2023 Yanvar 

616.1/.4(075)

M 51  

Məmmədov, C. T. və başq.

         Daxili xəstəliklərin propedevtikası: dərslik / C. T. Məmmədov, M. M. Ağayev, S. C. Hacıyev ; rəy. R. M. Məmmədhəsənov. - Bakı : Elm və təhsil, 2017. - 280 s. : şək. - 100 экз. - ISBN 978-9952-8176-0-7 :

 

613(063)

A 40

         Akademik Vəli Axundovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının məcmuəsi  / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, V. Axundov ad. Milli Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Azərbaycan İnfeksionistlərinin Elmi Praktik cəmiyyəti ; baş red. N. N. Əliyev ; red.: K. Kərimzadə, X. Abdullayev, D. Qasımova. - Bakı : Nasir, 2006. - 264 s. : карты,

 

61(038)

А 50

Ализаде, Ильгар Гуламали оглу.

         Русско-азербайджанский медицинский словарь  = Rusca - Azərbaycanca tibb lüğəti / И. Г. Ализаде, Н. Т. Караева, Л. М. Мешадиева ; науч. ред. А. Т. Амирасланов ; рец.: А. А. Ахундов, К. М. Абдуллаев. - Баку : [б. и.], 2011. - 680 c. - 1000 экз.

 

617.1

Р 85

         Руководство по травматологии / ред. В. Г. Вайнштейн. - Ленинград : Медицина Ленинградское отделение, 1979. - 352 с. : рис. - (Библиотека среднего  медработника).

 

616.379-008.64

Ə 65

Əliyeva, Tamfira, Mehdiyev T. V.

         Şəkərli diabetdə düzgün qidalanma;  metodik vəsait / T. Əliyeva, T. Mehdiyev ; rəy.: Y. Z. Qurbanov, V. A. Mirzəzadə. - Bakı : Təbib, 2019. - 228 s. : cəd.

 

61(038)

А 50 

Ализаде, И. Г. и др.

         Русско-азербайджанский медицинский словарь = Rusca - Azərbaycanca tibb lüğəti / И. Г. Ализаде, Н. Т. Караева, Л. М. Мешадиева ; науч. ред. А. Т. Амирасланов ; рец.: А. А. Ахундов, К. М. Абдуллаев. - Баку ,  2011. - 680 c.

 

616.381-002-097

Г 13

Гаджиев, Новруз  Джаббар оглу.

         Иммунологические аспекты распространенного перитонита: монография / Н. Дж Гаджиев ; науч. ред. Дж. Н. Гаджиев ; рец.: Г. Б. Исаев, Р. А. Мамедов. - Баку : Мутарджим, 2022. - 276 с. : рис., табл. - 300 экз. - ISBN 978-9952-28-600-7

 

543.42

А 17

 Абыев, Гусейн  Азизулла  оглы.

         Фотобиологические процессы при ультрафиолетовом облучени: монография / Г. А. Абыев ; науч. ред. Н. А. Мусаев ; рец.: Т. М. Гусейнов, Х. Р. Мамедова ; Миниc.Здраво. Азерб. Рес., АТУ. - Баку : МСВ Нашр, 2022. - 280 c. : рис.

        

577.3(075)

A 13

Abıyev, Hüseyn Əzizulla oğlu.

         Hüceyrə biofizikası: dərs vəsaiti / H. Ə. Abıyev ; rəy.: X. M. Qasımov, X. R. Məmmədova ; elmi red. Ə. M. Hacıyev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : MSV NƏŞR, 2022. - 268 s. : şək. - 100 экз. - ISBN 978-9952-562-10 :

 

616.32-089

C 50

Cəfərov, Ç. M. və başq.

         Qida borusu cərrahlığı/ Ç. M. Cəfərov, E. Ç. Cəfərov, Ü. Ç. Rüstəmzadə ; red.: M. Q. Allahverdi-yev, E. M. Qasımov ; rəy.: F. H. Camalov, E. A. Rüstəmov. - Bakı : Aspoliqraf, 2022. - 376 c. : şək. -      

 

02

Б 59

         Библиотека и закон: журнал-справочник тексты документов, комментарии, консультации.

         Вып. 53(2'22). - Москва : Либер-Дом, 2022. - 384 с. - 380 экз.

 

612.8(075.5)

İ 55

       İnsan və heyvan fiziologiyası: Ali sinir fəaliyyəti : tədris - metodik vəsait / Azərbaycan Respublikası Ellm və Təhsil Nazirliyi, Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu ; tərt.: U. F. Həşimova, X. Y. İsmayılova ; elmi red. Ə. M. Hacıyev ; rəy.: A. M. Məmmədov, A. A. Qaysina. - Bakı : Füyuzat, 2022. -   

 

616.34-089(092)

B 32

Bayramov, Nuru Yusif oğlu və başq.

         Örnək insan: Professor Həsən Abbas oğlu Sultanov / N. Y. Bayramov, Ə. M. Rüstəm, E. A. Əliyev. - Bakı : "AVE Print" MMC, 2022. - 208 s. : şək. - ISBN 978-9952-536-42-3 :

 

9(5Az)

Y42   

         Yeni Qarabağnamə: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonlarında post-konflikt quruculuğu / elmi red. və ön sözün müəl. V. Ə. Qasımlı. - Bakı : AzPrint, 2022. - 208 s. : şək.    

 

617

A 13   

Abasov, Bəybala Xudkar oğlu.

          Seçilmiş elmi əsərləri = Selected scintfic works = Избранные научные труды / B. X. Abasov ; tərt.: İ. B. Abasova, P. B. Rüstəmova ; elmi məsl.: İ. B. Sə-mədova, İ. B. Abasov. - Bakı : Kövsər, 2022. - 660 s. : şək. ISBN 978-942-92-02-5 :

 

616.231-089

C 50 

Cəfərov, Çərkəz Məmiş oğlu və başq.

         Traxeya və baş bronxların cərrahlığı : mono-qrafiya / Ç. M. Cəfərov, Ü. Ç. Rütəmzadə, E. Ç. Cə-fərov ; elmi red.: M. Q. Allahverdiyev, E. M. Qasımov ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı : Aspoliqraf LTD, 2022. - 173 s. : şək. - 100 экз.

 

574.2

İ 55 "İnsan və Biosfer" ( MaB, UNESCO ) Azərbaycan milli komitəsinin əsərləri. Ekoloji svilizasiya, davamlı inkişaf, ətraf mühit : тədris-metodik vəsait.

