B.e.n.dosent,Rəna Kərimova Kamal

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kərimova Rəna Kamal

2

İxtisas

Bioloq,parazitoloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika kafedrası

 

                                                                         Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1983-1988

Biologiya,Kimya

Azərbaycan Dövlət Universiteti (BDU)

 

 

 

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2

3

1995-2000

2000

20 il

Dissertant

B.e.n

Dosent

AMEA Zoologiya institutu

AMEA Zoologiya institutu

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

  1

Kərimova R.K

Azərbaycan faunası miksosporidilərinin təsnifat və ekoloji-coğrafi xarakteristikası

Bakı -"Elm" 1996

səh 108-109

 
  2

Р.К.Керимова

История формирования фауны миксоспоридий рыб водоёмов Азербайджана.

Bakı-"Elm" 1997

səh 105-106

 
  3

Kərimova R.K

Ağayeva B.S

Şimal-şərqi Azərbaycan çayları balıqlarının protofaunası

Bakı-Elm 1997

səh 25-26

 
  4

Kərimova R.K

Ağayeva B.S

Закономерности распределения миксоспоридий на протяжении горных рек.

Bakı-Elm 1997

səh 53-54

 
   5

Kərimova R.K

Ağayeva B.S

Qulieyev Ş.A

Эпизоотическое состояние рыбного населения водоёмов северо-восточного Азербайджана и Апшеронского полуострова.

Bakı-Elm 1997

səh 195-196

 
  6

Р.К.Керимова.

Депонированная рукопись №2554.Влияние экологических факторов на зараженность рыб миксоспоридиями в водоемах Азербайджана.

АзНИИНТИ-Баку
13.03.1998.
Стр.1-34.
УДК 576.893. 194.
Академия Наук Азербайджана
Институт Зоологии.

 
   7

Р.К.Керимова.

Депонированная рукопись №2555. Происхождение и формирование фауны миксоспоридий рыб в водоемах Азербайджана.

АзНИИНТИ-Баку
13.03.1998.
Стр.1-24.
УДК 576.893. 194.
Академия Наук Азербайджана
Институт Зоологии.

 
    8

Р.К.Керимова.

Экологичесский анализ фауны миксоспоридий рыб в водоемах Азербайджана.

Bakı – “Ozan” 1997.
Səh.129-130.

 
   9

Р.К.Керимова

Возбудители миксоспоридиозов рыб в водоемах Азербайджана.

Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti
“Bilgi” dərgisi
Bakı – 2000
Səh.65-71.

 
  10

Р.К.Керимова

Миксоспориди рыб в реке Акстафачай.

Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti
“Bilgi” dərgisi
Bakı – 2002
Səh.52-55.

 
  11

Р.К.Керимова

Сравнительный анализ фауны миксоспоридий придонных и пилогических рыб в водоемах Азербайджана.

Bakı 2003.
(Аzer NİRKh)

 
  12

S.D.Əliyev,M.Ş.Əminova, R.K.Kərimova.

Биология клетки с основами медицинской генетики.

Dərslik.

Səhifə 315

Bakı – 2005 “CBS Polygraphic Production” nəşriyyatı

 
  13

R.Ə.Əliyev, M.Ş.Əminova, A.B.İsmaylova, İ.M.Cəfərov,R.K.Kərimova.

Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayonunun əhalisində qan qohumluqğunun strukturu və təsadüf etmə tezliyi.

Azərbaycan Tibb Jurnalı. 3/2006.
Səh.20-21.
 

 
 14

J.A.Nəcəfov, M.Ş.Əminova,R.K.Kərimova.

Tibbi biologiya və genetikadan ptaktiki məşğələ albomu.

“Müəllim” nəşriyatı.
Bakı – 2007

 
 15

Najafov J.A.,
Aminova M.S.Karimova R.K..

The praktical album on medikal bioloji and genetics.

“Müəllim” nəşriyyatı, Bakı 2008..

