II kurs. Qidalanmanın əsasları (İSF)

Qidalanma gigiyenası, inkişafının əsas mərhələləri. Səmərəli qidalanmanın vacib tərkib komponentləri. Qidalanmanın energetik adekvatlığı.

Qidalanmanın zülal cəhətdən tamdəyərliyi, onu yüksəltməyin gigiyenik aspektləri.

Qida yağlar və karbohidratlar – təsnifatı, qidalandırıcı və bioloji dəyərləri, mənbələri, çatışmazlığı və izafiliyi patologiyaları,  profilaktikası

Qidalanmanın vitamin cəhətdən tamdəyərliliyi. Vitaminlərin təsnifatı. Yağda və suda həll olan vitaminlər, vitaminəbənzər maddələr. Çatışmazlıqları və profilaktikası

Zehni və avtomatlaşdırılmış işdə, az fiziki gərginlikdə çalışan şəxslərin qidalanmalarının gigiyenik prinsipləri.

Kənar yaş qruplarının (körpələr, uşaq və yeniyetmələr, ahıllar və qocalar) qidalanmalarının gigiyenik prinsipləri.

Kənd təsərrüfatı işçilərinin və idmançıların qidalanma xüsusiyyətləri, qidalanmalarının təşkilinin gigiyenik prinsipləri. Müxtəlif əhali qruplarının faktiki qidalanması ilə əlaqədar sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsi

 

III kurs. Yeyinti məhsullarının ekspertizası

III kurs. Ətraf mühitin sağlamlığı-1

 

III kurs. Nutrisiologiya ("Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya" ixtisası üzrə təhsil alanlar üçün)

Qidalanma və sağlamlıq. Qidalanmanın əhəmiyyəti. Qidalanmanın energetik adekvatlığı

Proteinlər. Qidalanmada rolu.

Qidalanmanın yağ və karbohidrat cəhətcə təmdəyərliyi.

Mineral maddələr və enerji mübadiləsi. Makro- və mikroelementlər. Qidalanmada rolları.

Qidalanmanın vitamin cəhətcə tamdəyərliliyi. Yağda həll olan vitaminlər. Suda həll olan vitaminlər 

Müxtəlif əhali qruplarının qidalanma xüsusiyyətləri -1

Müxtəlif əhali qruplarının qidalanma xüsusiyyətləri -2

Uşaq və yeniyetmələrin, hamilə, süd əmizdirən qadınların və körpələrin qidalanma prinsipləri.

Yeyinti məhsulları, onların qrupları və təsnifatı. Heyvani mənşəli məhsullar.

Yeyinti məhsulları. Bitki mənşəli məhsullar.

Qida zəhərlənmələri, təsnifatı, profilaktikası

 

V kurs. Dietologiya

Qeyri-infeksion xəstəliklərin profilaktikasında qidalanmanın rolu. Qidalanmanın çatışmamazlığı və izafiliyi ilə əlaqədar xəstəliklər, profilaktikası

Sənaye işçilərinin qidalanmasının gigiyenik prinsipləri. Xüsusilə zərərli əmək şəraitində müalicəvi profilaktik qidalanma formaları, müalicəvi profilaktik rasionların səciyyəsi, müalicəvi profilaktik qidalanmanın təşkili

Müalicəvi (pəhriz) qidalanmanın prinsipləri və pəhriz kulinariyası.

Xəstəxanalar və sanatoriyalarda daha çox tətbiq edilən, orqanizmin ayrıayrı üzv və sistemlərinin patologiyaları zamanı tətbiq edilən ənənəvi pəhrizlərin səciyyəsi

Yüngülləşdirici və xüsusi pəhrizlər, səciyyəsi. Müalicə müəssisələrində, istehsalatda və ictimai qidalanma sistemində pəhriz qidalanmanın və pəhriz kulinariyanın təşkilinə gigiyenik tələblər

 

V kurs. Ərzaq məhsullarının təhlükəsizliyi və istehsalı gigiyenası

Qida əlavələri, təsnifatı, yem əlavələri, heyvanların və bitkilərin boy stimulyatorları tətbiqi ilə əldə edilən məhsullara gigiyenik tələblər

Kənd təsərrüfatında mineral gübrələr tətbiqinin əhəmiyyəti. Gübrələrdən istifadə edilməklə əldə edilən məhsullara gigiyenik yanaşmalar

