Təcrübə dərslərinin təqvim-mövzu planı.

Əczaçılıq fakültəsinin II kurs tələbələri üçün «Əczaçılıq kimyası-1» fənnindən yaz sеmеstri üzrə təcrübə dərslərinin

MÖVZU PLANI

M Ö V Z U

Saat

521A-2a

521A-4b

521R-4a

521A-1b

521A-2b

520A-3a

521R

521A-3b

521İ

521A-1a

520A-4c

 

1.

Mövzu 1. Laboratoriyada təhlükəsizlik qaydaları və ilk yardım. Xromatoqrafiya və xromatoqrafik cihazlar

4

16.02.23

20.02.23

21.02.23

22.02.23

2.

Mövzu 2. Fiziki parametrlərin (ərimə və qaynama temperaturu, sıxlıq və s.) təyini 

 

4

23.02.23

27.02.23

28.02.23

01.03.23

3.

Mövzu 3. Dərman maddələrinin kimyəvi xassələrə əsasən analizi

4

02.03.23

06.03.23

07.03.23

08.03.23

4.

Mövzu 4. Kağız xromatoqrafiyası, dərmanların metabolizmi

 

4

09.03.23

13.03.23

14.03.23

15.03.23

5.

Mövzu 5. Kolon (sütun) xromatoqrafiyası.

 

4

16.03.23

20.03.23

21.03.23

22.03.23

6.

Mövzu 6. Polyarimetrik analiz

 

4

23.03.23

27.03.23

28.03.23

29.03.23

7.

Mövzu 7. Refraktometrik analiz

 

4

30.03.23

03.04.23

04.04.23

05.04.23

8.

Mövzu 8. Qaz xromatoqrafiyası

Kollokvium I (1-ci 7-ci mövzular)

4

06.04.23

10.04.23

11.04.23

12.04.23

9.

Mövzu 9. Farmakopeya analizi

 

4

13.04.23

17.04.23

18.04.23

19.04.23

10.

Mövzu 10. Farmakopeya analizi

 

4

20.04.23

24.04.23

25.04.23

26.04.23

11.

Mövzu 11. Yüksək Effektli Maye Xromatoqrafiya (praktik iş)

2

27.04.23

01.05.23

02.05.23

03.05.23

12.

Y e k u n   d ə r s

 

2

04.05.23

08.05.23

09.05.23

10.05.23

 

CƏMİ44 saat (12 həftə                                         

 

 

 

 

 

 

                              

 Календарно-тематический план практических занятий на 2022/2023

учебный год по предмету «Фармацевтическая химия-1» (русский сектор, II курс, I семестр)

 

M Ö V Z U

Saat

520A-3b

520A-4a

520R-1b

520A-2a

520A-5a

 

520A-1a

520A-3a

520R-1a

 

520A-4b

520A-5b

520İ-1

520A-1b

520A-2b

 

1.

Mövzu: 1. Правила безопасности в химической лаборатории и первая помощь. Метод хроматографии и хроматографическое оборудование.

4

21.02.22

22.02.22

16.02.22

17.02.22

18.02.22

2.

Mövzu: 2. Определение физических параметров (температура плавления, кипения, плотность и др.).

4

28.02.22

01.03.22

23.02.22

24.02.22

25.02.22

3.

Mövzu: 3. Химические методы анализа лекарственных веществ.

4

07.03.22

08.03.22

02.03.22

03.03.22

04.03.22

4.

Mövzu: 4. Метод бумажной хроматографии, метаболизм лекарственных препаратов.

Коллоквиум I (темы 1-3).

4

14.03.22

15.03.22

09.03.22

10.03.22

11.03.22

5.

Mövzu: 5. Метод колоночной хроматографии.

 

4

21.03.22

22.03.22

16.03.22

17.03.22

18.03.22

6.

Mövzu: 6. Метод поляриметрии.

 

4

28.03.22

29.03.22

23.03.22

24.03.22

25.03.22

7.

