Assistent Aytən Səlimova Telman qızı

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aytən Səlimova Telman qızı

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika kafedrası

 

                                                                         Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2002

Biologiya

Bakı Dövlət Universiteti

 

2

2002-2005

Biologiya

Magistratura

Bakı Dövlət Universiteti

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

 

2

 

3

2005-2022

 

2022

 

2023 hal hazıradək

Elmi işçi

 

Baş laborant

 

Assistent

Elmi Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu(Tibbi Genetika şöbəsi)

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

   1

A.T.Səlimova

K.Z.Nəbiyeva

"Anadangəlmə hipotireoz"

Sağlamlıq,2010,№3 səh 134-136

 
   2

A.T.Səlimova,E.C.Bağırova,K.Z.Nəbiyeva,S.T.Əliyeva

"Xromosom anomaliyaların aşkarlanmasında biomarkerlərin rolu"

A.İ.Qarayevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "XXI əsrdə biologiyanın aktual problemləri"mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları.2010,səh 407-409

 
   3

"Anadangəlmə  hipotireoz "

Azərbaycan Tibb Universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları.

2010,səh 80-81

 
  4

A.T.Səlimova,K.Q.Dadaşova,E.C.Bağırova,S.M.Babazadə,S.T.Əliyeva, K.Z.Nəbiyeva

"Профилактика распространения таласемии в Азербайджане"

"Onkologiya XXI əsrdə"beynəlxalq elmi konfransın materialları.

Dubay,2011,səh 116-119

 
   5

A.T.Səlimova,F.K.Əliyeva,K.Q.Dadaşova,E.C.Bağırova,S.M.Babazadə,S.T.Əliyeva K.Z.Nəbiyeva,N.Ə.Fəridov

"Tibbi-genetik məsləhət (İrsi qan xəstəliyi talassemiya zamanı tibbi-genetik məsləhət üzrə vəsait)"

Metodik tövsiyyə,2012,26 səh

 
   6

А.Т.Салимова,К.Г.Дадашова,С.М.Бабазаде,Д.Ф.Курбанова,Э.Д.Багирова С.Т.Алиева,К.З.Набиева.

"Выявление гемоглобинопатий у женщин репродуктивного возраста"

Онкология-ХХI века.Материалы XVI международной научной конференции.

 13-19 май,2012 стр 91-93

 
  7

"Роль альфа-фетопротеина в пренатальной диагностике дефектов нервной трубки"

M.A.Axundovun anadan olmasının 110-cu ildönümü münasibəti ilə "Gənc alimlərin və tədqiqatçıların müasir biologiyanın innovasiya problemləri"mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları,25-26 may,2012,səh 128-129

 
   8

A.T.Səlimova

E.C. Bağırova

 K.Z. Nəbiyeva

 S.T. Əliyeva

“beta-talassemiyanın digər hemoqlobinopatiyalarla birgə təzahürü”

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2012, №3, səh 91-93

 
  9

«Синдром ломкой Х-хромосомы»   

1941-1945ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, 2015,səh 54-57

 
  10

A.T.Səlimova

E.C.Bağırova,

S.T.Əliyeva, 
K.Z. Nəbiyeva   

«Комбинированный пренатальный скрининг в диагностике хромосомных аномалий у плода»  

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, cild3,№1, 2016, səh 22-24.

 
  11

«Скрининг по выявлению носительства талассемии у женщин репродуктивного возраста в Азербайджане»   

N.Şamsaddinskayanın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın tezislər toplusunda, 2016, səh50.

 
  12

A.T.Səlimova

S.T.Əliyeva

 K.Z.Nəbiyeva

“Xromosom anomaliyaların skrininqı”  

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, 2017, cild 04,№01, səh 17-19.

 
  13

A.T.Səlimova

K.Z.Nəbiyeva

S.T.Əliyeva

“İnvaziv metodların prenatal diaqnostikada rolu”

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, cild 04, №03, 2017, səh 16-19.

 
  14

A.T.Səlimova

C.F. Qurbanova

K.Q.Dadaşova

E.C.Bağırova

K.Z.Nəbiyeva

“İnvaziv prenatal diaqnostika metodları”

Metodik tövsiyyə 2018, 11 səh.
 

 
  15

A.T.Səlimova

K.Z.Nəbiyeva

S.T.Əliyeva

V.Ə.Hüseynova

“Kombinə olunmuş qeyri-invaziv prenatal diaqnostika metodlarının əhəmiyyəti”

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, cild 05, №02, 2018, səh 17-20.

 
  16

A.T.Səlimova

K.Q.Dadaşova

 V.Ə.Hüseynova

«Влияние полиморфизма генов фолатного цикда на врожденную патологию плода»

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, cild 05, № 03, 2018, səh 27-29.

 
  17

 A.T.Səlimova

C.F.Qurbanova

K.Z.Nabiyeva

S.A.Huseynova

“Introduction of non-invasive prenatal diaqnosis methods in Azerbaijan”

“Ana, döl və neonatal səhiyyə”  II Beynəlxalq konqress materialları, London, 04-06 aprel 2019, səh 207.

 
  18

A.T.Səlimova

S.T.Əliyeva

K.Z.Nəbiyeva

V.Ə.Hüseynova

“Screening of the deficiency of glucose-6-phosphate dehydrogenase of newborn babies”

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, cild 06, №02, 2019, səh 49-52.

 
  19

A.T.Səlimova

C.F.Gurbanova

S.A.Huseynova

K.G.Dadashova

K.Z.Nabiyeva

S.T.Aliyeva

V.E.Huseynova

Genetic and psychogenic factors of reproductive loss of I and II trimester of pregnancy.  

British Journal of Medical Health Sciences (BJMHS), Great Britain, vol 2, issue 7, July-2020, ISSN 2528-9810 (online) p 279-281, Impact factor-0,72.

 
  20

A.T.Səlimova

K.Q.Dadaşova

K.Z.Nəbiyeva

S.T.Əliyeva

V.Ə.Hüseynova

«Психогенные факторы репродуктивных потерь I  и II  триместра беременности»

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, cild 7, №3 2020, səh 50-53.

 
  21

A.T.Səlimova

D.F. Kurbanova

 S.A. Huseynova

 K.Q. Dadashova

K.Z. Nabiyeva

 S.T. Aliyeva

“ The basis of bioethical principles for organizing neonatal screening in Azerbaijan in pandemic situation”

International conference on clinical neonatology, 21-23 may 2022, Turin-Italy, p.17

 
  22

A.T.Səlimova

K.Z. Nəbiyeva

Azərbaycanda qeyri-invaziv prenatal diaqnostika metodlarının tətbiqi və əhəmiyyəti.

Cərrahiyyə jurnalı, 2022, №2, səh.87 ( M.A. Topçubaşov adına Elmi-Cərrahiyyə Mərkəzinin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans materialları)

 
 23

А.Т.Салимова

К.Г. Дадашева

В.А. Гусейнова

Э.Д. Багирова

 С.Т. Алиева

К.З.Набиева

Посвещение ДНК  

Müasir ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri, 2022, cild 09, №02, səh. 12-14

 
  24

A.T.Səlimova

Rəsulova L.T

Hüseynova S.Ə.

Vaxtından qabaq doğulmuş uşaqların enteral qidalanması  

Azərbaycan Perinatologiya və Pediatriya Jurnalı ( Elmi-praktik jurnal) Cild 8, №1, 2022.