 
  16

Kərimova R.K.

Azərbaycan su hövzələrində balıqların müasir miksosporidi faunasının əmələ gəlmə yolları.

“AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri” Bakı. 2014.
Səh.83-89.

 
  17

Kərimova R.K.

Эколо-географический анализ фауны миксоспоридий воблы-Rutılus Rutılus Caspıcus (Jakowlev.1870) в водоемах Азербайджана.

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri.
Cild 6  №1 Bakı 2014.
Səh. 193-200.

 

 
  18

Алиева А.Дж.

Р.К.Керимова
Исследование межвидовых видовгибридов носителей генома с мягкой пшеницей.

II Международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Евгении Николаевны Синской. Санкт Петербург 9-10 октября, 2014, 36-37 стр.

 
 19

Алиева А.Дж.,
Мехтиева С.П.

Р.К.Керимова
Создание короткостебельных линий с вавилоидным типом колоса и их цитогенетическая характеристика.

«Вавиловский журнал генетики и селекции» Сибирское отделение Россиском академии наук, 19.01.2015., 91-96 стр.

 
 20

Məmmədova F.Z

Əhmədov E.İ

Həsənov J.V

Kərimova R.K

Cücələrin (Gallus Domesticus) eymeriozunun bitki ekstraktı ilə müalicə zamanı qadın biokimyəvi və fizioloji göstəriciləri.

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri.
Cild 7  №1 Bakı 2015.
Səh. 87-93.

 
  21

Kərimova R.K

Nəcəfov C.Ə.
Əminova M.Ş.,
Əlizadə S.A.

Tibbi biologiya genetikadan praktik məşğələ albomu.

“Müəllim” nəşriyyatı, Bakı 2015.

 
  22

Kərimova R.K

C.Ə. Nəcəfov,
Əminova M.Ş.,
Əlizadə S.A.

Tibbi biologiya genetikadan praktik məşğələ albomu.

“Müəllim” nəşriyyatı, Bakı 2017.

 
  23

Kərimova R.K

Najafov J.A.,
Aminova M.S.,
Alızadeh S.A.

The praktical album on medikal bioloji and genetics.

“Müəllim” nəşriyyatı, Bakı 2017.

 
  24

Р.К.Керимова

Гадималиева Г.Ф.,
Аминов Н.Х.

Гибридизация между синтетической пшеницей и рожью .

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Учредитель издательство и редакция: НИЦ «Академия Естествознания» 2018.стр. 135-138

 
  25

Əlizadə S.A, Kərimova R.K.

Qulaqlı kirpilərin (Hemiechinus auritus G. 1770) və adi kirpilərin (Erinaceus europaeus L, 1758) eksteryer ölçüləri və kütlə dəyişməsi.

Azərbaycan Tibb Jurnalı issn 0005-2523
Bakı 2019.
Səh.16-18.

 
  26

Kərimova R.K.

Azərbaycan su hövzələrində külmə balığının (rutilus rutilus caspicus jakowlev) miksosporidik faunası.

Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı. Issn:2628-096
Cild 1 №3-4  Bakı 2019.
Səh.61-68.

 
  27

Əminova M.Ş.,
Kərimov V.M.,
Süleymanova L.M.,
Əlizadə S.A.
Kərimova R.K.

Tibbi biologiyadan dərs vəsaiti (sxemlər və məsələlər)

“Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı-2018

 
  28

Medical biology (schemes and problems)
“Mütərcim” nəşriyyatı, Bakı-2018

Aminova  M.Sh., Karimov V.M.,
Suleymanova L.M.,
Alizadeh S.A.
Kərimova R.K.

 
  29

Rena Karimova .

History of formation of the fauna of the fish myxosporea of the water bodies of Azerbaijan

Azerbaijan Medical University

İSBN: 978-9949-7486-0-0
HGGD
Azərbaycan, BAKI MAY 30-31, 2020
Səh. 87.