Mövzu: 7. Метод рефрактометрии.

 

4

04.04.22

05.04.22

30.03.22

31.03.22

01.04.22

8.

Mövzu: 8. Метод газовой хроматографии.

4

11.04.22

12.04.22

06.04.22

07.04.22

08.04.22

9.

Mövzu: 9. Фармакопейный анализ.

Коллоквиум II  (темы 4-8).

4

18.04.22

19.04.22

13.04.22

14.04.22

15.04.22

10.

Mövzu: 10. Фармакопейный анализ.

4

25.04.22

26.04.22

20.04.22

21.04.22

22.04.22

11.

Mövzu: 11. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии

(прак­ти­чес­кая работа).

2

02.05.22

03.04.22

27.04.22

28.04.22

29.04.22

12.

Заключительное занятие

Коллоквиум III (темы 9-11).

2

09.05.22

10.05.22

04.05.22

05.05.22

06.05.22

               

Curriculum for practical of “Pharmaceutical chemistry 1” during 2022-2023

academic year (II course, I term)

 

Topic

Hours

520A-3b

520A-4a

520R-1b

520A-2a

520A-5a

 

520A-1a

520A-3a

520R-1a

 

520A-4b

520A-5b

520İ-1

520A-1b

520A-2b

 

1.

Topic1. Safety rulls in laboratory and first aid

Chromatography and chromatographic equipments

4

21.02.22

22.02.22

16.02.22

17.02.22

18.02.22

2.

Topic 2 .Physical properties (melting point, boiling point, denstity and etc.) 

4

 

28.02.22

01.03.22

23.02.22

24.02.22

25.02.22

3.

Topic 3.Chemical properties in analysis of medicinal substances

 

4

07.03.22

08.03.22

02.03.22

03.03.22

04.03.22

4.

Topic 4.Paper chromatography, drug metabolism

4

14.03.22

15.03.22

09.03.22

10.03.22

11.03.22

5.

Topic 5.Column chromatography. Sepurate liquid and solid impurites

4

21.03.22

22.03.22

16.03.22

17.03.22

18.03.22

6.

Topic 6.Polorimetry

 

4

28.03.22

29.03.22

23.03.22

24.03.22

25.03.22

7.

Topic 7.Refractometry

 

4

04.04.22

05.04.22

30.03.22

31.03.22

01.04.22

8.

Topic 8.Gas chromatography

4

11.04.22

12.04.22

06.04.22

07.04.22

08.04.22

9.

Topic 9. Pharmacopoeial analysis

 

4

18.04.22

19.04.22

13.04.22

14.04.22

15.04.22

10.

Topic 10.Pharmacopoeial analysis

4

25.04.22

26.04.22

20.04.22

21.04.22

22.04.22

11.

Topic 11. HPLC-High performance liquid chromatography

2

02.05.22

03.04.22

27.04.22

28.04.22

29.04.22

12.

Final lesson

2

09.05.22

10.05.22

04.05.22

05.05.22

06.05.22

         

2022-2023-cı tədris ilinin payız semestrində «Əczaçılıq kimyası-2» fənni üzrə təcrübi
dərslərinin təqvim-mövzu planı (III kurs, semestr)

M övzular

 

Saat

 

1

Dərman preparatlarının keyfiyyətinin təyini: miqdarı analizin əsasları və təyinat növləri.

 

2

Miqdarı analizin dəqiqlıyı və həssaslıgı. Alınmiş nə­ti­cə­lə­rı­nın valıdasiyası.

 

3

Elektromaqnit şualanmasının ölcülməsinə əsaslanan  üsullarla dərman preparatlarının keyfiyyətinin təyini. Spektrofotometriya, onun əsasları və növləri.