         Buraxılış. 16 = PROCEEDINGS of the "MAN and BIOSPHERE" (MaB, UNESCO) AZERBAIJAN NATİONAL COMMITTEE = Труды Азербайджанского национального комитета "ЧЕЛОВЕК и БИО-СФЕРА" (МаБ, ЮНЕСКО) / UNESCO  üzrə ARMK; baş red. U. Ələkbərov. - İlk nəşr. - Bakı : Təhsil, 2022. -350 s. : şək.

     

059

Ə 45

         Əlamətdar və tarixi gunlər təqvimi - 2023: (Heydər Əliyev 100) / AMK ; baş red. K. Tahirov ; məsul katib Ə. İsmaylova ; red. X. Abbasova. - Bakı : Zərdabi  Nəşr MMC, 2022. - 912 s. - 300 экз. - ISBN 978-9952-554-33-5 :

 

615.212.7-08

M 51 

          Məmmədov, Ceyhun və başq.

Narkotik vasitələr və psixotrop maddələrlə intoksika-siyalar : diaqnostika, müalicə və profilaktika : metodik vəsait / C. Məmmədov, İ. Əfəndiyev, R. Məmmədov ; Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsi. - Bakı: Printeks Co MMC, 2022. – 74 s. (14 s. əlavə) : cəd.

 

 327

S 72

Sonam, R. Bahar.

         Azərbaycanın diplomatik uğurları İlham Əliyev. - Bakı : Adiloğlu, 2022. - 368 s. ; 30 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-995225-134-0 :

 

616.1/.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

        Лечение болезней внутренних органов: руководство

         Т. 3, кн. 1. : Лечение болезней сердца и сосудов. - Москва : Медицинская литература, 2000. - 449 с. табл. ISBN 5-89677-010-3 :

 

616.1/.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаев.

         Лечение болезней внутренних органов: руководство.

         Т. 2 : Лечение ревматических болезней. Лечение эндокринных болезней. Лечение болезней почек / рец. Н. Е. Федоров. - Москва : Медицинская  литература, 2000. - 608 с. : ил.

 

616.1/.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

         Лечение болезней внутренних органов: руководство

         Т. 1 : Лечение болезней органов дыхания. Лечение болезней органов пищеварения. - 2-е изд., пераб. и доп. /Рец.: Н. Е. Федоров – М.: Медлит, 1999. - 560 с. : ил. 

 

616.1/.4-08

О-51

Окороков, Александр Николаевич.

         Лечение болезней внутренних органов: руководство.

         Т. 3, кн. 2 : Лечение болезней сердца и сосудов. Лечение болезней системы крови / рец. Н. Е. Федоров. - Москва : Медицинская литература, 1999. - 480 с. : ил. ; 25,5 см. - 10000 экз.

                                                     

615.89(03)

У 33

Ужегов, Генрих Николаевич.

         Все секреты целителей, травников и знахарей. Энциклопедия народной медицины: В 2 томах .

         Т.1. - Москва : Издательство Астрель, 2000. - 448 с. ; 20 см. - 10000 экз. - ISBN 5-17-004104-7 :   

 

615.89(03)

У 33

Ужегов, Генрих Николаевич.

         Энциклопедия народной медицины: все секреты целителей, травников и знахарей.  В 2 томах.

         Т. 2. - Москва : Издательство Астрель, 2000. - 416 с. - 10 000 экз.

 

613.62(075)

P 33 

         Peşə xəstəlikləri: dərslik / A. Ə. Hidayətov, A. A. Verdiyev, F. M. Abdullayev ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2022. - 242 s. ; 25 sm.

 

615.89

М 18

Малахов, Геннадий Петрович.

         Золотые правила питания  / Г. П. Малахов. - Донецк ; Сталкер : Генеша, 2006. - 431 с. ; 20,5 см. - (Болезни: профилактика и лечение). - 5000 экз. - ISBN 966-696-232-2 :

 

16-092(075)

Л 64

Литвицкий, Петр Францевич.

         Патофизиология : учебник для вузов / П. Ф. Литвицкий ; рец.: А. И. Воложин, В. А. Фролов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 496 с. : ил. ; 21 см. - (Болезни: профилактика и лечение).- ISBN 978-5-9704-0492-8 :

 

616-053.2-083.98(075)

M 92

         Müxtəlif patoloji hallar zamanı uşaqlara göstərilən təxirəsalınmaz tibbi yardımın əsas prinsipləri: dərs vəsaiti / S. Ş. Həsənov, İ. Ş. Mahmudov, Ü. Ə. Əliyeva ; rəy.: N. H. Sultanova, S. R. Nəsirova ; Azbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirli-yi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : ATU Poliqrafiya mərkəzi, 2023. - 156 s. : şək. ; 20 sm.

 

616.981.42-053.2-07-08

U 74

         Uşqlarda bruselyozun diaqnostika, müalicə və profilaktikası : metodik vəsait / K. Ə. Cəfərova, Ə. M. Cəfərov, S. A. Atakişizadə ; rəy.: İ. M. Musayev, M. M. Muxtarov. - Bakı : ATU-nun mətbəəsi, 2023. - 167 s. : cəd. ; 25 sm. - 100 экз.

 

616.12-07-08

Б 43

Беленков, Ю. Н., Мамедов 

         Кардиология: практические аспекты. / Ю. Н. Беленков, М. Н. Мамедов. - 2-е изд. - Москва : Кардиопрогресс, 2019. - 322 с. : ил. ; 21 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-6040456 :

 

8 Az

İ 76

İsgəndərzadə, Elçin.

         Əsərləri. V cilddə  

         C.I : Şeirlər / ön sozün müəl. A. Məmməd ; red. N. Cəfərov. - Bakı : "Vektor" Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017. - 432 c. ; 21 cm. - 1000 экз.

 

8 Az

İ 76

İsgəndərzadə, Elçin.

         Əsərləri. V cilddə.

         C. II : Poemalar / ön sözün müəl. N. Həsən-zadə ; red. N. Cəfərov. - Bakı : "Vektor" Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2017. - 396 s. ; 21 sm . - 1000 экз.

8 Az

İ 76

İsgəndərzadə, Elçin.

         Əsərləri V Cilddə.

         C. III : Məqalələr, ön sözlər, rəylər / ön sözün müəl. Z. Zəlimxan ; red. N. Cəfərov. - Bakı : "Vektor" Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018. - 416 s. ; 21 sm.

 

 Az

İ 76

İsgəndərzadə, Elçin.

         Əsərləri. V Cilddə.

         C. IV : Müsahibələr, esselər, çevirmələr / ön soz. müəl. M. Qərib ; red. N. Cəfərov. - Bakı : "Vek-tor" Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018. - 440 s. ; 31 sm. -

 

8 Az

İ 71

İsgəndərzadə, Elçin.

