqvim-mövzu planı.

М Ю В З У    В Я    П Р О Г Р А М

Саат

Тарих

Мцщазирячи

 
 

1.

Əczaçılıq kimyası fənni (Giriş)

 

 

 

 

2.

Farmakokinetik prinsiplərin yeni dərman maddələrinin yaradılmasında rolu

 

 

 

 

3.

Reseptorlar və “dərman-reseptor” əlaqələri.

 

 

 

 

4.

Dərman maddələrinin metabolizmi “Quruluş-fəallıq” əlaqələri.

 

 

 

 

5.

Prodərmanlar və onların aktiv metabolitləri.

 

 

 

 

6.

Yeni dərman maddələrinin yaradılmasının əsas mərhələləri və əsas istiqamətləri

 

 

 

 

7.

Antipsixotik və antidepressant dərman maddələri

 

 

 

 

8.

Alergiya əleyhinə dərman maddələri

 

 

 

 

9.

Anesteziyaedici dərman maddələri

 

 

 

 

10.

Sedativ-hipnotik dərman maddələri

 

 

 

 

11.

Trankvilizator təsirli dəman maddələri

 

 

 

 

12.

Epilepsiya əlehinə dərman maddələri

 

 

 

 

13.

Iltihab əlehinə qeyri-steroid dərman maddələri

 

 

 

 

14.

Narkotik analgetik dərman maddələri

 

 

 

 

15.

Miorelaksant dərman maddələri

 

 

 

 

 

Curriculum for lectures of “Pharmaceutical chemistry 1” during

2021-2022 academic year (II course, I term)

TOPİC AND PROGRAM

Hours

Date

Lector

 
 

1.

Subject of pharmaceutical chemistry, their objectives Classification of medicine substances

 

 

 

 

2.

The role of pharmaceutical  principles in creation of medicinal substances

 

 

 

 

3.

Receptor and drug-receptor relationship

 

 

 

 

4.

Drug metabolism. Stucture-activity relationship

 

 

 

 

5.

Prodrugs and their active metabolites

 

 

 

 

6.

The stages of creation of new medicines and the main directions

 

 

 

 

7.

Antipsychotic and antidepressants medicine substances

 

 

 

 

8.

Antihistamine medicine substances

 

 

 

 

9.

Anastetic preparations

 

 

 

 

10.

Sedative-hipnotic medicine substances

 

 

 

 

11.

Tranquilizer medicine substances

 

 

 

 

12.

Antiepeleptic drugs

 

 

 

 

13.

Non-steroidal antiinflummatry drugs

 

 

 

 

14.

Narcotic, analgetic drugs

 

 

 

 

15.

Muscle relaxant preparations

 

 

 

 

Əczaçılıq fakültəsinin III kurs tələbələri üçün «Əczaçılıq kimyası-2» fənnindən payız sеmеstri üzrə mühazirə dərslərinin

MÖVZU PLANI

M övzular

Saat

Tarix

Mühazirəçilər

1.

Analeptik dərman maddələri

2

21.09.2022

prof. Süleymanov T.A

2.

Psixomimetik-halusinogen və parkinson əleyhinə dərman maddələri

2

28.09.2022

dos.lskəndərov V.H

3.

Adrenergetik sinir sisteminə təsir edən dərman maddələri

2

05.10.2022

dos. Yusifova C.Y

4.

Xolinergik sinir sisteminə təsir göstərən dərman maddələri.

2

12.10.2022

dos. Məmmədov F.İ

5.

Öskürək əleyhinə, mukolitik dərman maddələri və surfaktantlar

2

19.10.2022

dos.lskəndərov V.H

6.

Ürək-damar sisteminə təsir göstərən dərman maddələri; təsnifatı, ürək çatışmazlığında istifadə olunana dərman maddələri. Aritmiya əleyhinə və antianginal dərman maddələri, periferik vazodilatorlar

2

26.10.2022

dos.Yusifova C.Y

7.

Antihipertenziv və hipertenziv dərman maddələri

2

02.11.2022

dos. Məmmədov F.İ

8.

Antihiperlipidemik dərman maddələri

2

09.11.2022

dos.lskəndərov V.H

9.

Hemostatik, antitikoaqulyant dərman maddələri. Antitrombosit dərman maddələri, trombolitiklət, antianemiklər, plazma əvəzediciləri

2

16.11.2022

dos.Yusifova C.Y

10.

Diuretik dərman maddələri. Su-elektrolit (ion mübadiləsi) və turşu-qələvi pozğunluqlarında istifadə edilən dərman maddələri

2

23.11.2022

dos. Məmmədov F.İ

 

Cəmi:

20

 

 

Календарно-тематический план лекционных занятий на 2022/2023 учебный год

по предмету «Фармацевтическая химия-2» (III курс, VI семестр)

Нет

М предметов

Часы

История

Лекторы

1 .