 

4

Ultrabənövşəyi spektrofotometriya üsulu ilə birkomponentli dərman preparatların analizi

 

5

Spektrofotometriya ilə sianokobalaminin (B12 vitamini) miqdarı təyini (nümunə hazırlıgı və kalibrə əyrisinin qurulması)

 

6

Spektrofotometriya ilə β-laktan antibiotiklərinin miqdarı təyini (nümunə hazırlıgı və kalibrə əyrisinin qurulması)

 

7

Spektrofotometriya ilə piridoksinin (B6 vitamini) miqdarı təyini (nümunə hazırlıgı və kalibrə əyrisinin qurulması).

 

 

8

Spektrofotometriya ilə aminoqlükozid antibiotiklərin miqdarı təyini (nümunə hazırlıgı və kalibrə əyrisinin qurulması).

 

9

Kimyəvi üsullarla dərman preparatlarının keyfiyyətinin təyini titrli məhlulların hazırlanması və düzəliş əmisalının təyini.

 

10

Permanqanatometriya ilə titrləmə.

 

 

11

Turşu-əsas titrləmənin mühitdən asılı növlərı və istifadə prinsipləri.

 

 

12

Neytrallaşma üsulu ilə titrləmə. Xlorid turşusu və natrium-hidroksidin titrli məhlullarının hazırlanması və onların faktor təyini calışmaları.

 

13

Argentometriya titrləmə və onun növləri.

 

14

Yodometriya üsulu ilə titrləmə və onun növləri. 

 

Cəmi:

 

 

 

Календарно-тематический план практических занятий на 2022/2023 учебный год

по предмету «Фармацевтическая химия-» (III курс, V семестр)                                    

Т  Е  М  Ы

Часы

1.

Установление качества лекарственных препаратов: основа количественного анализа и методы определения

 Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

2.

Точность и чувствительность методов количественно анализа. Валидация полученных результатов.

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

3.

Установление качества лекарственных препаратов на основе определения электромагнитного излучения. Основы спектрофотометрии и её виды.

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

4.

Ультрафиолетовая спректрофотометрия в анализе однокомпоненных лекарственных препаратов.

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

5.

Количественное спектрофотометрическое определение цианокобаламина (витамин В12) (приготовление образцов и построение калибровочного графика).

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

 

6.

Количестванная спектрофотометрическая определение β-лактамных антибиотиков (приготовление образцов и построение калибровочного графика).

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

7.

Количестванная спектрофотометрическая определение пиридоксина (витамина В6) (приготовление образцов и построение калибровочного графика).

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

8.

Количестванная спектрофотометрическая определение антибиотиков-аминогликозидов  (приготовление образцов и построение калибровочного графика).

Выполнение тестовых заданий и самостоятельных работ по теме.

 

9

Установление каства лекарственных препаратов химическими методами. Приготовление титрованных растворов и установление их поправочного коэффицента (фактора).

Выполнение тестовых занятий  по теме.

 

10

Перманганатометрическое титрование.

Выполнение тестовых занятий  по теме.

 

11

Кислотно-основное титрование в различных средах и принципы использования.

Выполнение тестовых занятий  по теме.

 

12

Титрование методом нейтрализации. Приготовление титрованных растворов соляной и натрия гидроксида и установление их фактора.

Выполнение тестовых занятий  по теме.

 

13

Аргентометрическое титрование и ее виды.

Выполнение тестовых занятий  по теме.

 

14

Йодометрическое титрование и ее виды.

Выполнение тестовых занятий  по теме.

 

               

         Всего: 61 часов (8 недель).

 

 

                                                                                                      

Əczaçılıq kimyası-3 fənni üzrə 2022-2023-cü tədris ilin yaz semestrində təcrübə dərslərinin təqvim-mövzu planı (III kurs, VI semester)

 

M Ö V Z U

Saat

520A-2a

520A-3a

520A-4b

520A-1a

520A-2b

520A-5a

520R-1a

520R-1b

520İ-1

520A-4a

520A-5b

520A-3b

520A-1b

1.

Mövzu 1.  Üzvi maddələrin analizi. Element təyini.

6

16.02.23

17.02.23

20.02.23

21.02.23

22.02.23

2.