         Əsərləi V Cilddə  

         C.V : Haqqnda yazılanlar və deyilənlər / ön sözün müəl. A. Turan ; red. N. Cəfərov. - Bakı : "Vek-tor" Beynəlxalq Nəşrlər Evi, 2018. - 448 s.

        

 327

B 17

Bahar R., Sonam.

         Azərbaycanın diplomatik uğurları İlham Əliyev. / S. Bahar R. - Bakı : Adiloğlu, 2022. - 368 s. ; 30 sm.- 1000 экз. - ISBN 978-995225-134-0 :

         

 

547

B 16

Bağırzadə, Q. Ə., Quliyev F. Ə.

         Üzvi  kimya: dərslik / Q. Ə. Bağırzadə, F. Ə. Quliyev ; rəy.: G. İ. Əzizova, G. M. Talıbov ; Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı, 2023. - 316 s. ; 21 sm. - (Ali məktəblər üçün dərsliklər seriyasından). - 200 экз. - ISBN 978-9952-562-38 :    

 

616-001.31(075)

T 16

Tağıyev, Elman Qulu oğlu.

         Zədələnmələr: dərs vəsaiti / E. Q. Tağıyev ; rəy. M. Y. Əliyev ; elmi red. C. N. Hacıyev. - Bakı : Gənclik, 2022. - 264 s. : şək. ; 21 sm. - 100 экз. - ISBN 978-8020-1723-6-5 :

          

578.7(075)

T 52  

         Tibbi və biologiya və genetika: (Azərbaycan Tibb Universiteti tələbələri üçün dərs vəsaiti) / Ə. P. Əzizov, V. M. Kərimov, L. M. Süleymanova ; rəy.: K. Əliyeva, M. Orucov. - Bakı : Müəllim, 2022. - 180 s. : şək. ; 25 sm. - ISBN 978-9952-435-23-8 :

 

616-006(09)(479.24)

A 99 

         Azərbaycanda onkologiyanın inkişaf tarixi  / tərt. edən və red. T. Yusifov ; rəy.: Ə. T. Əmiraslan-ov, R. Ağayev ; elmi məsl.: Ə. Əliyev, M. Məmməd-ov. - Bakı : Gənclik, 2021. - 600 s. : şək. ; 30 sm. - ISBN 978-8020-1888-9-5 :

 

016:34

E 47

         Elmira Teymur qızı Süleymanova: biblioqrafiya / Azəbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Y. H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İns-titutu, Mərkəzi Elmi Kitabxana ; tərt.: H. M. Əlimər-danov, Z. İ. Məhərrəmli, V. X. Quliyeva ; red.: V. M. Abbasov, G. Q. Abbasova. - 4-cü nəşr, yenidən işlənmiş. - Bakı, 2017. - 568 s. : rəng. şək. ; 25 sm.

  

8(Aз)

Б 18

         Байки от Анара Мамедханова. - Баку : Şərq-Qərb, 2018. - 112 с. ; 20 см. - ISBN 978-9952-34-325-0 :

 

577.3

Д 40  

Джафаров, А. И., Джафарова С. А.

         Загрязнение биосферы тяжелыми металлами и свободнорадикальные аспекты их действия: монографии / А. И. Джафаров, С. А. Джафарова ; рец.: Э. А. Масимов, М. Ш. Бабаев ; ред. Т. М. Гусейнов ; НАНА Институт Физики им. Г. М. Абдуллаева. - Баку : Nafta-Press, 2014. - 278 с. : табл.

 

61(09)

S 99

Süleymanoğlu, Məmməd.

         Azərbaycan Tibb Universitetinin rektorları  / M. Süleymanoğlu ; elmi red. R. Ə. Çobanov ; məsləhətçi A. Ə. Namazova ; bədii red. S. C. Seyidova. - Bakı : Elm və təhsil, 2010. - 304 s.

 

617.7-001.17-085.31

А 72 

    Антиоксидантная терапия в офтальмологии.

         Ч. I : Ожоговая травма глаз / К. Т. Керимов, А. И. Джафаров, Н. К. Керимова ; рец.: Л. Ф. Лазаренко, Т. М. Гусейнов ; НАНА Институт Физики, Минздрав Азербайджанской Республики, Бакинская Научно - Исследовательская Клиника Глазных Болезней. - Баку : Nafta-Press, 2011. - 292 c. : табл. ; 20,5 см. - 500 экз.   

        

616.12-009.72

C 27 

Cavadova, T. M. və başq.

         Stenokardiya və ateroskleroz : dərs vəsaiti / T. M. Cavadova, M. M. Ağayev, V. Ə. Əzizov ; red. Q. İmam-əliyev ; rəy.: M. M. Baxşıyev, R. F. Abdullayev. - Bakı : MSV NƏŞR, 2023. - 244 s. : şək., cəd.

 

616.13-004.6-08

C 27

Cavadova, T. M., Ağayev M. M.

         Ateroskleroz və koronarogen kəskin sindrom (Yeni yanaşma və müasir terapiya): monoqrafiya / T. M. Cava-dova, M. M. Ağayev ; red. Q. İmaməliyev ; rəy.: F. Talıb-ov, R. F. Abdullayev. - Bakı : MSV NƏŞR, 2023. - 255 s. : şək., cəd.

 

616.127-005.8

C 27

Cavadova, T. M., Ağayev M.

         Koronarogen kəskin sindrom: monoqrafiya / T. M. Cavadova, M. Ağayev ; red. Q. İmaməliyev ; rəy.: F. Talıbov, T. Q. Yusifli. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 167 s. : şək. ; 21 sm

 

159.96

R 53

Rəhmanov, Vaqif Məmməd oğlu.

         Optimizm-pessimizm (nikbinlik-bədbinlik) mü-asir sivilizasiyanın parodokslrı-izafilikləri: professor-un, həkim-psixiatrın, psixoloqun və psixo-analitikin nəzərilə / red. A. Həsənli ; tərc. edəni H. Səlimov. - Bakı : Qanun, 2018. - 320 s. : şək. ; 21,5 sm.

       

614.71(063)

A 99  

     AMEA-nın müxbir üzvü, professor R.Y.Qasımovun 90-illik yubileyinə həsr olunmuş "İnsan və ekosfer: Qlobal problemlər və perspektiv həllər" Beynəlxalq Elmi Konfran-sın materialları 18-19 oktyabr 2021-ci il. / AMEA, Biologi-ya və Tibb Elmləri Bölməsi, Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Azərbaycan Fizioloqlar Cə-miyyəti. - Bakı : Ecoprint, 2021. - 110 s.

