Eldar Qasımov
Professor
Eldar Qasımov

orcid 0000-0002-5104-4260


Google Scholar 5v9QQyUAAAAJ


orcidATU – nin Sitologiya, Embriologiya Və Histologiya Kafedrasının müdiri


orcid [email protected]

Bioqrafiya

Qasımov E.K. 1972-ci ildə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun mualicə-profilaktika fakültəsini bitirmişdir. O, hələ VI kurs tələbəsi olarkən insan anatomiyası kafedrasına preparator vəzifəsinə qəbul olunmuş və institutu bitirdikdən sonra Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə baş laborant vəzifəsinə keçirilmişdir. O, 1973-cü ildə müsabiqə yolu ilə kafedranın assistenti vəzifəsinə seçilmişdir.

Qasımov E.K. 1981-ci ildə “İnsan və onurğalı heyvanlarda baldır və ayaq sinirlərinin makro-mikroskopik anatomiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra 1981-ci ildə baş müəllim, 1986-cı ildə isə kafedranın dosenti vəzifəsinə seçilmişdir.

Tibb Universitetində işlədiyi müddət ərzində Qasımov E.K. özünü təşəbbüskar, intizamlı, yüksək ixtisaslı mütəxəssis kimi göstərib, bir sıra respublika, keçmiş ittifaq və ÇSR-də keçirilmiş konfrans və qurultaylarda dəfələrlə elmi mühazirələrlə çıxış etmişdir. 2001-ci ilin noyabr ayında ABŞ Sinir elmləri cəmiyyətinin 31-ci illik görüşünə dəvət olunmuş və məruzə ilə çıxış etmişdir. O, 72 elmi məqalənin, 2 tədris-metodik vəsaitin və 2 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.

Doktorluq mübadiləsi ilə əlaqədar Universitetin Elmi Şurasının qərarına əsasən Qasımov E.K. 1986-cı ilin dekabrından 1990-cı ilin dekabrına qədər N.İ. Piraqov adına 2-ci Moskva Tibb İnstitutunun “Mikrosirkulyasiya və elektron mikroskopiya” laboratoriyasında elmi məzuniyyətdə olmuşdur. 1991-ci ilin uyun ayında “Periferik sinirlərdə maye balansının tənzim mexanizminin struktur əsasları” mözusunda doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə müsabiqə yolu ilə insan anatomiyası kafedrasının professoru seçilmişdir.

Qasımov E.K. 1982-ci ildən 1986-cı ilə qədər II müalicə-profilaktika fakültəsinin I və II kurslar üzrə dekan müavini vəzifəsində, 1995-ci ilin iyun ayında isə müsabiqə yolu ilə I müalicə-profilaktika fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilərək, Universtet tələbələri və əməkdaşları arasında aparılan təlim-tərbiyə işlərinin təşkilində aktiv iştirak etmişdir.

Qasımov E.K. 27 aprel 1999-cu il tarixində müsabiqə yolu ilə histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş və hal-hazırda da həmin vəzifədə çalışır. Keçən müddət ərzində onun rəhbərliyi ilə kafedrada tədris-metodik işlərin yerinə yetirilməsində, dərslərin müasir texniki vəsaitlərlə təmin olunmasında, dərs otaqlarının, laboratoriyanın və mühazirə zallarının təmiri sahəsində əsaslı işlər görülmüşdür.

Qasımov E.K. sistematik olaraq özünün nəzəri səviyyəsinin və pedoqoji ustalığının artırılması qayğısına qalır, maraqla dinlənilən mühazirələr oxuyur və praktik məşğələlər aparır. O, Universitet əməkdaşları və tələbələri arasında böyük hörmətə malikdir.

