İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin

Əsasnaməsi

Sənədi tərtib edən şöbə

Redaksiya

Qeydiyyat nömrəsi

Qüvvəyə minmə tarixi

Qüvvədə olma müddəti

İnformasiya texnologiyaları departamenti

1-ci

H/19 4072023İTD/Ə

 

04.07.2023-cü il

04.07.2026-ci il

Əsasnamənin Bəyannaməsi

Məqsəd

 Müasir standartlara cavab verən informasiya sistemlərinin yaradılması, onların etibarlı və davamlı, habelə təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi, beynəlxalq aləmdə baş verən inkişaf meylləri nəzərə alınmaqla mövcud sistemlərin daim təkmilləşdirilməsi və sistemlərarası inteqrasiyanın təşkil edilməsi

Fəaliyyət dairəsi

Universitet bölmələrinin inzibati, tədris, tərbiyə, elm və resursların idarə edilməsi kimi fəaliyyət sahələrində informasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə vahid siyasətin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi

 

1. Ümumi müddəalar

Bu əsasnamə İnformasiya Texnologiyaları Departamentinin (bundan sonra – Departament) məqsədlərini, vəzifələrini, funksiyalarını, hüquq və məsuliyyətlərini müəyyən edən, onun fəaliyyətinin təşkilini, Azərbaycan Tibb Universitetinin (bundan sonra – Universitet) digər struktur bölmələri və vəzifəli şəxsləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət qaydasını tənzimləyən əsas normativ sənəddir.

Departament Universitetin informasiya sistemlərinin, vahid kompüter şəbəkəsinin, internet səhifəsinin yaradılması, təkmilləşdirilməsi, onların işinin təşkil olunması, keyfiyyətli, təhlükəsiz və fasiləsiz internet bağlantısının təmin edilməsi sahəsində işlərin təşkilini və tənzimlənməsini həyata keçirir.

Departament Universitetin Elmi Şurasının qərarına əsasən rektorunun əmri ilə yaradılır və ləğv edilir

Departament Universitetin rektorunun birbaşa tabeçiliyində fəaliyyət göstərən müstəqil struktur bölmədir.

Departament öz fəaliyyəti barədə yarımillik hesabatları rektora, illik isə Elmi Şuraya təqdim edir.

Departament bu əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifə və funksiyalarını yerinə yetirərkən Universitetin digər struktur vahidləri ilə  qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.

 

2. Normativ istinadlar

Departament öz fəaliyyətində aşağıda qeyd olunan normativ sənədləri rəhbər tutur:

Universitetin Nizamnaməsi;

Azərbaycan Tibb Universitetinin 2023-2030-cu illər üçün İnkişaf Strategiyası;

Kollektiv müqavilə;

Universitetin Daxili İntizam Qaydalarını

Elmi Şuranın və Rektor yanı Şuranın qərarları;

Rektorun əmrləri;

Bu əsasnaməni və vəzifə təlimatları.

 

Bu Əsasnamə aşağıdakı xarici normativ sənədlər əsasında hazırlanmışdır:

Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 10 mart tarixli 539-VQD nömrəli “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik və digər normativ hüquqi aktları;

Departamentin fəaliyyət sahəsinə aid beynəlxalq normalar: Avropa ali təhsil məkanında informasiya texnologiyaları üzrə standartlar və təlimatlar və standartların verilməsi ilə məşğul olan beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının təlimatları (əsasnamələr, təlimatlar, qaydalar, standartlar və s.);

ISO 20000 – İnformasiya Texnologiyaları xidmətlərinin idarə edilməsi;

ISO 27001 – İnformasiya təhlükəsizliyi sistemləri.

 

3. Departamentin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifə və hüquqları

3.1. Departamentin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

3.1.1. Universitetin müasir standartlara uyğun informasiya sistemlərinin yaradılmasına, tətbiqi və inkişaf etdirilməsinə texniki dəstək verir;

3.1.2. Müvafiq məlumat bazalarının formalaşdırılması, genişləndirilməsi və mövcud informasiya sistemlərinə texniki dəstək göstərir.