Mövzu 2.  Üzvi maddələrin analizdə həll olunması; ilkin təyinatlar spektral özəlliklər

6

23.02.23

24.02.23

27.02.23

28.02.23

01.03.23

3.

Mövzu 3. Oksigenli funksional qrupların kimyəvi analizi

6

02.03.23

03.03.23

06.03.23

07.03.23

08.03.23

4.

Mövzu 4. Tərkibində azot olan funksional qrupların analizi

6

09.03.23

10.03.23

13.03.23

14.03.23

15.03.23

5.

Mövzu 5. Tərkibində kükürd olan funksional qrupların analizi

6

16.03.23

17.03.23

20.03.23

21.03.23

22.03.23

6.

Mövzu 6. Spektroskopiyaya giriş

6

23.03.23

24.03.23

27.03.23

28.03.23

29.03.23

7.

Mövzu 7. İnfraqırmızı spektroskopiya (əyani təcrübə)

6

30.03.23

31.03.23

03.04.23

04.04.23

05.04.23

8.

Mövzu 8. İnfraqırmızı spektroskopiya (əyani təcrübə)

6

06.04.23

07.04.23

10.04.23

11.04.23

12.04.23

9.

Mövzu  9. Nüvə maqnit rezonans spektroskopiyası

6

13.04.23

14.04.23

17.04.23

18.04.23

19.04.23

10.

Mövzu 10. Kollokvium (aralıq qiymətləndirmə)

6

20.04.23

21.04.23

24.04.23

25.04.23

26.04.23

11.

Mövzu: 11.  Naməlum maddələrinin spektrinin aydınlaşdırılması

6

27.04.23

28.04.23

01.05.23

02.05.23

03.05.23

12.

Mövzu: 12. Naməlum nümunə analizi

6

04.05.23

05.05.23

08.05.23

09.05.23

10.05.23

13.

Mövzu: 13. Yekun dərs (tapşırıqların müzakirəsi)

4

11.05.23

12.05.23

15.05.23

16.05.23

17.05.23

 

CƏMİ: 76 saat  (13 həftə)                                       

 

 

 

 

 

 

          

Календарно-тематический план практических занятий на 2022/2023 учебный год

по предмету «Фармацевтическая химия-3» (III курс, VI семестр)

 

Т  Е  М  Ы

Часы

1.

Анализ органических веществ. Элементное определение.

 

2.

Растворение органических соединений в анализе, предварительное назначение спектральной  характеристики.

 

3.

Химический анализ кислородосодержащих функциональных групп.

 

4.

Анализ азотсодержащих функциональных групп.

 

5.

Анализ серосодержащих функциональных групп.

 

 

6.

Введение в спектроскопию.

 

7.

Инфракрасная спектроскопия.

 

8.

Инфракрасная спектроскопия.

 

9

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса.

 

10

Коллоквиум (промежуточное оценивание).

 

11

Определение спектра неизвестного вещества.

 

12

Анализ неизвестного образца.

 

13

Заключительный урок (обсуждение заданий).

 

                Всего: 76 часов (13 недель).

 

 

     

Calendar-subject plan of practical classes in the spring semester of the 2022-2023 academic year on the subject

"Pharmaceutical Chemistry-3" (III course, VI semester)

 

 

Subject

 

 

 

Hour

520A-2a

520A-3a

520A-4b

520A-1a

520A-2b

520A-5a

520R-1a

520R-1b

520İ-1

520A-4a

520A-5b

520A-3b

520A-1b

1.

Topic 1. The analysis of organic substances. Determination of elements.

6

16.02.23

17.02.23

20.02.23

21.02.23

22.02.23

2.

Topic 2. The solubility of organic substances the spectral properties, the first determination

6

23.02.23

24.02.23

27.02.23

28.02.23

01.03.23

3.

Topic 3. Chemical analysis of functional groups with oxygen

6

02.03.23

03.03.23

06.03.23

07.03.23

08.03.23

4.

Topic 4. Analysis of nitrogen-containing functional groups

6

09.03.23

10.03.23

13.03.23

14.03.23

15.03.23

5.