Naliyyətlərimiz

 1. 4 sinif, 23 növ onurğalı heyvanlarda  və insanda baldır və ayaq dəri sinirlərinin makro-mikroskopik anatomayası və mieloaxitektonikasına aid yeni faktiki məlumatlar əldə edilmişdir;
 2. Suda-quruda yaşıyanlardan başlamış məməlilərə qədər baldır və ayağın dərisinin innervasiyasında iştirak edən, müxtəlif adlar daşıyan sinirlər arasında homologiya olduğu aşkar edilmişdir;
 3. İnsanın baldır və ayaq dəri sinirlərinin anatomo-topoqrafik xüsusiyyətlərinin iki ayaq üstə yeriməklə bağlılığı filoğenetik olaraq sübut edilmişdir;
 4.  Ayaqarxası sinirlərlə müqayisədə, insanin ayaqaltı sinirlərinnin tərkibində mielinli sinir liflərinin ümumi sayının 2,0 dəfə, böyük diametrli mielinli sinir liflərinin sayının isə 1,5 dəfə artıq olmasının onların daha yüksək informasion imkanlara malik olmaları ilə əlaqələndirilmişdir;
 5. məməlilərdə aşağı ətrafın distal hissəsinin istinad tipi ilə ayaq arxasının dərisinin innervasiyasında iştirak edən sinirlərin şaxələnmə tipləri arasında korrelyativ əlaqə oloduğu aşkar edilmişdir;
 6. periferik sinirlərin qidalanmasında iştirak edən mikrodamarların anatomik konstruksiyası dəqiqləşdirilmişdir;
 7. epi- və endonerval damarların ultrastruktur quruluş xüsusiyyətləri haqqında yeni məlumatlar əldə edilmiş;
 8. zülal mənşəli trasserlərin sinir kötükləri tərkibində anizotrop (qeyri bərabər) paylanmasının periferik sinirlərdə endonevral mayeninn cərəyanında (sorulmasında) əsas faktorlardan biri olduğu hipotezası irəli sürülmüşdür;
 9. siinir dəstələrinin periferik sinirlərin tərkibində transport vahidi kimi fəaliyyət göstərməsi morfo-funksional cəhətcə əsaslandırılmışdır;
 10. onurğa beyni və görmə sinirlərinin gedişi boyu qişa-damar-sinir əlaqələri tədqiq edildiyi zaman hörümçək torunabənzər qişanın sədd qatının bəzi nahiyyələrdə olmaması ultrastruktur olaraq təsdiq edilmişdir;
 11.  eksperimental ödem şəraitində sinir dəstələrində perineral qisasının tamlıgının pozulduğu aşkar edilmiş;
 12. Kəskin eksperimental endotoksemiya zamanı beyin qabığında və oturaq sinirində damarların keçiriciklərinin artması ilə müşahidə olunan ödemin yaranması ilə  mononuklear faqositlərin proliferasiyasi və aktivliklərinin artması arasinda sıx əlaqənin olması dəqiqləşdirilmişdir;
 13. Endotoksemiya zamanı beyin qabığında sinir hüceyrələrinin ölümünün apoptoz yolu ilə deyil  degenerasiya uğramış tünd neyronların  formalaşması nəticəsində baş verdiyi müəyyənləşdirilmışdir;
 14. Alsheymer xəstəliyi inkışhafinda damar faktorunun mühüm rol oynadığu aşkar edilmişdir;
 15. Alsheymer xəstəliyinin modeli olan transgen Apo4 suçanlarında antioksidant təsirə malik maddələrin təsir mexanizləri araşdırılmışdır.
 16. E. coli  endotoksinin təsiri zamanı onurqa beyni qanqlionları daxilində yerləşən makrofaqların piroptoz üsulu ilə proqramlaş ölümü elektron mikiroskopik olaraq ilk dəfə aşkar edilmişdir;
 17. Yalançı unipolyar sinir hüceyrələrinin qliya örtüyünü tam itirdiyi təqdirdə onların tünd hüceyrə ölumu üsulu ilə faliyyətlərinin başa vurmaqları elektron mikroskopik olaraq təsdiq edilmişdir.

Peşə və pedaqoji inkişaf

1979 Kiyev Tibb Universiteti “ Müəllimlərin təkmilləşdirməsi kursu”

Akademik fəaliyyət

1971 - 1972     ATİ - nun insan anatomiyası kafedrasında   preparator;

1972 - 1973     ATİ - nun insan anatomiyası kafedrasında  baş laborant;

1973 - 1981     ATİ - nun insan anatomiyası kafedrasında  assistent;

1981 - 1986     ATİ - nun insan anatomiyası kafedrasında  baş müəllim;

1982 - 1986     ATİ - nun 2-ci müal-prof. fakultəsinnin dekan müavini;

1986 - 1992     ATU - nin insan anatomiyası kafedrasında  dosent;

1996 - 1999     ATU - nin 1-ci müalicə-profilaktika fakultəsinin dekanı;

ATU - nin insan anatomiyası kafedrasında  professor;

1999 – h.h.q    ATU – nin histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri

Təhsil

1991            Tibb elmləri doktoru

                     2-ci Moskva Tibb İnstitutu, Moskva, Rusiya

1978-1981  Tibb elmlər namizədi

                     Yaroslavl Tibb İnstitutu, Yaroslavl, Rusiya (keçmiş SSRİ)