 

3.2. Departament aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.2.1. Universitet üzrə informasiya sistemlərinin qurulmasını, onların etibarlı və davamlı fəaliyyətini, təhlükəsizliyini və işlək vəziyyətdə saxlanmasını, dövri yenilənməsini təmin edir;

3.2.2. Universitetin kompüter, server və şəbəkə avadanlığının əməliyyat sistemlərinin quraşdırılması, konfiqurasiya edilməsi və işlək vəziyyətdə saxlanmasını təmin edir, bu sahədə nəzarəti həyata keçirir;

3.2.3. Universitetin kompüter və server avadanlıqlarında istifadə olunan ümumi təyinatlı proqram təminatının işlək vəziyyətdə saxlanmasını və onun dövri yenilənməsini təmin edir;

3.2.4. Universitetin internet informasiya ehtiyatlarının sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə istifadə olunması üçün optimal şəraitin yaradılmasını təmin edir;

3.2.5. Universitetin bölmələrinin kompüter istifadəçilərinə ümumi təyinatlı proqram təminatı, kompüter və ofis avadanlığı üzrə texniki dəstəyi təşkil və təmin edir;

3.2.6. Universitetin fəaliyyəti üçün alınacaq kompüter, server və şəbəkə avadanlıqlarının və onların proqram təminatının parametrlərini müəyyən edir və texniki tələblərin müəyyən olunmasını həyata keçirir;

3.2.7. İnformasiya sistemlərinin istismarı ilə əlaqədar mütəmadi olaraq monitorinqlər və təhlillər aparır, həmin məsələlərin həlli üzrə təkliflər hazırlayır, aşkar edilən problem və nasazlıqları aradan qaldırır;

3.2.8. Universitetin əməkdaşlarına vəzifə səlahiyyətlərinə uyğun olaraq informasiya sistemlərinə daxil olma hüquqlarının verilməsini təmin edir;

3.2.9. Universitetin lokal və qlobal şəbəkələrinin yaradılması, dəstəklənməsi üzrə işləri yerinə yetirir, mütəmadi monitorinqlərin aparılmasını təmin edir;

3.2.10. Universitetin informasiya sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması, qəza hallarının və səhvlərin təsirinin azaldılması, eləcə də nəticələrinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür, sistemlərin ehtiyat surətlərinin çıxarılmasını və saxlanılmasını təşkil edir;

3.2.11. Universitetin informasiya sistemlərindən fasiləsiz istifadənin təmin edilməsi məqsədi ilə dəstək xidmətini təşkil edir;

3.2.12. Universitetdə mövcud olan proqram təminatına, təşkilati texniki vasitələrə xidməti təşkil edir, onların işlək vəziyyətdə olmasını təmin edir;

3.2.13. Universitetin əməkdaşlarına informasiya texnologiyaları (bundan sonra – İT) sahəsində praktiki köməklik göstərir, proqram və texniki vasitələrin quraşdırılmasını təmin edir;

3.2.14. Universitet üzrə proqram və texniki vasitələrin istismarı zamanı ortaya çıxan problemlərin həlli üzrə tədbirlər görür;

3.2.15. Departamentin fəaliyyəti ilə bağlı hesabatları dövrlər üzrə hazırlayır və Universitetin rəhbərliyinə təqdim edir;

 

3.3. Departamentin aşağıdakı hüquqları vardır:

3.3.1. Universitetdə tətbiq olunan iş proseslərinin proqram təminatının yaradılması, kompüter və şəbəkə avadanlıqlarının idarə edilməsi, Universitetin internet səhifəsinin, elektron poçtunun fasiləsiz işinin təşkili prosesinə zərurət yarandıqda mütəxəssislərin cəlb edilməsi üçün Universitetin rəhbərliyinə müvafiq təkliflər vermək;

3.3.2. Universitetin strukturlarının İT-nin idarə edilməsi və informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsindəki fəaliyyətinə nəzarəti və metodiki rəhbərliyi həyata keçirmək;

3.3.3. Müvafiq sahədə rəy vermək, təhlillər və ümumiləşdirmələr aparmaq, Universitetin fəaliyyətinə aid informasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək;

3.3.4. İT sahəsində modernləşmə və yeni texnologiyaların tətbiqinin həyata keçirilməsi üçün təkliflər vermək;