Pestisidlər, təsnifatı, qidalanma gigiyenasında onların rolu. Tətbiqinə nəzarət və məhsullarda qalıq miqdarına yanaşmalar

Yeyinti məhsullarına ağır metal duzları və polimer materiallarının daxil olma yolları, sağlamlıq üçün təhlükələri və profilaktikası 

Qida infeksiyaları və invaziyaları, profilaktikası

Kodeks Alimentarius. HACCP – qida məhsullarının təhlükəsizliyinin idarə edilməsi-1

Kodeks Alimentarius. HACCP – qida məhsullarının təhlükəsizliyinin idarə edilməsi-2

 

VI kurs. Yaşayış məskənlərinin planlaşdırılması və istismarı gigiyenası

 

VI kurs. Sanitariya kimyası

Əhalinin sağlamlığı ətraf mühitin vəziyyətinin qiymətləndirməsinin inteqral meyarı kimi  

Su qaynaqlarının müasir problemləri. Suyun texnogen çirklənməsinin gigiyenik əhəmiyyəti

Yer kürəsi iqliminin dəyişikliklərinin müasir problemləri. İqlimin qorunması sahəsində Beynəlxalq səylər

Torpaq ehtiyatlarının ekoloji problemləri. Torpağın texnogen çirklənmələri və onların qiymətləndirilməsi

Qida təhlükəsizliyinin aktual məsələləri və onun təmin edilməsinə metodiki yanaşmalar

 

VI kurs. Qidalanma gigiyenası sahəsində dövlət sanitariya nəzarəti

Qidalanma gigiyenası sahəsində fəaliyyətin qanunvericilik əsasları, həkimin hüquq və vəzifələri

Qidalanma gigiyenası sahəsində xəbərdaredici sanitariya nəzarəti, məqsədi, mərhələləri və vəzifələri

Qidalanma gigiyenası sahəsində cari sanitariya nəzarətinin həyata keçirilmə prinsipləri. Əhalinin və qida obyektləri işçilərinin maarifləndirilməsinin forma və üsulları

Emosional gərginlik təsirinə məruz qalanların qidalanma prinsipləri. Stress və qidalanma

Respublika şəraitində qida zəhərlənmələrinin müasir aspektləri, təhqiqatı və profilaktikası yolları

 

II kurs. Qidalanmanın əsasları (MPF)

Səmərəli qidalanma. Səmərəli qidalanmaya irəli sürülən tələblər. Qidalanmanın energetik adekvatlığı. Qidalanma normaları

Zülallar həyat amili kimi, bioloi rolu, təsnifatı, tərkibi, mənbələri, çatışmazlığı və izafiliyi patologiyaları, profilaktikası

Qida yağlar və karbohidratlar – təsnifatı, qidalandırıcı və bioloji dəyərləri, mənbələri, çatışmazlığı və izafiliyi patologiyaları, profilaktikası

Qidalanmanın vitamin cəhətdən tamdəyərliliyi. Vitaminlərin təsnifatı. Yağda həll olan vitaminlər, çatışmazlıqlarının formaları və profilaktikası. Suda həll olan vitaminlər və vitaminəbənzər maddələr. Çatışmazlıqları və profilaktikası

Qidalanmanın mineral tərkibinin tamdəyərliliyi. Mineral maddələrin təsnifatı. Makroementlər, fizioloji rolları. Çatışmazlıqları və izafiliklərinin patologiyaları, profilaktikası. Mikroementlər, fizioloji rolları. Çatışmazlıqları və izafiliklərinin patologiyaları, profilaktikası

Yeyinti məhsullarının təsnifatı. Heyvani mənşəli məhsulların qidalandırıcı və bioloji dəyəri, epidemioloji xarakteristikası

Bitki mənşəli məhsulların qidalandırıcı və bioloji dəyəri, epidemioloji xarakteristikası

Müxtəlif əhali qruplarının (əmək qabiliyyətli əhali qruplarının, ahıl yaşlılar və qocaların, idmanla məşğul olanların) qidalanma prinsipləri

Hamilə və süd əmizdirən qadinların, körpələr, uşaq və yeniyetmələrin qidalanma prinsipləri

Qida zəhərlənmələrinin müasir təsnifatı. Bakterial və qeyri-mikrob təbiətli qida zəhərlənmələri. Profilaktikası