1966-1972    Ali təhsil

                     Azərbaycan Tibb İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

1966             Orta məktəb attestatı

                     Kəlbəcər, Azərbaycan

Məqalə

Seyidbəyli M.İ., Qasımov E.K., Rzayev F.H. Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) helmintinin həzm və cinsiyyət orqanlarının ultrastruktur xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2019, № 4, 185-191.


orcid DOI

Məqalə

Гасымов Э.К., Алиев Р.А., Рзаев Ф.Г. Вакуумный аппарат, используемый для фиксации объектов в электронной микроскопии. Евразийский Патент на изобретение. № 042254. 27.01.2023


orcid DOI

Məqalə

F.H. Rzayev, E.K. Gasimov, N.J. Agayeva, A.A. Manafov, C.A. Mamedov, I.S. Ahmadov, A. Khusro, M. Valan Arasu, M.U.K. Sahibzada, N.A. Al-Dhabi, K.C. Choi, Microscopic characterization of bioaccumulated aluminium nanoparticles in simplified food chain of aquatic ecosystem, Journal of King Saud University - Science (2022), (Web of Science, Scopus, IF – 4,01).


orcid DOI

Məqalə

Pashayeva, N., Suleymanov, T., Kerimov, Y., Qasimov, E., Rzayev, F. (2021). Morphological and anatomical properties of Veronica crista-galli Steven. ScienceRise: Biological Science, 3 (28), 15–20.


orcid DOI

Məqalə

Rzayev F.H., Qasımiv E.K. Ev su quşlarında parazitlik edən tikanbaşlıların (Acanthocephala) sistematik icmalı. “Tibb elminin əsasları” I Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. 2021, 4-13. 


orcid DOI

Məqalə

Lin S, Kühn F, Schiergens TS, Zamyatnin AA Jr, Isayev O, Gasimov E, Werner J, Li Y, Bazhin AV. Experimental postoperative ileus: is Th2 immune response involved? International Journal of Medical Sciences.2021; 18(13): 3014-3025. doi: https://doi.org/10.7150/ijms.59354.   (Scopus, Web of Science, PubMed, IF_3.58).  


orcid DOI

Məqalə

Hasanova I, Hasanova U , Gasimov E , Rzayev F , Hajiye H , Eyvazova Ga, Shaliyevd M , Mehdiyeva A , Aliyeva N , Yusifov Y, Ismayilov H , Akhundzada HV , Aghamaliyev Z, Hajiyeva S , Huseynova P. PEG-assisted controlled precipitation of calcium hydroxide and calcium carbonate nanostructures for cement reinforcement. Materials Chemistry and Physics, 2021, (Scopus, Web of Science, IF_4.094).   


orcid DOI

Məqalə

Керимли Э.Г., Гасымов Э.К., Серкеров С.В., Керимов Ю.Б., Рзаев Ф.Г., Мурадова С.А., Исрафилова С.А. Изучение состава эфирного масла ACHILLEA NOBILIS L и и его антибактериального влияние на ультраструктуры клеток STAPHYLOCOCCUS AUREUS. Ж. химия растительного сырья. 2021, №1, стр.93-104 . http://journal.asu.ru/cw/issue/current. (Scopus, РИНЦ – 0,685).


orcid DOI

Məqalə

Zhvania Z, Tizabi Y., Pochkhidze N.,  Japaridze N., Nino Lomidze, Rzaev F., Gasimov E. Age-related behavioral and ultrastructural changes in the rat amygdala. Dev Neurobiol. 2020 Nov;80(11-12):433-442. (Web of Science). Impact factor:3.954 


orcid DOI

Məqalə

Шолан Р.Ф., Гасымов Э.К. Электронно-микроскопическая  характеристика слизистой оболочки мочевого пузыря при интерстициальном цистите/синдроме болезненного мочевого пузыря  в эксперименте. Ж. Урология, 2020, №4, 14-17. DOI:  (Scopus, PubMed. РИНЦ).


orcid DOI

Məqalə

Agayeva N.J., Rzayev F.H., Gasimov E.K., Mamedov C.A., Ahmadov I.S., Narmina A. Sadigova N.A., Khusro A., Al-Dhabi N.A., Arasu M.V. Exposure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to magnetite (Fe3O4) nanoparticles in simplified food chain: Study on ultra-structural characterization.  Saudi Journal of Biological Sciences V. 27, Is. 12, P. 3258-3266. . (Web of Science, Scopus, PubMed, Impact Factor: 2.802).