3.3.5. Müvafiq sahədə Universitetin strukturları tərəfindən hazırlanmış qanunvericilik aktlarının, təşkilati-sərəncam sənədlərinin layihələrinə dair təkliflər vermək;

3.3.6. Müvafiq sahədə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına, digər hüquqi və fiziki şəxslərə ünvanlanan müraciətlərin layihələrini hazırlamaq;

3.3.7. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar səlahiyyətləri daxilində Universitetin struktur bölmələrinə müvafiq qaydada sorğular ünvanlamaq və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

3.3.8. Universitetdə və digər dövlət qurumlarında yaradılmış komissiyalarda, işçi qruplarında, fəaliyyətinə aid məsələlər üzrə keçirilən müxtəlif səviyyəli yerli və beynəlxalq tədbirlərdə Universiteti təmsil etmək, onların işində iştirak etmək;

3.3.9. Müvafiq sahədə xarici dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək və bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər vermək;

3.3.10. Departamentin funksiyalarının icrası üçün lazım gəldikdə, outsorsinq xidmətinin təşkili barədə məsələ qaldırmaq;

3.3.11. Qanunvericilik aktları və təşkilati-sərəncam sənədlərində nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

4. Departamentin strukturuna daxil olan şöbələrin vəzifələri

4.1. Proqram təminatı şöbəsi:

4.1.1. Universitetin informasiya təminatı sahəsində texniki baxımdan qarşıya qoyduğu məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün işlənilən mexanizmlərin tətbiqində iştirak edir, bu məqsədlə cəlb olunan daxili və xarici resursların əlaqələndirilməsini və səmərəli fəaliyyətini təşkil edir;

4.1.2. Mövcud təşkilati resurslar daxilində Universitetin fəaliyyətinə müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovativ həllərin tətbiq olunması imkanlarını araşdırır və bu istiqamətdə yerli və ya xarici şirkətlərlə aparılan danışıqlarda, təlimlərdə iştirak edir;

4.1.3. Universitetin ehtiyaclarına uyğun olaraq yeni proqram təminatının hazırlaması üzrə layihələrin planlaşdırılması, koordinasiyası, tətbiq edilməsi sahəsində işlər görür;

4.1.4. Universitetin ehtiyaclarına uyğun olaraq yeni proqram təminatı və avadanlıqların alınmasına dair təkliflər verir, seçim və alış prosesində iştirak edir;

4.1.5. Yeni proqram təminatlarının və verilənlər bazalarının Universitetin İT infrastrukturuna tətbiqini, habelə tətbiq olunmuş proqram təminatlarının və verilənlər bazalarının işlək vəziyyətdə olmasını təmin edir, modernizasiya və miqrasiya (köçürmə) işlərini aparır;

4.1.6. Universitetdə istifadə olunan proqram təminatının və verilənlər bazalarının sənədləşdirilməsini, proqram təminatının quraşdırılması və konfiqurasiya olunmasını təmin edir;

4.1.7. Proqram təminatının və verilənlər bazalarının işini təhlil edir, bu barədə hesabatları Universitetin rəhbərliyinə təqdim edir;

4.1.8. Səlahiyyətlərinə uyğun olaraq İT sistemlərində, o cümlədən proqram təminatı, verilənlər bazalarının işində problemləri aşkar edir, həmin problemlərin operativ və keyfiyyətlə aradan qaldırılmasını, habelə test və profilaktik işlərin həyata keçirilməsini təmin edir;

4.1.9. Fəaliyyət prosesində qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin, habelə məxfilik rejiminin qorunmasına riayət edir;

4.1.10. Qanunvericilik aktlarında və təşkilati-sərəncam sənədlərində nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

4.2. Sistem inzibatçılığı və texniki dəstək şöbəsi

4.2.1. Universitetin informasiya təminatı sahəsində texniki baxımdan qarşıya qoyduğu məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün işlənilən mexanizmlərin tətbiqində iştirak edir, bu məqsədlə cəlb olunan daxili və xarici resursların əlaqələndirilməsini və səmərəli fəaliyyətini təşkil edir;

4.2.2. Mövcud təşkilati resurslar daxilində Universitetin fəaliyyətinə müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovativ həllərin tətbiq olunması imkanlarını araşdırır və bu istiqamətdə yerli və ya xarici şirkətlərlə aparılan danışıqlarda, təlimlərdə iştirak edir;