Аналептические препараты

2

21.09.2022

проф. Сулейманов Т.А.

2.

Психомиметико-галлюциногенные и противопаркинсонические средства

2

28.09.2022

доцент Лскандеров В.Х.

3.

Препараты, влияющие на адренергическую нервную систему

2

05.10.2022

доц. Юсифова С.Ю.

4.

Препараты, влияющие на холинергическую нервную систему.

2

12.10.2022

доц. Мамедов Ф.И.

5.

Противокашлевые, муколитические препараты и сурфактанты

2

19.10.2022

доцент Лскандеров В.Х.

6.

Лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему; классификация, препараты, применяемые при сердечной недостаточности. Антиаритмические и антиангинальные препараты, периферические вазодилататоры

2

26.10.2022

Доц.Юсифова С.Ю.

7.

Антигипертензивные и гипертензивные препараты

2

02.11.2022

доц. Мамедов Ф.И.

8.

Антигиперлипидемические препараты

2

09.11.2022

доцент Лскандеров В.Х.

9.

Кровоостанавливающие, антикоагулянтные препараты. Антиагреганты, тромболитики, антианемические средства, плазмозаменители

2

16.11.2022

Доц.Юсифова С.Ю.

10.

Мочегонные препараты. Лекарственные средства, применяемые при водно-электролитных (ионообменных) и кислотно-основных нарушениях

2

23.11.2022

доц. Мамедов Ф.И.

 

Общий:

20

 

 

 

 

Lectures on the subject "Pharmaceutical Chemistry-2" in the fall semester of the 2022-2023 academic year
(III course, semester)

 

No

M subjects

Clock

History

Lecturers

1 .

Analeptic drugs

2

21.09.2022

prof. Suleymanov TA

2.

Psychomimetic-hallucinogenic and antiparkinsonian drugs

2

28.09.2022

Associate Professor Lskanderov VH

3.

Drugs affecting the adrenergic nervous system

2

05.10.2022

Assoc. Yusifova CY

4.

Drugs affecting the cholinergic nervous system.

2

12.10.2022

Assoc. Mammadov F.I

5.

Antitussive, mucolytic drugs and surfactants

2

19.10.2022

Associate Professor Lskanderov VH

6.

Medicines affecting the cardiovascular system; classification, drugs used in heart failure. Antiarrhythmic and antianginal drugs, peripheral vasodilators

2

26.10.2022

Assoc. Yusifova CY

7.

Antihypertensive and hypertensive drugs

2

02.11.2022

Assoc. Mammadov F.I

8.

Antihyperlipidemic drugs

2

09.11.2022

Associate Professor Lskanderov VH

9.

Hemostatic, anticoagulant drugs. Antiplatelet drugs, thrombolytics, antianemics, plasma substitutes

2

16.11.2022

Assoc. Yusifova CY

10.

Diuretic drugs. Medicines used in water-electrolyte (ion exchange) and acid-base disorders

2

23.11.2022

Assoc. Mammadov F.I

 

Total:

20

 

 

       

Əczaçılıq kimyası-3 fənni üzrə 2022-2023-cü tədris ilin yaz semestrində

mühazirə dərslərinin təqvim-mövzu planı (III kurs, VI semester)

 

M Ö V Z U

Saat

Azərb.

 

Mühazirəci

Rus

Mühazirəci

İngilis

Mühazirəci

 

Gün, vaxt

 

1 gün,

10.30

(5 həftə sonra)

 

 5 gün,

14.30

 

2 gün,

14.30

(5 həftə sonra)

 

1.

Mövzu: 1. Mədə-bağırsaq sisteminə təsir göstərən dərman maddələri.

2

27.03.23

 

16.02.23

 

28.03.23

 

2.

Mövzu: 2. Mədə-bağırsaq sisteminə təsir göstərən dərman maddələri.

2

03.04.23

 

23.02.23

 

04.04.23

 

3.

Mövzu: 3. Antidiabetik dərman maddələri

2

10.04.23

 

02.03.23

 

11.04.23

 

4.

Mövzu: 4. İmmun sistemə təsir göstərən dərman maddələri

2

17.04.23

 

09.03.23

 

18.04.23

 

5.

Mövzu:5. Kimyəvi-terapevtik dərman maddələri.

Antiseptiklər və dezinfektantlar

2

24.04.23

 

16.03.23

 

25.04.23

 

6.

Mövzu: 6. Antimikobakterial dərman maddələri

2

01.05.23

 

23.03.23

 

02.05.23

 

7.

Mövzu: 7. Sulfanilamidlər. Xinolonlar, oksazolidinonlar

2

08.05.23

 

30.03.23

 

09.05.23

 

8.

Mövzu: 8. Antibiotiklər: Pensillinlər

2

15.04.23

 

06.04.23

 

16.05.23

 

9.

Mövzu: 9. Antibiotiklər: Sefalosporinlər

2

22.05.23

 

13.04.23

 

23.05.23

 

10.