orcid DOI

Məqalə

Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Рзаев Ф.Г. Особенности морфологических изменений тканей пародонта у больных большой β-талассемией. Пародонтология, 2019, Том XXIV, №1, 52-56. DOI: 10.25636/PMP.1.2019.1.9   (РИНЦ: 0,952).


orcid DOI

Məqalə

Asadov ZH, Nasibova ShM, Rahimov RA, Gasimov EK, Muradova SA,  Rzayev FH, Asadova NZ, Zubkov FI. Effects of head group on the properties of cationic surfactants containing hydroxyethyl- and hydroxyisopropyl fragments. Journal of Molecular Liquids 274 (2019) 125–132 (Web of Science, Scopus, IF_ 6.165).


orcid DOI

Məqalə

Гарибли А. С., Сулейманов Т. А., Керимов Ю. Б., Гасымов Э. К., Рзаев Ф. Г. Диагностические признаки морфологического и анатомического строения сырья Medicago falcata L. Украинский биофармацевтический журнал, 2020, т. 64, № 3, стр. 51-57. 


orcid DOI

Məqalə

Aliyeva N.K., Aliyeva D.R., Suleymanov S.Y., Rzayev F.H., Gasimov E.K., Huseynova I.M. Biochemical properties and ultrastructure of mesophyll and bundle sheath thylakoids from maize (Zea mays) chloroplasts. Functional Plant Biology - (Web of Science, Scopus, PubMed, IF_3.10).


orcid DOI

Məqalə

Ahmadov I.S., Ramazanov M.A., Gasimov E.K. 2, Rzayev F.H., Veliyeva S.B.  The Migration Study of Nanoparticles from Soil to the Leaves of Plants. Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020, Volume 10, Issue 5, 6101 – 6111.   (Web of Science, Scopus, IF_0.89).


orcid DOI

Məqalə

Mzia Z, Nina G, Yousef T, Nadezhda J, Nino P, Nino L., Rzaev F., Gasimov E. Behavioral and Neuroanatomical Effects on Exposure to White Noise in Rats. Neuroscience Letters. 2020 Mar 26:134898. . (Web of Science, PubMed, Scopus, _IF_4.046).


orcid DOI

Məqalə

Seyidbəyli M.İ., Qasımov E.K., Rzayev F.H. Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) helmintinin həzm və cinsiyyət orqanlarının ultrastruktur xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2019, № 4, 185-191. https://www.researchgate.net/publication/350878461_ULTRASTRUCTURAL_FEATURES_OF_THE_IMPACT_OF_STJOHN'S_WORT_IN_VIVO_ON_THE_NEMATODE_TRICHOSTRONGYLUS_TENUIS


orcid DOI

Məqalə

Qasımov E.K,, Hüseynova Ş.Ə. Mikromolekulyar trasser kimi tanin turşusunun onurğa beynini və periferik sinirləri əhatə edən qişalar səviyyəsində yayilmasinin müqayisəli tədqiqi. Elektron mikroskopik tədqiqat. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019, cild1, № 2, 41-46.


orcid DOI

Məqalə

Qasımov E.K,, Hüseynova Ş.Ə. Mikromolekulyar trasser kimi tanin turşusunun onurğa beynini və periferik sinirləri əhatə edən qişalar səviyyəsində yayilmasinin müqayisəli tədqiqi. Elektron mikroskopik tədqiqat. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019, cild1, № 2, 41-46.


orcid DOI

Məqalə

Lobzhanidze G, Lortkipanidze T, Dzhaparidze N, Pochkhidze N, Gasimov E,  Rzayev F. Effect of propionic acid on the morphology of the amygdala in adolescentmale rats and their behavior. J.Micron, 2019, Volume 125,  102732. PMID:31437571   (Web of Science, Scopus, PubMed, IF_2.251).


orcid DOI

Məqalə

Qasımov E.K., Əlibəyov M.A., İsrafilova S.Ə. Kriptarxizm zamani xaya sükani damarlarinin strukturlarinda və keçiriciklərində baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019, №1 səh.54-62.