 

61(038)

Y 92

Yusif-zadə, Kənan Rafael oğlu.

       Tibbi terminlərin izahlı lüğəti / red. Ə. T. Əmir-aslanov ; rəy.: İ. Hüseynova, N. Bayramov, U. Həşi-mova. - Bakı : APOSTROF- A, 2022. - 1228 s. - ISBN 978-9952-562-02-6 :

       

616.72-002.77-085.83

H 98  

Hüseynov, Nadir İsmayıl oğlu.

         Revmatik xəstəliklərin fizioterapiya və tibbi reabilitasiyası: metodik vəsait / N. İ. Hüseynov ; rəy. N. Y. Hüseynova ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 42 s. : cəd.

 

616.3(075)

K 80

         Klinik qastroentrologiya: dərslik.

         H. II : Mədəaltı vəzi, öd kisəsi, öd yolları və qaraciyər xəstılikləri / V. Ə. Əzizov, S. N. Alimetov, Ş. S. İbrahimova. - Bakı : Kitabçapı, 2023. - 386 c. :

şək., cəd. ; 25 sm. - ISBN 978-9952-29-109-3 :

 

616.351-006.6(075)

N 21 

Namazov, Fikrət Rauf oğlu və başq.

         Düz bağırsaq xərçəngi : metodik tövsiyə / F. R. Namazov, G. İ. Kərimova, S. V. Abdıyeva ; rəy.: F. Ə. Mərdanlı, E. K. Ağayev ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Milli Onkologiya Mərkəzi, ATU, Onkologiya kaedrası. - Bakı : Təbib, 2022. - 119 s. : şək., cəd.

       

615.1

Ə 27 

         Əczaçılıq botanikası. Xüsusi hissə: dərslik / M. Seyidov, E. Əsədov, H. Qasımov ; elmi red. S. İbadullayeva ; rəy. F. Nəbiyeva. - Bakı : Elm və təhsil, 2023. - 243 с. : şək. ; 24 sm. - 500 экз.

      

615.1

Ə 91

Əsədov, E. S. və başq.

         Əczaçılıq botanikası. (Ümumi hissə): dərslik / E. S. Əsədov, M. M. Seyidov, Ə. E. Hüseynova ; elmi red. S. İbadullayeva ; rəy.: M. Vəliyeva, F. Nəbiyeva. - Bakı : Elm və təhsil, 2021. - 218 s. : şər.     

 

615.324

Ə 91

Əsədov, E. S. və başq.

         Vərəmum (propolıs) təbii şəfa qaynağı.  / E. S. Əsədov, M. M. Seyidov, E. M. Məmmədov ; elmi red. İ. Abdullayev ; rəy. S. Kolaylı ; Azərbaycan Respub-likası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti. - Bakı : Elm və təhsil, 2021. - 144 s. : şək.

 

611(075)

Ş 14  

Şadlinski, V.  B. və başq.

         İnsan  anatomiyası  fənnindən  sərbəst  işlər: dərs vəsaiti

         C. III : Periferik sinir sistemi, duyğu orqanları və qan-damar sistemi / E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev. - Bakı, 2018. - 236 s. : şək. ; 29 sm.

 

611(075)

Ş 14

Şadlinski, V. B. başq.

       İnsan  anatomiyası  fənnindən  sərbəst  işlər: dərs vəsaiti.

         C. III : Periferik sinir sistemi, duyğu orqanları və qan - damar sistemi / E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev ; rəy.: M. Ş. Cahangirov, N. T. Mövsümov, M. Q. Allahverdiyev. - Bakı, 2012. - 236 s. : şək.

      

611(075)

Ş 14

 Şadlinski, V.  B. və başq.

        İnsan  anatomiyası  fənnindən  sərbəst  işlər: dərs vəsaiti.

         C. I : Dayaq-hərəkət aparatı / E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev ; red. R. Ə. Əsgərov ; rəy.: N. T. Mövsümov, M. Q. Allahverdiyev. - Bakı, 2016. – 217 s.

       

611(075)

Ş 14

Şadlinski, V. B. və başq.

         İnsn anatomiyası fənnindən sərbəst işlər: müa-licə-profilaktika fakültələri üçün / V . B. Şadlinski, E. Ə. Xıdırov, A. S. Abdullayev ; red. R. Ə. Əsgərov ; rəy.: M. Ş. Cahangirov, N. T. Mövsümov, M. Q. Allahverdiyev. - Bakı, 2017. - 214 s. ; 28,5 sm.

 

616.9-036

İ 51  

         İnfeksion xəstələrin kritik vəziyyətləri: dərs vəsaiti / Ə. H. Vəliyev, C. P. İsayev, N. O. Məmməd-ova ; red. M. Ə. Həsənova ; Azərbaycan  Respub-likası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı : Füyuzat, 2023. - 228 s. : şək. ; 20,5 sm . - 100 экз.

       

61(09)

E 98

Eyvazov, Tarıyel.

         Kaş ki, bir də görüşək...: ATU-nun 1972-ci il buraxılışı Məzunları xoş gəlmişsiniz. 1972 - 2022. 50 il . / T. Eyvazov ; elmi red. A. Alıyeva. - Bakı : MSV NƏŞR, 2022. - 292 s. : şək. ; 24 sm. - 150 экз. 

       

582.657

С 50

Cəfərova, Elnurə Eldar qızı.

         Böyük Qafqazın Quba massivində yayılmış Pol-ygonum L. cinsi növlərinin bioekoloji və fitokimyəvi xüsusiyyətləri: monoqrafiya / E. E. Cəfərova ; red. S. C. İbadullayeva ; rəy.: P. Z. Muradov, N. P. Mehdiyeva. - Bakı : Müəllim, 2022. - 146 s. : şək., cəd. ; 21  sm.