4.2.3. Universitetin istifadəçiləri tərəfindən daxil olan müraciətlər əsasında onlara texniki dəstək verir, İT sahəsində Universitetin strukturlarına praktiki köməklik göstərir;

4.2.4. Universitetin fasiləsiz iş rejimini təmin etmək üçün şəbəkədə və şəbəkə avadanlıqlarında ehtiyatın yaradılmasını planlaşdırır və təmin edir;

4.2.5. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəruri tədbirlər görür, o cümlədən təhlükəsiz məlumat mübadiləsini təmin edir, məlumat itkisinin qarşısını alır, daxili və xarici kanallar vasitəsilə Universitetin məlumatlarına və intellektual mülkiyyətinə icazəsiz girişin qarşısını alır;

4.2.6. İnformasiya sistemlərinin sanksiyalaşdırılmamış daxili və xarici müdaxilələrdən qorunması üçün zəruri tədbirlər görür;

4.2.7. İnformasiyanın mərkəzləşmiş halda saxlanılmasını təşkil edir;

4.2.8. Universitetin strukturlarına informasiya mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə lokal və qlobal şəbəkələrin yaradılmasını təmin edir;

4.2.9. Lokal və qlobal şəbəkənin, həmçinin serverlərin fasiləsiz işləməsini və qarşıya çıxan problemlərin vaxtında aradan qaldırılmasını təmin edir;

4.2.10.        Lokal və qlobal şəbəkənin daha səmərəli istifadəsi, təkmilləşdirilməsi üçün araşdırmalar aparır və tədbirlər görür;

4.2.11.        Şəbəkəyə uzaqdan daxil olma sisteminin təşkili və idarə olunmasını təmin edir;

4.2.12.        Şəbəkə və server infrastrukturuna uyğun monitorinq və nəzarət proqramlarının quraşdırılmasını təmin edir;

4.2.13.        Universitetin lokal və qlobal şəbəkəsinin idarə olunmasında tərəfdaş şirkətlərlə əlaqənin təşkili və qurulmasını təmin edir;

4.2.14.        Şəbəkənin və serverlərin zəif tərəflərini araşdırır, İT resurslarının daha səmərəli istifadəsi, təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər verir və müstəqil şəkildə tədbirlər görür;

4.2.15.        İT infrastrukturunda zəif nöqtələrin müəyyən edilməsi və kritik (fövqəladə) hadisələrə vaxtında reaksiyanın verilməsi üçün tədbirlər görür;

4.2.16.        Sistem konfiqurasiyalarının sənədləşdirilməsini təmin edir;

4.2.17.        İnternet, şəbəkə resursları, elektron poçt, çap və digər İT xidmətlərindən istifadə sisteminin təşkili və idarə olunmasını həyata keçirir;

4.2.18.        Fəaliyyət prosesində qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti məlumatların, dövlət və kommersiya sirrinin, habelə məxfilik rejiminin qorunmasına riayət edir;

4.2.19.        İT avadanlıqlarının (server, şəbəkə və s.) quraşdırılması və sazlanmasını, avadanlıqların işində aşkarlanan nasazlıqlarla bağlı texniki xidmətin göstərilməsini təmin edir;

4.2.20.        İT avadanlıqlarının (server, şəbəkə və s.) dayanıqlı və fasiləsiz işləməsinin təmin edilməsi, o cümlədən avadanlıqların sazlanmasının (konfiqurasiya) və serverlərdə saxlanılan məlumatların (faylların) ehtiyat sürətlərinin yaradılması və bərpasını həyata keçirir;

4.2.21.        Qanunvericilik aktlarında və təşkilati-sərəncam sənədlərində nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirir.

 

4.3. Elektron resursların idarəetmə şöbəsi

4.3.1. Departamentə aid kargüzarlıq işinin aparılması və elektron sənəd dövriyyəsinin təşkili.

4.3.2. Universitetdə istifadə olunan proqram təminatında və verilənlər bazalarında korreksiya işlərinin yerinə yetirilməsi.