Mövzu: 10. Antibiotiklər. Aminoqlikozidlər, makrolidlər

2

29.05.23

 

20.04.23

 

30.05.23

 

 

Cəmi: 20 saat (10 həftə)

 

 

 

 

 

 

 

          

Календарно-тематический план лекционных занятий на 2022/2023 учебный год

по предмету «Фармацевтическая химия-3» (III курс, VI семестр)

 

Т  Е  М  Ы

Часы

1.

Лекарственные препараты, влияющие на желудочно-кишечный тракт.

 

2.

Лекарственные препараты, влияющие на желудочно-кишечный тракт.

 

3.

Антидиабетические лекарственные препараты.

 

4.

Лекарственные препараты, влияющие на иммунную систему.

 

5.

Химико-терапевтические лекарственные препараты. Антисептики и дезинфектанты.

 

 

6.

Антимикобактериальные лекарственные препараты.

 

7.

Сульфаниламиды. Хинолоны, оксазолидоны.

 

8.

Антибиотики: Пенициллины и цефалоспорины.

 

9

Антибиотики: Тетрациклины и аинфениколлы.

 

10

Антибиотики. Аминогликозиды

 

 

Всего: 20 часов (10 недель).

 

Calendar-subject plan of lecture classes in the spring semester of the 2022-2023 academic year, the subject "Pharmaceutical Chemistry-3"

 (III course, VI semester)

 

 

 

Subject

 

 

 

 

Hour

 

Azerbaijan

 

Lectures

Rus

Lectures

English

Lectures

1 gün,

10.30

(5 həftə sonra)

 

 5 gün,

14.30

 

2 gün,

14.30

(5 həftə sonra)

 

1.

Topic:1. Medicinal substances affecting the digestive system.

2

27.03.23

 

16.02.23

 

28.03.23

 

2.

Topic:2. Medicinal substances affecting the digestive system.

2

03.04.23

 

23.02.23

 

04.04.23

 

3.

Topic: 3. Antidiabetic drugs.

2

10.04.23

 

02.03.23

 

11.04.23

 

4.

Topic:4. Medicines affecting the immune system

2

17.04.23

 

09.03.23

 

18.04.23

 

5.

Topic: 5. Chemicotherapeutic preparations. Antiseptics and disinfectants

2

24.04.23

 

16.03.23

 

25.04.23

 

6.

Topic:  6. Antimycobacterial preparations

2

01.05.23

 

23.03.23

 

02.05.23

 

7.

Topic: 7. Sulfanilamides. Quinolones, oxazolidinones

2

08.05.23

 

30.03.23

 

09.05.23

 

8.

Topic: 8. Antibiotics: penicillins and sephalosporins

2

15.04.23

 

06.04.23

 

16.05.23

 

9.

Topic: 9. Antibiotics: tetracylins and phenicols.

2

22.05.23

 

13.04.23

 

23.05.23

 

10.

Topic: 9. Antibiotics: Aminoglycosides.

2

29.05.23

 

20.04.23

 

30.05.23

 

 

Cəmi: 20 h (10 weeks)

 

 

 

 

 

 

 

          

 2022-2023-cü dərs ili üçün “Əczçılıq kimyası-4” fənni üzrə mühazirə dərslərinin təqvim-mövzu planı.

M Ö V Z U

Saat

 

Gün, vaxt

 

1.

Xinolin və xinuklidin törəmələri.Xinolin törəmələri,4-əvəzli və 8-əvəzli xinolin törəmələri olan sintetik analoqlar.Xinolon -4 törəmələri.Xinuklidin törəmələri.

2

2.

İzoxinolin törəmələri. Benzilizoxinolin  törəmələri. Fenantrenizoxinolin törəmələri.Morfin,kodein alkaloidləri,onların preparatları.Aporfin törəmələri

2

3.

Piperazin və pirimidin törəmələri.Pirimidin-2.4-dion törəmələri.Pirimidin nukleozidləri olan sitostatik və antivirus təsirli preparatlar..

2

4.

Pirimidin 2.4.6-trion törəmələri.Pirimidin-tiazol törəmələri.B1 qrupu vitaminləri.Koferment preparatların yaradılması üçün tiaminin orqanizmdə çevrilmələrinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti.Kokarboksilaza,fosfotiamin,benfotiamin.

2

5.

Purin törəmələri.santin törəmələri.Purin nukleozidləri.Purin törəməsi olan antimetabolit tipli preparatlar.

2

6.

Pteridin və izoalloksazin törəmələri.Fol turşusu və onun analoqları.Fenotiazin törəmələri.Fenotiazinin alkilaminli və asil törəmələri.

2

7.

Azepin törəmələri.Benzodiazepin törəmələri.Dibenzodiazepin törəmələri.Oksazin törəmələri.

2

 

Cəmi 14 saat (7 həftə)