 

61(063)                        

Ü 43

         Ümummilli  Lider  Heydər  Əliyevin  anadan  ol-masının  100  illiyinə  həsr  olunmuş " Təbabətin aktual problemləi - 2023"  mövzusunda Beynəlxalq elmi-prak-tiki konqres.3-6 may 21023 = The İnternational Scien-tific-practical congress on "Current issues in medicine - 2023" dedicated to the 100 th anniversary of the birth of National Leader Heydar Aliyev = Научно-практический международный конгресс " Актуальные проблемы медицины - 2023", посвященный 100-летию со дня рождения Национального Лидера Гейдара Алиева :

3-6 may 2023 / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; konq. sədri G. Gərəybəyli ; sədr müavini: S. Əliyev, R. O. Bəylərov, Z. F. Musabəyov. - Bakı : ATU, 2023. - 518 s. ; 30 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-562-43 :

 

616-092(075)

 P 22 İbrahimova G. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Patoloji fiziologiya: dərslik / S. C. Əliyev, M. B. Talışınskaya, G. H. İbrahimova ; rəy.: Ə. Ə. Quliyeva, R. R. Mehrəliyev ; ön sözün müəl. S. C. Əliyev ; Azər-baycan Tibb Universiteti. - Bakı : MSV NƏŞR, 2023. - 316 s. : şək. ; 27 sm. - ISBN 978-9952-562-42 :

        

33

R 45 

         Rəqəmsal iqtisadiyyat. / V. Qasımlı, M. Talıbo-va, G. Quliyeva ; elmi red. V. M. Vəliyev ; rəy.: R. Z. Hüseyn, A. R. İsgəndərov, A. M. Əsədov. - Bakı : Azprint, 2023. - 264 s. : şək., cəd. ; 21 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-8453-2-7 :

        

616.15(075)

M 51

Məmmədhəsənov, R. M. və başq.

         Hematologiya (tələbələr, rezidentlər  və həkimlər üçün): dərs vəsaiti / R. M. Məmmədhəsənov, Ə. M. Qu-liyev, G. R. Fətəliyeva ; Azərbaycan Tibb Univers-iteti. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 48 s. ; 20 sm. - ISBN 978-9952-562-70 :

 

616.211-002.3(063)

A 99  

         Azərbaycan-İtaliya Beynəlxalq Rinoloji konqresi (baku-rhino.az) "Rinologiyda və rino-allerqologiyada ye-nilklər" = I Azerbaijan-Italy International Rhinoligy Con-gress (baku-rhino/az)"Innovations in Rhinology and Rh-ino-allergoligy" : elmi əsərlərin toplusu / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; təşkilat kom.: R. O. Bəylərov, C. Qasımov, V. M. Pənahian. - Bakı : ATU, 2023. - 98 s. ; 21 sm .

 

 543.061(075)

H 98

Hüseynova, N. S., Paşayeva S. A.

         Vəsfi analiz. Praktikum : dərs vəsaiti / N. S. Hüseynova, S. A. Paşayeva ; rəy.: F. M. Çıraqov, E. L. Əhmədov. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 232 s. ; 21,5 sm. - 100 экз. - ISBN 978-9952-562-71 :

 

616.12-085.22(075)

B 56

Bəydəmirova, Arzu  Arif qızı.

         Ürək qan-damar xəstəliklərinin farmakoterapiyası : dərs vəsaiti / A. A. Bəydəmirova ; rəy.: T. Ş. Cahan-girov, S. Ş. Quliyeva ; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 220 s. ; 24 sm.- ISBN 978-9952-562-74 :

617.3(082)

O-66

         Ortopediya və travmatologiyanın aktual problemləri: elmi-tədqiqat travmatologiya də ortopediya institutunun təşkil edilməsinin 55 illiyinə həsr edilir. Burax. XXXII. Elmi məqalə-lər məcmuəsi. / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu ; baş red. Q. S. Cahanbaxışov ; ред. Ə. M. Quliyev ; məsul katib. E. Ə. Zeynalova. - Bakı, 2001. - 298 s.

         

613.2(075)

Ə-36  

Əhmədov, İ. R., Vəliyeva A. B.

         Nutrisiologiya: dərslik (praktiki məşğələlər üçün rəhbərlik) / İ. R. Əhmədov, A. B. Vəliyeva ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respubli-kası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. – Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 260 s. : şək., cəd. - ISBN 978-9952-562-75

       

617.7(063)

A 40  

         Oftalmologiyanın aktual problemləri: məqalələr toplusu. Akademik Zərifə Əliyevanın 85 illiyinə həsr olunmuş Beynalxalq Konfrans / AMEA, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Akademik Zərifə Əliyeva adına Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutu ; red. S. H. Kərimov ; red. hey.: E. M. Qasımov, R. B. Ağayeva, L. A. Babayeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2008. - 359 s. : şək. ; 28,5 cm. - 10000 экз.

 

616-092(075

Р 22        Раtoloji fiziologiya: Dərs vəsaiti. - Əlavə və

         dəyişikliklərlə təkrar nəşr. /S. C. Əliyev, M. X. Əli-

         yev, C. T. Əliyeva, S. R. Pənahova; Red.hey.: Bə-

         dəlov, İ. M. Allahverdiyev, A.H. Bağırov və başq. –

         B.: DİM Abituriyent, 2023. – 434 s.

 

577.1   Qarayev Akif Nurəddin oğlu

Q 24           Bioloji kimya (rezidenturaya hazırlaşanlar

            üçün vəsait). – Əlavə dəyişikliklərlə təkrar nəşr.

            /DİM; Baş red.:M. Ə. Bədəlov, red.: İ.M.Allahverdiyev,

G.M. Balacanova, A.H.Bağırov və başq. – B.: Şərq-Qərb, 2023. - 540 s.

 

547(075)

V 14  

Wade, Leroy G., Simek Jan W.

         Üzvi  kimya: dərslik. İngilis dilindən tərcümə edilmişdir / L. G. Wade, J. W. Simek ; baş red. J. Zalesky ; tərcümə.: R. Nəzərova, G. Vələdova, S. Aydə-mirova ; elmi red. Y. Abdullayeva. - 9-cu nəşr. - Bakı : Pearson Education Limited, 2023. - 1354 s. : rəng. üll., cədv. ; 28 sm. - ISBN 978-9952-8475-1-2 :

 

577.21

İ 95 

İvasa, Janet, Marshall Wallage

         Karpin hüceyrə və molekulyar biologiya konsep-siyalari və təcrübələri: dərslik. İngilis dilindən tərcümə / J. İvasa, W. Marshall ; tərc.: N. Axundova, A. Etibar-oğlu, N. Ağalrova ; layihə rəhb. P. Həsənov. - 9-cu nəşr. - Bakı : John Wiley and Sons, 2023. - 920 s. : şək. ; 28 sm. - ISBN 978-9952-8475-0-5 :

 

616-053.2(075)

Л 63

Лиссойер Том, Грехэм Клейден.

         Детские болезни: учебное пособие. Перевод с англ. / Г. К. Лиссойер Том ; пер. Н. А. Геппе. - Москва : Рид Элсивер, 2010. - 590 с. : рис. ; 26 см. - 3030 экз. - ISBN 978-5-91713-031-6 :

 

616.9-053.2-08

И 74 

         Инфекционные болезни у детей: пер. с англ. / под ред.: Д. Марри, К. Рудольфа ; пер.: Н. И. Иванова, Е. М. Макаренко ; ред. перевода Н. А. Федорова. - Москва : Практика, 2006. - 928 с. : рис., табл. ; 21,5 см. - ISBN 5-89816-075-2 :

 

616.921.5-085.371

К 72 

Костинов, М. П., Тарасова А. А.

         Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции и гриппа при аутоиммунных заболеваниях. / М. П. Костинов, А. А. Тарасова. - Москва : МДВ, 2009. - 250 с. : табл. ; 21,5 см. - 2500 экз. - ISBN 978-5-91629-006-6 :

 

613

Н 57

Неумывакин, Иван Павлович.

         Эндоэкология здоровья. / И. П. Неумывакин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Санкт-Петербург : ДИЛЯ, 2005. - 464 с. ; 24 см. - 16 000 экз. - ISBN 5-88503-415-Х :

 

616-006(075)

B 32

Bayramov, Ramiz Bəxtiyar oğlu.

         Onkologiya: Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik / R. B. Bayramov. - Bakı : APOSTROF-A, 2023. - 779 s. : şək. ; 24,5 sm. - 200 экз. - ISBN 978-9952-572-07-0 :

         

616.9-053.2-079.4-08(03)

Т 41 

Тимченко, В. Н. и др.

         Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение детских инфекций: справочник / В. Н. Тимченко, В. П. Леванович, И. Б. Михайлов ; рец.: Ю. В. Лобзин, Н. В. Скрипченко, А. А. Яковлев. - 2-е изд., испр. и доп. - С.-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2005. - 384 с. : табл. ; 20,5 см. - ISBN 5-93979-100-X :

 

615.04/.45

V 56 

 Vəliyeva, M., Bəndəliyeva A.

         Biofarmasiya və farmakokinetika: dərslik / M. N. Vəliyeva, A. Bəndəliyeva ; rəy.: İ. S. Əhmədov, C. Yusifova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, ATU. - Bakı : Təbib, 2023. - 235 s. : rəng. şək. - 100 экз. - ISBN 978-9952-572-13 :

          

9(Az)

V 55

Vəlişov Nazim, Kazımlı Tahir

         Həqiqətin onomastikası - 2 (Qarabağ və Şərqi Zəngəzur): İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə coğrafi və tarixi adların dəyişdirilməsi - saxtalaşdırılması cəh-dləri / N. Vəlişov, T. Kazımlı ; elmi red. N. Babayev ; layihə rəhb. K. Abdullayev ; Bakı Beynəlxalq Multikul-turalizm Mərkəzi. - Bakı : Maxofset, 2023. - 504 s. : xəritə ; 29,5 sm. - 250 экз. - ISBN 9789952846133 :

        

613.2(079.24)(075.5)

A 99 

         Azərbaycan Respublikası əhalisinin müxtəlif qrupları üçün qida maddələrinə və enerjiyə fizioloji istehlak normaları: Metodik tövsiyələr Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur / İ. R. Əhmədov, Q. S. Qəniyeva, Q. M. Hacı-yeva və başq.; Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : MSV  NƏŞR, 2023. - 31 s. : cəd.

 

32

M 84

Muradova, Zəhra Bilal qızı.

         Heydər Əliyev və Qarabağ  / Z. B. Muradova ; elmi red. H. Məmmədova ; rəy. M. İbadova. - Bakı : Orxan, 2023. - 191 s. : şək. ; 21,5 sm . - 300 экз.- ISBN 978-9952-39-017-9 :

                                                           

                                                        O K T Y A B R-2023

 

616.43(075)

Д 26 

Дедов, Иван Иванович и др.

         Эндокринология: учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - Москва : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 423 с. : рис., табл. ; 20 см.

 

618.1(075)

Г 49

          Гинекология: учебник / Б. И. Баисова, Д. А. Бижанова, В. Г Бреусенко и др. ; под ред.: Г. М. Савельевой, В. Г Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР- Медиа, 2012. - 432 с. : рис. ; 24,5 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9704-2254-0 :

 

4 Az(075)

İ 82

 İsmayılova, Təranə və başq.

         Azərbaycan dili: Azərbaycan dilini öyrənən xarici tələbələr üçün dərs vəsaiti / T. İsmayılova, D. Ə. Nağıyeva, E. Məmmədova ; elmi red. A. Miriyev ; rəy.: S. Abdullayev, Z. Şahbazova. - Bakı, 2017. - 109 s. : рис. ; 20.5 sm. см. - 100 экз.

 

611(075)

İ 55  

         İnsanın anatomiyası: ATU-nun stomatologiya fakültəsi tələbələri üçün dərslik / 2 cilddə.

         C. II / V. B. Şadlinski, A. B. İsayev, M. Q. Allah-verdiyev ; ümumi red. V. B. Şadlinski ; Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Ülvi-Həyat, 2019. - 264 s. : şək. ; 23,5 sm. - 300 экз.

 

616-089.5:616-036.882-08(075)

A 71

         Anesteziologiya, reanimatologiya və intensiv terapiyada praktik vərdişlər: dərs vəsaiti / İ. S. İsmaylov, T. B. Kərimova, Ə. S. Sultanov ; red. İ. S. İsmayılov ; Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2023. - 243 s. : şək. ; 29 cm см. - 100 экз. - ISBN 978-9952-572-16 :

       

618.2(075)

M 22

         Mamalıq:Тibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik / elmi red. H. F. Bağırova ; rəy.: E. M. Əliyeva, L. M. Rzaquliyeva. - Bakı : Təbib, 2023. - 276 s. : рис., rəng. şək. ; 24,5 sm. - ISBN 978-9952-527-322 : 20 AZN

 

615.014(075)

V 55

Vəliyeva, M. N., Meralıyeva S. C.

         Əczaçılıq texnologiyası. (Dərmanların sənaye texnologiyası): dərslik / M. N. Vəliyeva

         C. I / S. C. Mehralıyeva ; rəy.: C. İ. İsayev, L. Marinçenko. - Bakı : Təbib, 2023. - 400 s. ; 24,5 sm - 100 экз. - ISBN 978-9952-572-19 :

 

616.9

A 95

Atakişizadə, Sədrəddin Abdulla oğlu.

         Xəstəxanadaxili infeksiyalar: monoqrafiya / S. A. Atakişizadə ; rəy.: A. Qurbanov, N. Hüseynova ; Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi), ATU. - Bakı : Təbib, 2023. - 244 s. : şək. ; 24 sm  - 200 экз. - ISBN 978-9952-527-12 :

 

615.2(03)

В 13

         Вадемекум. - Баку : Sanofi aventes, 2023. - 373 с. ; 19,5 см.

