Elmi işlər

 1. İ.Ə.Ağayev, X.N.Xələfli, F.Ş.Tağıyeva, A.İ.Ağayeva V.N.Vəkilov, H.C.Rüstəmova, M.Q.Məmmədov. Epidemiologiya: Milli rəhbərlik // ə.e.x., professor İ.Ə.Ağayevin redaktorluğu ilə/ Bakı:Təbib, 2022, 720 s.
 2. İ.Ə.Ağayev,  X.N.Xələfli,   F.Ş.Tağıyeva, A.İ.Ağayeva,  H.C.Rüstəmova.  Qeyri-infeksion xəstəliklərin epidemiologiyası . Dərs vəsaiti . Bakı, 2021, 145 s. (çapa göndərilib).
 3. İ.Ə.Ağayev, F .Ş.Tağıyeva, X.N.Xələfli, V.N.Vəkilov. Epidemiologiyanın əsas prinsipləri və üsulları. Dərs vəsaiti . Bakı, 2021, 170 s. (çapa göndərilib)
 4. Xələfli X.N.  Azərbaycanda aktual helmintozlarla xəstələnmənin idarəetmə sisteminin səmərələşdirilməsi // // Professor Tamerlan Əliyevin anad. olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktik konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr, 2021, s.300-301.
 5. Агаев И.А., Кулиева Э.М.  Основные принципы клинической эпидемиологии // Professor Tamerlan Əliyevin анад. олмасынын 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktik konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr, 2021, s.346-347.
 6. Халафли Х.Н. Эпидемиологические аспекты распространения кишечных паразитарных заболеваний среди населения // V Международная научно-практическая конференция «Инновационные научные исследования в современном мире», (Башкирия, г.Уфа, 2021), с.134-138
 7. Халафли Х.Н. Эпидемиологические  особенности современного течения гельминтозов в Азербайджане // Материалы международной конференции «Достижения современной медицины в изучении эпидемиологии инфекционных болезней», Фергана, 10 июня, 2021, с.147-148
 8. .Халафли Х. Н., Абдуганиева А. Е. Коинфекция кишечными вирусами у детей с гастроэнтеритом // Материалы международной конференции «Достижения современной медицины в изучении эпидемиологии инфекционных болезней», Фергана, 10 июня, 2021, с.24-27
 9. Халафли Х.Н. Коинвазия аскаридозом и лямблиозом у детей с аллергическим ринитом // V Республиканский съезд отоларингологов Узбекистана «Современная отоларингология: проблемы и инновации» 9-10 сентября 2021, Ташкент,с.192-197
 10. Халафли Х. Н. Эффективность антипаразитарных средств при лечении инвазированных кишечными паразитозами в г.Баку // “Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года,  Фергана, с.22-24
 11. Халафли Х. Н. Оценка социально-эпидемиологических факторов в распространенности кишечных паразитозов среди детей// “Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана,с.50-52
 12. Халафли Х.Н. Распространенность и тенденции избыточного веса и ожирения среди детей // “Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана,с.142-143.
 13. Агаев И.А., Кулиева Э.М.  Инфекционные болезни и урбанизация // Журнал «Инфекционные болезни», Баку, 2022, №1, стр….(çapa göndərilib).
 14. Кулиева Э.М.  Факторы и условия, способствующие распространению инфекционных  болезней в условиях урбанизации // “Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана, с.63-67.
 15. Кулиева Э.М. Роль клещей в распространении сальмонеллезов // “Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана, с.73-74.
 16. Кулиева Э.М., Ахмед-заде Л.А. “Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана, с.67-70.
 17. Vahabov E.F., Cəlilov V.Ç. Ali Tibb Təhsili müəssisələrində epidemiologiya  fənninin tədrisinin müasir aspektləri  // Az. Respublikasında «Şuşa ilinə»  həsr olunmuş «Təbabətin aktual problemləri-2022» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans mat., 24-25  may, Bakı, 2022,  s.326-327.
 18. Cəfərova X.H., Tağıyeva F.Ş., Cəfərova G.Q.  Sosial əhəmiyyətli xəstəliklər // Az. Respublikasında «Şuşa ilinə»  həsr olunmuş «Təbabətin aktual problemləri-2022» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans mat., 24-25  may, Bakı, 2022,  s.256-257.
 19. Cəfərova X.H., Tağıyeva F.Ş. Covid-19 infeksiyasinin klinik-epidemioloji xarakteristikası // Professor Tamerlan Əliyevin anad. olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktik konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr, 2021, s.289-290.
 20. Джафарова Х.Г., Тагиева Ф.Ш. Социально значимые заболевания“ // Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана, с.133-134 (Тезис)
 21. Джафарова Х.Г., Тагиева Ф.Ш. Джалилов В.Ч. Инфекционные социально значимые заболевания, представляющие опасность для окружающих // Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана,с.129-133.
 22. Джафарова Х.Г., Тагиева Ф.Ш. COVID-19 – как социально-значимое заболевание  // Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана,с.48-50.
 23.  Джафарова Х.Г., Тагиева Ф.Ш., Векилов В.Н.  Неинфекционные социально значимые заболевания“ // Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней” Материалы международной научно-практической конференции с участием международных партнерских вузов 12-апреля 2022 года, Фергана, с.53-56.
 24. Cəfərova X.H., Tağıyeva F.Ş.,  Vəkilov V.N., Vəliyev B.Ə. Sosial əhəmiyyətli infeksion xəstəliklər // “Sağlamlııq” jurnalı, Bakı, 2022, ..., s.....(çapa göndərilib)
 25. Tağıyeva F.Ş.,  Cəfərova X.H., Vəkilov V.N., Vəliyev B.Ə. Qeyri-infeksion  sosial asili xəstəliklər //Azərbaycanın təbabətinin müasir nailiyyətləri”  jurnaı, Bakı, 2022 c.... (çapa göndərilib).
 26. Şıxəliyeva Ə.V. Blastosistozların dünya əhalisi arasında yayılması və bioloji xüsusiyətlərinə dair // «Sağlamlıq» jurnalı, Bakı, 2021, №3, s.186-189
 27. Şıxəliyeva Ə.V. Blastosistozların epidemioloji və mikrobioloji xüsusiyyətləri // «Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri» Bakı, 2021, №59, s.220-224
 28. Шыхалиева А.В. Епидемиологический и микробиологический анализ бластоцистной инвазии // Журнал «Медицина», 2022, №2, с.. (çapa göndərilib).
 29. Шыхалиева А.В. Эпидемиологические и микробиологические особенности бластоцистной инвазии // «Медицинские новости» , 2022, №8, с.. (çapa göndərilib).
 30. Hüseynova Z.N. Qadınlarda qazanılmış sitomeqalovirus infeksiyasının humoral immunitet göstəriciləri // Professor Tamerlan Əliyevin anad. olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri – 2021”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktik konqresin materialları, Bakı, 6-8 oktyabr, 2021, s.300