Səbinə Israfilova
Assistent
Səbinə Israfilova

orcid 0009-0008-6172-843X


orcidSitologiya, embriologiya və histologiya kafedrasının müdirinin tədris işlər üzrə müavini


orcid [email protected]

Bioqrafiya

İsrafilova S.Ə. 2005-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsini bitirib. 2016-cı ildən kafedraya baş laborant vəzifəsinə götürülüb. 2018-ci ildən rektorun əmri ilə, 2019-çu ildrən isə seçki əsası ilə assistent vəzifəsinə təyin olunub və hal-hazıradək həmin vəzifədə çalışır.2021-ci ildən hal-hazıradək İsrafilova S.Ə. kafedra müdirinin tədris isşlər üzrə müavini vəzifəsini yerinə yetirir. Elmi fəaliyyətlə də məşğul olur və bu müddət ərzində tezis və məqalələri  çapdan çıxıb. Universitetin və kafedranın ictimai işlərində, rektorluğun və dekanlıqların tədbirlərində, imtahan prosesində nəzarətçi kimi iştirak edib. Calışdığı müddətdə S.İsrafilova kafedranın tədris, tədris-metodik işində aktiv fəaliyyət göstərmişdir.

Akademik fəaliyyət

 • Kafedra müdirinin tədris işlər üzrə müavini

Azərbaycan Tibb Universiteti, Sitologiya, embriologiya və hitologiya kafedrasi * 2021-hal-hazıradək

 • Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Sitologiya, embriologiya və hitologiya kafedrasi * 2018-hal-hazıradək

 • Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Sitologiya, embriologiya və hitologiya kafedrasi * 2016-2018

Təhsil

Pediatriya  fakültəsi

Azərbaycan Tibb Universiteti *1998-2004

Azərbaycan Tibb Universiteti, Doktorantura və dissertantura şöbəsi *2023- hal-hazıradək

Peşə və pedaqoji inkişaf

 • Azərbaycan Respublikasi Səhiyyə Nazirliyin nəzdində həkimlərin sertifikasiya kurslari. *2015
 • Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi dəstəyi ilə keçirilən “Təməl tədrisçi inkişafı proqramı. *2022
 • Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dəstəyi ilə
  “Effektiv strateji planlaşdırma və proqramın qiymətləndirilməsi” *2023

Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti dəstəyi ilə “Effektiv kurrikulum, silabus tərtibi“ adlı təlim *2023

Məqalə

Шадлинская Р.В., Гасымов Э.К., Исрафилова С.А. Нарушение обмена железа и ультраструктурные особенности слизистой оболочки десны у больных большой β-талассемией. Российский стоматологический журнал, 2018, Том 22 (5), с. 255-261. 


orcid DOI

Məqalə

Qasımov E.K., Şadlinskaya R.V., İsrafilova S.A. Ferritin hüceyrədaxili nəqliyyat molekulu haqqında müasir məlumatlar. Sağlamlıq, 2020, cild 25, № 5, 22-26 


orcid DOI

Məqalə

Mahir Isa Guliyev; Sabina Aliaga Israfilova; Niqar Taryel Quliyeva; Shahana Qazanfar Qurbanova .THE DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION OF GENOTOXICITY OF METHYLNİTROSOGUANİDİNE DURING THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATIONS IN BACTERIA.The European Journal of Technical and Natural Sciences.2021 


orcid DOI

Məqalə

 1. Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В., Гусейнова Т.Г., Исрафилова С.А. Электронно-микроскопическое характеристика и физические параметры молекул  ферритина и  его денатурированных форм в свободной части десны у больных β-талассемией. ATJ, 2017, № 3, 62-67. (Scopus).
 2. Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В., Гусейнова Т.Г., Исрафилова С.А., Садиги И.Б. Распределение отдельных молекул ферритина в различных компартментах клеточных элементов  свободной части десны у больных с β-талассемией. Биомедицина, 2017, №3, стр.40-45. (РИНЦ)
 3. Гасымов Э.К., Шадлинская Р.В, Исрафилова С.А Cветооптическое и электронно-микроскопическое изучение эпителиального покрова свободной части десны в различных стадиях хронического гингивита у больных с большой β-талассемией. Казанский медицинский журнал, 2018, т.99, № 4, с.598-605. DOI: 10.17816/KMJ2018-XXX. (IF РИНЦ – 0,425).
 4. Qasımov E.K., Axundova N.V., Rzayev F.H., İsrafilova S.Ə.. Sonsuz qadınlarda endometriumun epitel qatinda epidermal metaplaziya nəticəsində formalaşan poliplərin histoloji və elektron mikroskopik xarakteristikasi. AMEA-nın müxbir üzvü, professor D.V.Hacıyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı: 2019, 121-128.
 5. Qasımov E.K., Əlibəyov M.A., İsrafilova S.Ə. Kriptarxizm zamani xaya sükani damarlarinin strukturlarinda və keçiriciklərində baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat. Nəzəri, klinik və eksperimental morfologiya jurnalı, 2019, №1 səh.54-62.
 6. Qasımov E.K., Rzayev F.H., Əlibəyov M.A.,  Əliyarbəyova A. Ə.,  İsrafilova S.Ə. Kriptorxizm zamani xaya sükaninin qidalanmasinda iştirak edən arteriolalarin və əzələvi venulalarin strukturlarinda baş verən dəyişikliklərin morfoloji xarakteristikasi. işiq və elektron mikroskopik tədqiqat.  Təbiət və elm, 2020, №1/2, 4-12.
 7. Quliyev M.İ.,  İsrafilova S.A., Qasımov E.K. Оределение эффективной дозы «экстракта из плодов сумаха при спонтанном мутагенезе. The European Journal of Technical and Natural Sciences.  Section1. Biology, 2020, №4, 3-7. 
 8. Mahir Isa Guliyev; Sabina Aliaga Israfilova; Niqar Taryel Quliyeva; Shahana Qazanfar Qurbanova .THE DETERMINATION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION OF GENOTOXICITY OF METHYLNİTROSOGUANİDİNE DURING THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATIONS IN BACTERIA.The European Journal of Technical and Natural Sciences.2021 DOI: 10.29013/ejtns-21-1-3-6
 9. Mahir Isa Guliyev; Sabina Aliaga Israfilova; Eldar Kochari Gasimov . THE DEFINITION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” IN THE PROCESS OF SPONTANEOUS MUTAGENESIS DOI: 10.29013/ejtns-20-4-3-6
 10. GULIYEV MAHIR ISA, ISRAFILOVA SABINA ALIAGA  ALIYARBEKOVA AYGUN ALIYAR
 11. THE DEFINITION OF EFFECTIVE DOSE OF “SUMAKH FRUIT EXTRACT” FOR CORRECTION THE GENOTOXICITY OF CHEMICALS IN THE PROCESS OF ARTIFICIAL MUTATION IN PLANTS 10.29013/ELBLS-20-4-68-71

Üzv olduğum qurum

Azərbaycan anatomiya, histologiya və embriologiya cəmiyyəti;