4.3.3. Universitetin Tələbə Məlumat Sistemində müvafiq modullar üzrə birgə işin əlaqələndirilməsinin həyata keçirilməsi.

4.3.4. Kafedralar üzrə mühazirələrin, dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin elektron versiyalarını tədris olunan fənnlərə uyğun olaraq Universitetin Elektron Tədris Sistemində yerləşdirilməsi.

4.3.5. Universitetin əməkdaşlarında vahid informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması məqsədilə təlimlərin, seminarların və konsultasiyaların keçirilməsi.

4.3.6. Universitetin rəsmi web səhifəsinin redaktəsi, daim yenilənməsi, idarə olunması və texniki dəstəyin göstərilməsi.

4.3.7. Universitetin youtube kanalının (Azerbaijan Medical University) idarə olunması.

4.3.8. Universitetin Korporativ email sisteminə daimi nəzarət.

 

5. Məsuliyyət

Departament müdiri və onun tabeliyində fəaliyyət göstərənlər, səlahiyyətləri daxilində qarşıya qoyulmuş hədəflərə çatmağa, habelə təyin olunmuş vəzifə borclarının yerinə yetirilməsinə, fəaliyyəti zamanı Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq qanun pozuntularının törədilməsinə görə Universitet rektoru qarşısında məsuliyyət daşıyırlar.

Departament rəhbəri öz bölməsinin səlahiyyəti dairəsində yaranan risklərə görə məsuliyyət daşıyır.

 

6. Təşkilati quruluş

Departamentin quruluşunun və ştat sayının dəyişdirilməsi kadrlar, plan-iqtisadiyat şöbələrinin müdirləri və mərkəzləşmiş mühasibatlığın baş mühasibi ilə razılaşdırılaraq, rektorun əmri ilə təsdiqlənir. Təkliflər Departament rəhbəri tərəfindən verilir.

Departamentin fəaliyyətinə rəhbərliyi rektor tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən Departament rəhbəri həyata keçirir. Departament rəhbərinin səlahiyyətləri rektor tərəfindən təsdiq edilmiş vəzifə təlimatları ilə müəyyən olunur.

Departamentin strukturuna 3 şöbə daxildir:

  1. Proqram təminatı şöbəsi
  2. Sistem inzibatçılığı və texniki dəstək şöbəsi
  3. Elektron resursların idarəetmə şöbəsi

Proqram təminatı şöbəsinin müdirinin birbaşa tabeliyində  5 mühəndis proqramçı,

Sistem inzibatçılığı və texniki dəstək şöbəsinin müdirinin birbaşa tabeliyində  1 sistem inzibatçısı, 2 mütəxəssis (sistem inzibatçılığı və texniki dəstək üzrə), 2 texnik,

Elektron resursların idarəetmə şöbəsinin müdirinin  birbaşa tabeliyində 3 operator fəaliyyət göstərir.

Departamentin şöbələrinin müdirləri birbaşa Departamentin rəhbərinə tabedirlər.

Departamentin şöbələrinin müdirləri və əməkdaşları Departamentin rəhbərinin təqdimatına əsasən rektor tərəfindən təyin və azad edilir.

Departamentin əməkdaşları öz vəzifələrini rektor tərəfindən təsdiq edilmiş vəzifə təlimatları əsasında yerinə yetirirlər. Departamentdə əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü Departament rəhbəri tərəfindən aparılır.

 

7. Yekun müddəalar

Bu əsasnamə Universitetin Elmi Şurasının qərarına əsasən rektorun əmri ilə təsdiq edilir

Bu əsasnaməyə dəyişikliklərin edilməsi Universitetin Elmi Şurasının qərarına əsasən rektorun əmri ilə həyata keçirilir

 

8. Təşkilati-funksional quruluş

 

9. Razılaşdırma vərəqəsinin nümunəsi

 

Sənədin

redaksiyası

Qüvvədə olma müddəti

Struktur bölmənin adı

Vəzifə

ASA

Tarix

Razıyam

Razı deyiləm

Razı olmama səbəbi barədə qeyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sənəddə dəyişikliklərin edilməsi barədə qeydiyyat vərəqəsi

Səhifənin nömrəsi

Dəyişikliklərin əsaslandırılması

İmza

S.A.A.

Qüvvəyə minmə tarixi

Dəyişilmiş

yeni

Ləğv olunmuş