 

616.379-008

M 55

Məşədiyeva-Bayramova, Səbinə Ənvər qızı.

         Şəkərli diabet: etepatogenez, klinika, diaqnostika və müalicə haqqında yeni məlumatlar. Monoqrafiya / S. Ə. Məşədiyeva-Bayramova, S. N. Alimetov, Ş. S. İbrahimova ; rəy.: T. T. Əliyeva, Z. Q. Əhmədova. - 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş, tamamlanmış. - Bakı : Elm və təhsil, 2023. - 367 s. ; 25 sm.

 

612(076.1)(075.5)

N 81

         Normal fiziologiya üzrə testlər [Mətn] : dərs vəsaiti / A. M. Məmmədov, Z. T. Baxşiyeva, Ə. Ş. Rüstəmzadə ; rəy.: Ə. N. Fərəcov, T. M. İsmayılov, A. X. Əliyev. - Bakı : NPrint, 2023. - 641 s. ; 23,5 sm см. -

 

612(075)(075.5)

Т 36

         Тесты по нормалной физиологии: учебное пособие / А. М. Мамедов, А. Ш. Рустам-заде, З. Е. Бахшиева ; рец.: А. Н. Фараджов, А. Х. Алиев, Т. М. Исмаилов ; Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра нормальной физиологии. - Баку : Təbib, 2023. - 650 с. ; 24 см. - ISBN 978-9952-572-14

 

61(09)

T 21

Talışinski, Leyla Azər qızı.

         XX əsr Azərbaycan dövlətçilik tarixində görkəmli ictimai-siyasi xadim Əziz Əliyevin xidmətləri: dərs vəsaiti / L. A. Talışinski ; elmi red. Q. Əliyev ; rəy.: F. Məm-mədov, C. Sadıqov, G. Səfərova. - Bakı : Print-Mart, 2023. - 162 s. ; 20 sm см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-39-049-0 :

616.9-036.22

A 57

Allahverdiyeva, Lalə  İsmayıl  qızı.

         Covid-19 əsrin xəstəliyi. / L. İ. Allahverdiyeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2023. - 255 s. : şək. ; 22 sm. - 200

 

617.735-007.17-07-08(075)

T 75  

         Toplu qişanın periferik distrofiyalarının  klinika, diaqnostika və müalicəsi. / N. F. Qurbanova, Y. C. Abdıyeva, V. Ə. Aslanova ; Azərb. Res. Səh. Nazirliyi, Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi. - Bakı : Təhsil, 2022. - 61 s. : şək. ; 21,5 sm   

 

 612(075)(075.5)

Т 36

          Тесты по нормалной физиологии: учебное пособие / А. М. Мамедов, А. Ш. Рустам-заде, З. Е. Бахшиева ; рец.: А. Н. Фараджов, А. Х. Алиев, Т. М. Исмаилов ; Азербайджанский Медицинский Университет, Кафедра нормальной физиологии. - Баку : Təbib, 2023. - 650 с. ; 24 см. - ISBN 978-9952-572-14 :

         

 612(076.1)(075.5)

N 81

         Normal fiziologiya üzrə testlər: dərs vəsaiti / A. M. Məmmədov, Z. T. Baxşıyeva, Ə. Ş. Rüstəmzadə ; rəy.: Ə. N. Fərəcov, T. M. İsmayılov, A. X. Əliyev ; ATU, Normal Fiziologiya kafedrası. - Bakı : NPrint, 2023. - 641 s. ; 23,5 sm.

         

612(076.1)(075.5)

N 81

         Normal fiziologiya üzrə testlər : dərs vəsaiti / A. M. Məmmədov, Z. T. Baxşiyeva, Ə. Ş. Rüstəmzadə ; rəy.: Ə. N. Fərəcov, T. M. İsmayılov, A. X. Əliyev ; ATU, Normal Fiziologiya kafedrası. - Bakı : NPrint, 2023. - 641 s. ; 23,5 sm.

 

617.711-002.152-07-08(075)

Q 25

Qasımov, E. M., Abdullayev Y. S.

         Allergik konyunktivitlərin klinikası, diaqnostikası və müalicəsi: dərs vəsaiti / E. M. Qasımov, Y. S. Abdul-layev ; rəy. N. F. Qurbanova ; Azərbaycan  Respubli-kası Səhiyyə  Nazirliyi, Zərifaə Əliyeva ad. Milli Oftal-mologiya Mərkəzi. - Bakı : Təhsil, 2022. - 176 s. : şək., cəd. ; 22 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-518-42-9 :  

       

 001(063)

D 71 

         Doktorların və gənc tədqiqatçıların XXV respublika elmi konfransının (NASCO XXV) ma-terialları: humanitar elmlər / Bakı, 23-24 noyabr 2022.

         C. I. / Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikasının Təhsil İnstitutu. - Bakı, 2023. - 288 s. ; 29 sm.

 

 

001(063)

D 71 

         Doktorların və gənc tədqiqatçıların XXV respublika elmi konfransınln (NASCO XXV) materialları (Təbiət və texniki elmlər): Bakı, 23-24 noyabr 2022-ci il.

         C. III. / Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Təhsil İnstitutu. - Bakı, 2023. - 199 s. 

 

 517

Ə 65 

Əliyeva, Kəmalə Rafiq qızı.

         " Klassik və qeyri-səlis məntiq" fənnindən laboratoriya işləri: ali texniki məktəblərin tələbələri üçün hazırlanmışdır / K. R. Əliyeva ; red. A. Əlizadə ; rəy. T. S. Abdullayev ; Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universi-teti. - Bakı : ADNSU-mətbəəsi, 2023. - 139 s. : şək.

  517

Ə 65

 Əliyeva, Kəmalə Rafiq qızı.

         Klassik və qeyri-səlis məntiq: dərs vəsaiti. Ali texniki məktəblərin tələbələri üçün hazırlanmışdır / K. R. Əliyeva ; red. A. Əlizadə ; rəy. T. S. Abdullayev ; Azər-baycan Təhsil Nazirliyi, ADNSU. - Bakı : ADNSU-mətbəəsi, 2023. - 244 s. : şək. ; 20 sm. - 200 экз.

 

517

Ə 65 

Əliyeva, Kəmalə Rafiq qızı.

         Klassik və qeyri səlis qərar qəbuletmə metodları: monoqrafiya / K. R. Əliyeva ; red. A. Əlizadə ; rəy.: L. M. Zeynalova, T. S. Abdullayev ; Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, ADNSU. - Bakı : ADNSU-nun nəşri, 2023. - 422 s. : şək., cəd.

