(+99412) 597-38-98

Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

  1. Ass. Babayeva B.A. t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün “Клинико-диагностические и прогростические значения короткоцепопочных жирных кислот при вирусных диареях у детей до 1 года” mövzusunda dissertasiya işi 06.06.2016-cı il tarixində açıq müdafiyə olunmuşdur. Elmi rəhbər prof.N.C.Quliyev
  2. Ass.İsmayılova S.C. t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün “Nekrotik enterokolit keçirmiş körpələrin katamnezi və reabilitasiya yolları” mövzusunda  dissertasiya işi II MPF- Elmi Şurasında təsdiq edilmişdir. Plan üzrə dissertasiya tamamlanıb. İlkin müdafiyəyə hazırlanır. Elmi rəhbər prof.N.C.Quliyev
  3. Ass. Hüseynova A.B. t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün “Сравнительный анализ эффективности методов предоперационной подготовки и анестезии у новорожденных с некротическим энтероколитом” mövzusunda  dissertasiya işi tamamlanıb. İlkin müdafiyəyə hazırlanır. Elmi rəhbər prof.N.C.Quliyev
  4. Ass.Rəsulova L.T. t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün “Адаптация недоношенных детей с ЗВУР и возможные пути метаболической коррекции” mövzusunda dissertasiya işi tamamlanmaq üzrədir, üç məqalə çap olunub. Elmi rəhbər prof.N.C.Quliyev
  5. Ass. Mirzəyeva İ.Ə. t.ü.f.d. alimlik dərəcəsi almaq üçün “Çox az və ekstremal az kütləli yenidoğulan uşaqlarda surfanktant zülallarının klinik əhəmiyyəti və respirator terapiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda  dissertasiya işi təsdiq edilib. Elmi rəhbər prof.S.Ş.Həsənov təyin olunub. İcra müddəti: 2018-2022
  6. Dissertant S.B.Alcanovanın “Müxtəlif hestasiya yaşında kiçik bədən kütləsi ilə doğulan uşaqların katamnezdə sağlamlıq vəziyyəti” mövzusunda tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı almaq üçün dissertasiya işi təsdiq olunub. Elmi rəhbər prof.S.Ş.Həsənov təyin edilmişdir. İcra müddəti: 2018-2022.
  7. Baş laborant F.B.Əmrahovanın “Vaxtından əvvəl doğulan uşaqlarda perinatal ensefalopatiyaların neonatal dövrdə və katamnezdə infraqırmızı spektroskopiya ilə qiymətləndirilməsi” mövzusunda tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı almaq üçün dissertasiya işi təsdiq olunub. Elmi rəhbər prof.S.Ş.Həsənov təyin edilmişdir.  İcra müddəti: 2018-2022
  8. Q.V.Vəliyevanın “Предикторы развития и оптимизация методов лечения дакриоцистита новорожденных” mövzusunda tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi adı almaq üçün dissertasiyasının elmi rəhbəri S.Ə.Hüseynova təyin olunmuşdur. İcra müddəti: 2018-2022.