 


orcid DOI

Kitab

 1. Qasimov Е.К. Stologiya. dərslik. 1-ci nəşr. Bakı: 2005, 184 s.
 2. Qаsıмов E.K Sitologiya. Dərslik. 3-cü nəşr. Bакı: Oскар, 2009, 270 səh.
 3. Qasımov E.K. Histologiya atlası. Üç dildə. Bakı: Oskar, 2010, 508 səh.
 4. Qasımov Е.К., Sultanova T.Ə.,Оrucоv М.Т. Histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris metodiki vəsait.,  Bakı: Oskar, 2010, 344 səh.
 5. Qasımov E.K. Xüsusi histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris-metodik vəsait., Bakı, Oskar, 2010, səh.170.
 6. Гаджиев Г.А., Гасымов Э.К.,  Худавердиев Н.Б. Методическая разработка для студентов лечебного факультета по спланхнологии. Баку: АМИ им. Нариманова.- 1989., 36 с.
 7. Гасымов Э.К. Учебно-методические рекомендации для составления тестов по анатомии человека и примеры тестов по аппарату движения. Баку.-АМУ.-1995., 37с.
 8. Qasımov E.K., Həsənov İ.Ə., Şahməmmədova A.İ., Orucov M.T., Nəcəfova T.M. Azərbaycan Tibb Universiteti, Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrası üzrə tədris proqramı. Bakı, 2006, səh.64.
 9. Qasımov E.K., Bağırov M.Z., Orucov M.T. Elektron mikroskopiyada blokların itilənməsi zamanı bloksaxlayıcının təsbiti üçün stol. Səmərələşdirici təklif. (vəsiqə №453, 30.06.2003).
 10. Qasımov E.K., Bağırov M.Z., Orucov M.T. Elektron mikroskopiyasında istifadə olunan şüşə bıçaqları alınması üçün yeni, ucuz qurğu. Səmərələşdirici təklif (vəsiqə №454, 30.06.2003).
 11. Qаsımov E.K. Sitologiya. Dərslik.  Bакы: Oскар, 2009, 270 səh.
 12. Qasımov E.K. Histologiya atlası. Üç dildə. Bakı: Oskar, 2010, 508 səh.
 13. Qasımov E. K., Sultanova T.Ə.,Оrucоv М.Т. Histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris-metodik vəsait. Yenidən işlənilmış 4-cü nəşr,  Bakı: Oskar, 2012, 133 səh.
 14. Qasımov E. K. Xüsusi histologiya. Rənglə və öyrən. Tədris-metodik vəsait.Yenidən işlənilmış 4-cü nəşr,  Bakı: Oskar, 2012,, 156 səh
 15. Qasımov E.K. Həzm sisteminin inkişafı. Xüsusu histologiya. Fəsil 5. Bakı: Azərnəşr , 2013, səh. 96- 102.
 16. Əliyarbəyova A.Ə., S.H.Kazımova, E.K.Qasımov. Dəri və dəri törəmələri. Xüsusu histologiya. Fəsil 8. Bakı: Azərnəşr, 2013, səh. 141-155.
 17. Qasımov E.K. Limfoid sistem. Birincili limfoid orqanlar. Xüsusu histologiya. Fəsil 13. Bakı: Azərnəşr, 2013, səh.217-284.
 18. Qasımov E.K., Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə. Xüsusi histologiya. (Testlər). Bakı:Azernəşr, 2013, 296 səh.
 19. Гасымов Э.К., Султанова Т.. Шахмамедова А.И. Частная гистология (Тесты). Баку:Азернешр. 2013, 320стр.        
 20. Э.К.Гасымов, Т.А.Султанова, Т.М.Наджафова. Кортикальная цитоплазма и элементы цитоскелета. Баку:Азернешр, 2014, 48 стр.
 21. Qasımov E.K., Sultanova T.A.,Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə., Şahmamedova A.İ. Ümumi histologiya. (Testlər). Bakı:Azərnəşr, 2014, 308 səh.
 22. Qasımov E.K. Ümumi histologiya (sxemlər) Bakı.:Time Print, 2014,123s.
 23. Qasımov E.K., Sultanova T.A.,Nəcəfova T.M., Mənsimov A.Ə., Şahmamedova A.İ. Xüsusi histologiya. (Testlər). Bakı.:Vətənoğlu, 2014, 317 səh.
 24. Xüsusu histologiya. Prof. E.K Qasımovun redaktəsi ilə. 3-cü yenidən işlənmiş nəşr. Bakı: Azərnəşr , 2015, 310 səh.