 

016:32

H 47 

         Heydər Əliyev : biblioqrafiya: (Kitabları və haq-qında yazılmış kitablar) = Heydar Aliyev : Bibliography (The books and the books written about him) = Гейдар Алиев : Библиография  (Его книги и книги о нем) / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərtib. M. Vəliyeva ; elmi red. K. Tahirov ; ред. X. Abbasova ; ön sözün müəl. İ. Həbibbəyli. - Bakı : AMK, 2023. - 1000 s. ; 25 sm

    

32.973.2(075)

Ə 65

Əliyeva, Kəmalə Rafiq qızı.

         Kompüter sistemlərinin aparat və proqram təminatının əsasları: dərs vəsaiti ali texniki məktəblərin tələbələri üçün hazırlanmışdır / K. R. Əliyeva ; Azərbay-can Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. - Bakı : ADNSU-nun nəşri, 2023. - 264 s. ; 20,5 sm. - 200 экз.

32

M 96  

         Müstəqillik dövründə ingilisdilli mətbuatda Azərbaycan obrazı (1993-2003): məqalələr toplusu / Azərbaycan  Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Azə-rbaycan Dillər Universiteti ; layihə rəhb. K. Abdulla ; tərt.: R. Əzizova, Ş. Xudiyeva, N. Seyidova. - Bakı : Sim-Sim, 2023. - 448 s. - 700 экз. - ISBN 978-9952-8437-7-4 :

 

32

S 72

Bahar R., SONAM.

         Böyük xilaskar Heydər Əliyev: sənədli roman / Sonam, R. Bahar Sonam. - Bakı : Partners Group Azerbaijan  MMC, 2023. - 256 s. ; 29,5 sm. - 100 экз.   

  

327

   S 72

Bahar R., Sonam.

         Azərbaycan ABŞ Diplomatik əlaqələri / S. Bahar R. - Bakı : Adiloğlu nəşriyyatı MMC, 2023. - 236 s. : rəng. foto. ; 29 sm. - ISBN 978-9952-37-363-9 :

 

02

İ 82   

İsmayılova, Ədibə İmaş qızı.

         Azərbaycan Milli kitabxanası-100 (1923-2023). Fotoalbom = Azerbaijan National Library 100 (1973-2023) Pohoto albom. / Ə. İ. İsmayılova ; elmi red. K. Tahirov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası. - Bakı : Zərdabi  Nəşr, 2023. - 256 s. : rəng. şək. ; 30 sm. - 1000 экз. - ISBN 978-0052-554-00-1 :

 

001(09)

İ-74

İsayeva, Nailəxanım.

         Xoşbəxtlik göydən düşmür. / N. İsayeva ; red. İ. İsaxanlı ; tərt.: A. Qəmbərova, H. İsaxanlı. - Bakı : Xəzər nəşriyyatı, 2023. - 170 s. :  rəng. şək. ; 21 sm.

 

 54(075)

Q 86

Quliyev, A.  

         Ümumi kimya: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / A. Quliyev ; rəy.: F. Ə. Nəsirov, E. M. Mövsümov, Ə. Zalov ; elmi red. R. M. Ağayeva. - Bakı : Füyuzat, 2022. - 544 s. : şək. ; 20,5 sm см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-37-883-2 :

             

616.31-003-06

Ə 65 

Əliyev, T. A.

         Trombosit konsentratlarının stomatologiyada tətbiqi: metodik vəsait / T. A. Əliyev, E. T. Əhmədov ; ATU. - Bakı : Təbib, 2023. - 43 s. : şək. ; 20,5 sm. - 100     

 

579(075)

Ş 57 

Şıxəliyev, Fəxrəddin Musa oğlu.

         Ümumi mikrobiologiya və immunologiya: nəzəri və təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik: dərslik / F. M. Şıxəliyev ; Azərbaycan  Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan  Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU. - Bakı, 2020. - 616 s. : şək. ; 24 см. - ISBN 978-9952-475-23-4 :

 

 579(075)

Ş 65

Şixəliyev, Fəxrəddin Musa oğlu.

         Ümumi mikrobiologiya və immunologiya: dərslik / F. M. Şixəliyev ; Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi, Azərbaycan Tibb Universiteti. - Bakı : Təbib, 2023. - 598 s. : rəngli il., cədv. ; 27sm см. - 100 экз. - ISBN 978-9952-572-17

 

61(063)                         - 1 -

Ü 43

         Ümümmilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş " Təbabətin aktual problemləri-2023 " mövzusunda Beynəlxalq elmi-prakti-ki konqres, 3-6 may 2023 = The International Scientific-practical congress on "Current issues in medicine - 2023 dedicated to the 100" th anniversary of the birth of National Leader Heydar Aliyev = Научно-практический международный конгресс "Актуальные проблемы медицины 2023", посвященный 100-летию со дня рождения Национального Лидера Гейдара Алиева :

3-6 may 2023 / Azərbaycan  Respublikası Səhiyyə  Nazirliyi, ATU ; konqresin sədri G. Ç. Gəraybəyli ; sədr müavini: S. Əliyev, R. Bəylərov. - Bakı : ATU, 2023. - 256 s. ; 29,5 sm. - 100 экз. - ISBN 978-9952-562-43 :

 

616.1/.4-07(075)

П 81  Моисеев В. С.

         Пропедевтика внутренних болезней : ключевые моменты: учебное пособие / Ю. В. Котовская, О. В. Аверков, С. В. Виллевальде ; под ред.: Ж. Д. Кобалова, В. С. Моисеева ; рец.: А. И. Мартынов, О. А. Кисляк. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 400 с. : рис. ; 30 см. - 2000 экз.

 

616-053.2(075)

Д 38  Баранов А. А.

         Детские  болезни: учебник / под  ред. А. А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1008 с. : табл. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9704-1116-2 :

        

612.017.1(075)

Х 15

Хаитов, Рахим Мусаевич.

         Иммунология: учебник. Пер. с англ. / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 528 с. : рис. ; 21 см. - ISBN 978-5-9704-1288 :

  

618.333

П 28 

Пестрикова, Татьяня Юрьевна и др.

         Перинатальные потери. Резервы снижения / Т. Ю. Пестрикова, Е. А. Юрасова, Т. М. Бутко. - Москва : Литтерра, 2008. - 199 c. : рис. ; 20 см. - (Практические руководства). - ISBN 978-5-904090-01-2 :

        

9(Az)

A 99 

         Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək). I cild: ali məktəblər üçün dərslik / red.: Z. M. Bünyadov, Y. B. Yusifov. - Bakı : Çıraq, 2009. - 720 s. : карты ; 21 sm. - 500 экз. - ISBN 5-552-01386-7 :