Topic 5. Analysis functional groups containing sulfur

6

16.03.23

17.03.23

20.03.23

21.03.23

22.03.23

6.

Topic 6. Introduction to spectroscopy

6

23.03.23

24.03.23

27.03.23

28.03.23

29.03.23

7.

Topic 7. Infrared spectroscopy.

6

30.03.23

31.03.23

03.04.23

04.04.23

05.04.23

8.

Topic 8. Infrared spectroscopy.

6

06.04.23

07.04.23

10.04.23

11.04.23

12.04.23

9.

Topic 9. Spectroscopy of nuclear magnetic resonance (NMR)

6

13.04.23

14.04.23

17.04.23

18.04.23

19.04.23

10.

Topic 10. Colloquium (intermediate assessment)

6

20.04.23

21.04.23

24.04.23

25.04.23

26.04.23

11.

Topic 11. Determination of the spectrum of unknown substances

6

27.04.23

28.04.23

01.05.23

02.05.23

03.05.23

12.

Topic: 12. Analysis of an unknown sample

6

04.05.23

05.05.23

08.05.23

09.05.23

10.05.23

13.

Topic: 13. Final lesson (Disscusion of tests)

4

11.05.23

12.05.23

15.05.23

16.05.23

17.05.23

 

Total: 76 h  (13 weeks)                                       

 

 

 

 

 

 

 

Əczaçılıq fakültəsinin IV kurs tələbələri üçün «Əczaçılıq kimyası-4» fənnindən yaz sеmеstri üzrə təcrübə dərslərinin

MÖVZU PLANI

Mövzular

Saat

1.

Хinоlin və хinuklidin törəmələri оlan dərman prеparatlarının analizi: хinin-sulfat və nitrоksоlinin (5-NОK) dərman fоrmaları. Хinоlin və хinuklidin törəmələrinə aid tеst-tapşırıqların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

 

8

2.

Izохinоlin törəmələri dərman prеparatlarının analizi: papavеrin-hidrохlоrid, qlausin-hidrохlоrid və drоtavеrin-hidrохlоridin (Nо-şpa) dərman fоrmaları. Izохinоlin törəmələrinə aid tеst-tapşırıqların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

 

6

3.

Pirimidin-2,4,6-triоn (barbitur turşusu) törəməli оlan prеparatlarının analizi: barbital, fеnоbarbital, barbamil, hеksamidin və barbital-natriumun dərman fоrmaları. Pirimidin-2,4,6-triоn (barbitur turşusu) törəmələrinə aid tеst-tap­şı­rıq­ların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

6

 

4.

Pirimidin-tiazоl törəmələri dərman prеparatlarının (Bqrupu vitaminləri) analizi: tiamin-хlоrid, kоkarbоksilaza və bеnfоtiaminin dərman fоrmaları. Pirimidin-tiazоl törəmələrinə aid tеst-tap­şı­rıq­ların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

6

5

Purin törəməli prеparatlarının analizi: kоfеin, kоfеin-nat­rium-bеn­zо­at, tеоfillin, tеоbrоmin və еufillinin dərman fоrmaları Purin törəmələrinə aid tеst-tap­şı­rıq­ların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

6

6.

Ptеridin və izоallоksazin törəməli dərman prеparatlarının analizi: fоl turşusu və ribоflavinin dərman fоrmaları

Ptеridin və izоallоksazin törəmələrinə aid tеst-tap­şı­rıq­ların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

6

7.

Fеnоtiazin törəməli prеparatlarının analizi: aminazin və nоzеpamın dərman fоrmaları

Fеnоtiazin və bеnzоdiazеpin törəmələrinə aid tеst-tap­şı­rıq­ların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

6

8.

Bеnzоdiazеpin törəməli prеparatlarının analizi. Bеnzоdiazеpin törəmələrinə aid tеst-tap­şı­rıq­ların və sərbəst işlərin yеrinə yеtirilməsi

6