Jurnal

 1. Гаджиев Д.В., Гасымов Э.К. Oсобенности распределения кожных нервов тыльной поверхности стопы у позвоночных животных. AMEA-nın müxbir üzvü, professor D.V.Hacıyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın (Bakı, 29 yanvar 2019) materialları. Bakı: 2019, 220-226.
 2. Qasımov E.K., Axundova N.V., Rzayev F.H., İsrafilova S.Ə.. Sonsuz qadınlarda endometriumun epitel qatinda epidermal metaplaziya nəticəsində formalaşan poliplərin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikasi. AMEA-nın müxbir üzvü, professor D.V.Hacıyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı: 2019, 121-128.
 3. Qasımov E.K.,  Hüseynova Ş.Ə. Kəskin eksperimental endotoksemiya zamanı baş beyin qişalarının təşkilində iştirak edən strukturlarda baş verən dəyişikliklərin elektron mikroskopik xarakteristikasi. ATJ, 2019,  №1, 87-95. (Scopus).
 4. Qasımov E.K., Hüseynova S.Ə. Beyin qişalrının təşkilində iştirak edən bioloji sədd rolunu oynayan strukturlərin morfoloji və immunhistokimyəvi quruluş xüsusiyyətləri. Ədəbiyat icmalı. Saglamlıq, 2019, № 1, 22-29.
 5. Әyyubova G.M., Qasımov E.K. Sistemli iltihab zamani beyin qabiği damarlarinin histoloji vә elektron mikroskopik quruluş xususiyyәtlәri. Milli Nevrologiya Jurnalı 2019 №1 (15), 70-75. DOI: 10.28942/nnj.v1i15.270
 6. Gasimov E. Mitoptosis is a non-return point in formation dark degenerative neurons during acute experimental endotoxemia. 24th World Congress of Neurology (2019,  27-31 oktober) Dubai. Journal of the Neurological Sciences (2019) 0022–510X P.123. Poster doi:10.1016/j.jns.2019.10.1000. (Web of Science, PubMed, Scopus, IF_3.181).
 7. Isayev O., Zhu Y., Gasimov E., Werner J., Bazhin A.V. Effect of Chemotherapeutic Agents on the Expression of Retinoid Receptors and Markers of Cancer Stem Cells and Epithelial Mesenchymal Transition. Biochemistry (Moscow), 2019, Vol. 84, No. 11, pp. 1424-1432.  Published in Russian in Biokhimiya, 2019, Vol. 84, No. 11, pp. 1759-1768. DOI: 10.1134/S0006297919110166 (Web of Science, PubMed, Scopus, IF_2.57).
 8. Hajiyeva S, Hasanova U, Gakhramanova,  Israyilova A, Ganbarov Kh, Gasimov E, Rzayev F, Eyvazova G, Huseynzada A, Aliyeva G, Hasanova I., Maharramov A.  The role of diazacrown ether in the enhancement of biological activity of silver nanoparticles. Turkish Journal of Chemistry.(2019) 43: 1711-1721. (Web of Science_IF_1,239).
 9. Aliyeva N.Kh.,  Gafarova E.E., Aliyeva D.R., Suleymanov S.Y., Rzayev F.H., Gasimov E.K. The effect of salt (NaCl) stress on the ultrastructure of mesophyll and bundle sheath cell chloroplasts and the activity of superoxide dismutase in maize plants (Zea mays L.). Journal of Life Sciences & Biomedicine, 2019, 1(74), 96-104.
 10. Qasımov E.K., Rzayev F.H., Əlibəyov M.A.,  Əliyarbəyova A. Ə.,  İsrafilova S.Ə. Kriptorxizm zamani xaya sükaninin qidalanmasinda iştirak edən arteriolalarin və əzələvi venulalarin strukturlarinda baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat.  Təbiət və elm, 2020, №1/2, 4-12.
 11. Aliyeva N.K., Aliyeva D.R., Suleymanov S.Y., Rzayev F.H., Gasimov E.K., Huseynova I.M. Biochemical properties and ultrastructure of mesophyll and bundle sheath thylakoids from maize (Zea mays) chloroplasts. Functional Plant Biology - https://doi.org/10.1071/FP20004 (Web of Science, Scopus, PubMed, IF_3.10).
 12. Рзаев Ф.Г., Сеидбейли М.И., Магеррамов С.Г., Гасымов Э.К.. Формы и ультраструктурные особенности латеральных крыльев гельминта Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) // Вестник Харковского Национального Университета им. В.Н. Каразина, серия Биология, 2020, (34), 112-119. DOI:10.26565/2075-5457-2020-34-12 (Web of Science).
 13. Сеидбейли М.И., Рзаев Ф.Г., Гасымов Э.К. Ультраструктурные особенности покровных тканей гельминта Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) // Паразитология, 2020, том 54, №5, 402-412. DOI: 10.31857/S123456780605003X (Web of Science, РИНЦ  IF -0,558).
 14. Agayeva N.J., Rzayev F.H., Gasimov E.K., Mamedov C.A., Ahmadov I.S., Narmina A. Sadigova N.A., Khusro A., Al-Dhabi N.A., Arasu M.V. Exposure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to magnetite (Fe3O4) nanoparticles in simplified food chain: Study on ultra-structural characterization.  Saudi Journal of Biological Sciences V. 27, Is. 12, P. 3258-3266. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.09.032. (Web of Science, Scopus, PubMed, Impact Factor: 2.802).
 15. Şolan R.F., Qasımov E.K., Rzayev F.H. Eksperimental interstisial sistit modeli yaradılmış heyvanlarda sidik kisəsinin selikli qişasının subepitelial qatında törənən ultrastruktur dəyişikliklər. ATJ, 2020, № 3, səh. 96-106. DOI: 10.34921/amj.2020.4.014. (Scopus).
 16. Seyidbəyli M.İ., Məhərrəmov S.H., Qasımov E.K., Rzayev F.H. Trichostrongylus tenuis Mehlis, 1846 (Nematoda: Trichostrongylidae) nematodunun orqan və toxumalarina in vivo şəraitində qatli solmazçiçək bitkisinin təsirinin ultrastruktur xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət və Tibb elmləri seriyası, 2020, № 3 (104), 218-226.
 17. Quliyev M.İ.,  İsrafilova S.A., Qasımov E.K. Оределение эффективной дозы «экстракта из плодов сумаха при спонтанном мутагенезе. The European Journal of Technical and Natural Sciences.  Section1. Biology, 2020, №4, 3-7.   
 18. Əlibəyov M.A., Qasımov E.K.,  Rzayev F.H., Mehrəliyeva G.Ə. Kriptarxizm zamanı xaya sükanının struktur elementlərinin bio- və histkimyəvi xarakteristikası.  ATJ, ATU 90-illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi büraxılış, 2020, 13-17.
 19. Гасымов Э.К.,   Шадлинская Р.В., Исрафилова С.А. Современные данные о внутриклеточном траспорте молекулы ферритина. Sağlamlıq, 2020, cild 25, №5, 22-26.
 20. Nasirov A.M., Gasimov E.K., N.E. Ibrahimova, F.H. Rzayev. Pathomorphological changes in the larvae cells of blood-suckıng mosquitoes (Aedes caspius Pallas, 1771) in parasitizing microsporid Amblyospora (=Thelohania) opacita Kudo, 1922 // The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Biology”, 2020, 35, 101–10 (Web of Science).
 21. Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Рзаев Ф.Г. Некоторые итоги светооптического и электронно-микроскопического изучения структурных элементов слизистой оболочки свободной части десны у больных с большой β – талассемией. ATJ, xüsusi buraxılış, 2020, 114-121.
 22. Əlibəyov M.A., Qasımov E.K., Rzayev F.H. , Mehrəliyeva G.Ə. Kriptorxizm zamanı xaya sükaninin struktur elementlərinin bio-və histokimyəvi xarakteristikası, 2020, ATJ, xüsusi buraxılış, 2020, 114-121. S. 13-17.
 23. Rzayev, F. H., Nasirov, A. M., & Gasimov, E. K. (2021). A systematic review of tapeworms (Plathelminthes, Cestoda) of domestic ducks (Anas platyrhynchos dom.). Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2021, 12(2), 353–361. doi:10.15421/022148. (Web of Science).
 24. Rzayev F.H., Nasirov A.M., Gasimov E.K.  A systematic review of the parasites (Plathelminthes: Cestoda) of the domestic (Anser anser dom.). The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series “Biology”, 2021, 36, 58–73. DOI: 10.26565/2075-5457-2021-36-7 (Web of Science).
 25. Gogokhia N., Japaridze N., Rzayev F., Gasimov E., Zhvania M. Comparative Evaluation of the Ultrastructure of the Hippocampus in Adult Male Wistar Rats Subjected to Chronic Loud Noise. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences.2022vol. 16, no. 1, p.93-98.
 26. Qasımov E.K., Hüseynova Ş.Ə., Osmanov Ş.Ş. Beyin qişalarinin immunhistokimyəvi və elektron mikroskopik görüntüsünün müqayisəli xarakteristikasi.ATJ, 2022, №2, s.1215-134. Skopus
 27. Nilufar SafarovaJavanshir Isaev, Eldar Gasimov, Fuad Rzayev. Histo-Anatomical Study of Campanula saxifraga subsp. meyeriana (Rupr.) Ogan. Pharmacognosy Research 2022,14(4):391-394. DOI: 10.5530/pres.14.4.57. Web of Science,     
 28. G.G.Valiyeva , L. Di Palma , S.R.Hajiyeva , M.A.Ramazanov , F.V.Hajiyeva , E.K.Gasimov , F.H.Rzayev. Reuse of bimetallic nanoparticles for nitrate reduction. IEEE Transactions on Nanotechnology. DOI 10.1109/TNANO.2022.3230284. Web of Science, Scopus, IF_2.967.

Azərbaycan Elm Fondu

AKTİV

AEF-MCG-2023-1(43)-3073 (Qasımov E.K.) 12/01/2023 - 12/01/2025.

"Grignard reagentlərindən benzamidlərlə sintez edilmiş ketonların silisium və in vitro antitumor tədqiqatları." Layihənin əsas məqsədi ketonlara əsaslanan yeni xərçəng əleyhinə dərmanların hazırlanması, Gaussian/Maestro proqramından istifadə etməklə bu maddələrin molekulyar səviyyədə tədqiqi, həmçinin in vitro şəraitdə identifikasiya və sınaq üçün ən aktiv olanlarının tapılmasıdır.

TAMAMLANDI

1. “Azərbaycan Respublikasında müasir transmission elektron mikroskopun, ultrastruktur tədqiqatlar üçün müvafiq avadanlıq və materialların satın alınması” pilot layihəsinin rəhbəri. Layihənin dəyəri: $1,000,000.

   2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 14 dekabr 2018-ci il tarixli 7/3 nömrəli qərarı ilə maliyyələşdirilən 2018-2020-ci illər üçün elmi-tədqiqat işi - “Xərçəng kök hüceyrələrinin aktivləşdirilməsində INF-α müalicəvi və proqnostik rolu” İcra edən: prof. Eldar Qasımov

3. EIF-BQM-5-AzTurk-1-2018-2(32)) 1-ci Azərbaycan-Türkiyə birgə qrant müsabiqəsi (qalib layihələr) “Peptidlər əsasında yeni antimikrob preparatların hazırlanması və in vitro/in vivo tədqiqi” İcraçı : prof.Eldar Qasımov

Üzv olduğum qurum

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti;

Rusiya elektron mikroskopiya cəmiyyəti;

Rusiya anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti;

Beynəlxalq morfologlar assosiasiyası;

Amerikanin Alsheymer xəstəliyinin tədqiqi və müalicəsi beynəlxalq assosiasiyası;

Amerika Periferik Sinir cəmiyyəti,

Azırbaycan Nevroloqları Milli Assosiasiyası

Elmi rəhbər olduğu işlər

Əkbərov Elçin

“Anatomo-topoqrafik və struktur xüsusiyyətlərinin formalaşmasında iştirak edən qabıqların damarları və sinir lifləri.

onurğa sinirlərinin". Bakı, 1998.

Orucov Müşfiq

“Optik sinir boyunca qişanın, damar və sinir elementlərinin təşkilinin histotoqrafik və ultrastruktur xüsusiyyətləri”. Bakı 2004.

Mürsəlova Sevil

“Uşaqlıqda çapıqların diaqnostikası, keysəriyyə əməliyyatı, hamiləlik və doğuşun aparılması taktikası”. Bakı 2008.

Mehrəliyeva Gülşən

“Azərbaycanda trematoda metaqonimus yoqoqavayının (trematoda: heteophyidae) öyrənilməsi (biologiyası, morfologiyası, ekologiyası)”. Bakı 2009.

Quliyeva Nigar

“Endotoksinin təsiri altında siyatik sinirin qabığında və damar elementlərində morfofunksional xarakterik dəyişikliklər”. Bakı 2013.

Quliyev Təmraz

“Ağız boşluğunun əməliyyatdan sonrakı yaralarının kliniki morfoloji xüsusiyyətləri və diaqnostika və müalicənin effektiv alqoritmlərinin işlənib hazırlanması”. Bakı 2016.

Əyyubova Günel

“Eksperimental endotoksemiya zamanı beyin qabığında meningeal, damar və sinir elementlərinin ultrastruktur xüsusiyyətləri”. Bakı 2016.

Əliyarbəyova Aygün

“Eksperimental endotoksemiya zamanı onurğa qanqliyalarının membranların, damar və sinir elementlərinin ultrastruktur xüsusiyyətləri və histotopoqrafiyası”, Bakı 2017.

Dok.nəzarəti. Sci Shadlinskaya Ramide Med

    “Təmin edilməsinə inteqrasiya olunmuş yanaşmaların əsaslandırılması β-talassemiyalı xəstələrə diş müalicəsi”. Bakı, 2021.